10. H. Murray

Henry A. Murray 2016/2017dr Kinga Tucholska PERSONOLOGIA 2 Henry Alexander Murray, Jr. :: 1893 - 1988 - pdf za darmo

26 downloads 47419 Views 1MB Size

Recommend Stories


Drift - Amy Murray(ang.)
Table of Contents Dedication Chapter One Chapter Two Chapter Three Chapter Four Chapter Five Chapter - pdf za darmo

Murray i in - Biochemia Harpera. wyd 3
Murray i in - Biochemia Harpera. wyd 3 - pdf za darmo

Story Transcript


Henry A. Murray PERSONOLOGIA dr Kinga Tucholska

2016/2017

Henry Alexander Murray, Jr. :: 1893 - 1988

Christiana Morgan 1897-1967

C.Rogers, R.Sears, H.Murray, 1963

2

O Murray'u

„Socjotropiczny biochemik, lekarz, psycholog, klinicysta, obdarzony wyobraźnią humanista, ekscytujący umysł stymulujący innych do zajmowania się sprawami najważniejszymi” James Grier Miller

3

Murray :: publikacje

4

Personologia: nauka o osobie Celem Murray'a było całościowe, wszechstronne poznanie osoby i odejście od podejścia klinicznego na rzecz pełnego poznania zdrowego funkcjonowania (normy).

Personologia to nauka o: ● całej osobie ● jej zachowaniu ● środowisku (→ interakcjonizm) ● na przestrzeni całej linii czasu (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – ujęcie temporalne; → badania longitudinalne). Program wszechstronnych badań nad osobowością → konsylium diagnostyczne → badania interdyscyplinarne 5

Tezy na temat osobowości 1. Osobowość to abstrakcja formułowana przez teoretyka, a nie opis. 2. Osobowość odnosi się do wielu zdarzeń. 3. Osobowość obejmuje stałe i powtarzalne oraz nowe i unikalne elementy zachowania. 4. Osobowość nadaje spójność i kierunek aktywności jednostki, co przejawia się w przystosowaniu, rozwiązywaniu konfliktów, przezwyciężaniu ograniczeń i planowaniu działań celowych. 5. Osobowość jest zlokalizowana w mózgu.

„Każdy człowiek jest podobny do wszystkich innych ludzi, podobny do niektórych innych ludzi, i niepodobny do żadnego innego człowieka”. Kluckhohn i Murray, 1949, s. 5

6

Sposób badania osobowości W badaniach osobowości trzeba brać pod uwagę sekwencje zachowań uporządkowanych w czasie, czyli przebiegi (trendy). Są to interakcje typu podmiot-przedmiot lub podmiot-podmiot (przebiegi wewnętrzne i zewnętrzne).

Warto badać nie tylko pojedyncze zachowania, ale całe ich ciągi – serie, wyznaczone normatywnymi lub losowymi zmianami w życiu jednostki. One dopiero dają podstawy do wnioskowania o osobowości.

W badaniu należy uwzględnić zdolności i dziedziny osiągnięć osoby oraz jej systemy/instytucje osobowości (id, ego, superego). 7

Dynamiczne elementy osobowości

POTRZEBY PRESJE TEMATY TEMAT JEDNOSTKOWY PROCES PANUJĄCY (REGNANCJA) WEKTOR - WARTOŚĆ

8

Koncepcja potrzeb

„Potrzeba to konstrukt odpowiadający pewnej sile w mózgu, która organizuje percepcję, apercepcję, myślenie, dążenia i działanie w taki sposób, by przekształcić w pewnym kierunku istniejącą niesatysfakcjonującą sytuację; potrzeba może być wzbudzana przez wewnętrzne lub zewnętrzne bodźce” Murray, 1938, s. 123

Potrzeby wiążą się ze stanami napięcia w organizmie. Zaspokojenie potrzeby redukuje napięcie. Procesy motywacyjne nie ograniczają się jedynie do redukowania napięć - osoba sama może wzmóc w sobie napięcie, które następnie zostanie zredukowane, co pozwala zwiększyć doznawaną przyjemność (np. potrzeba osiągnięć).

9

Rodzaje potrzeb Potrzeby można podzielić według różnych kryteriów: ze względu na genezę: na pierwotne (wiscerogenne) i wtórne (psychogenne) ● ze względu na możliwość ujawniania się: na jawne i utajone ● ze względu na zakres działań i obiektów, których dotyczą: na skoncentrowane i rozproszone (rozlane) ● ze względu na źródło napięcia: na proaktywne i reaktywne ● aktywności, formy i skoncentrowane na wyniku ●

AFILIACJA :: AGRESJA :: AUTONOMIA :: DOMINOWANIE :: DOZNANIA ZMYSŁOWE :: ODRZUCANIA :: OPARCIA :: OPIEKOWANIA SIĘ :: OSIĄGNIĘĆ :: POKAZANIA SIĘ :: PONIŻANIA SIĘ :: PORZĄDKU :: PRZECIWDZIAŁANIA :: SAMOOBRONY :: SEKSU :: ULEGANIA :: UNIKANIA PONIŻEŃ :: UNIKANIA SZKÓD :: ZABAWY :: ZROZUMIENIA → fiksacja i podatność na zmiany obiektów potrzeb → integrat potrzeby → kateksja → wzajemne relacje potrzeb: konflikt, fuzja, służebność (łańcuchy potrzeb) 10

Presje

Przedstawiając środowisko, w którym żyje jednostka, w kategoriach presji wyodrębnia się ważne jego elementy, które (pozytywnie lub negatywnie) wpływają na osobę; na jej dążenie do osiągnięcia określonych celów. Dla określonych celów Murray opracowywał różne listy presji. Wprowadził rozróżnienie na presje alfa (obiektywne) oraz odbierane subiektywnie (presje beta).

POŻAR :: WYPADEK :: UTRATA RZECZY :: RYWAL :: URODZENIE SIĘ RODZEŃSTWA :: WYCHOWANIE RELIGIJNE :: UWIEDZENIE :: NIŻSZOŚĆ FIZYCZNA, SPOŁECZNA :: NIEKONSEKWENTNA DYSCYPLINA :: UBÓSTWO :: NIEOBECNOŚĆ RODZICA :: CHOROBA RODZICÓW

11

Temat Temat obejmuje sytuację wzbudzającą (presję) oraz działającą potrzebę. Analizowanie tematów umożliwia bardziej całościowe ujęcie zachowania. Za pomocą tego pojęcia można przedstawić sytuacje, które wzbudzają określone potrzeby oraz wynik, czy wypadkową działania tych potrzeb. Temat odnosi się do pojedynczego epizodu zachowania oraz może służyć do charakteryzowania osób (gdy jest względnie stałym wzorcem reagowania). potrzeba agresji potrzeba poniżania się potrzeba odrzucania potrzeba przeciwdziałania potrzeba osiągnięć presja niepowodzenia presja zdrady presja odrzucenia

potrzeba unikania poniżeń 12

Dynamika osobowości cd. INTEGRAT POTRZEBY: powiązanie specyficznych obiektów z określonymi potrzebami oraz określonymi formami reagowania „Jest to wewnętrzna konstelacja, tworząca kanał, przez który realizowana jest potrzeba” (Murray, 1938. s. 10).

TEMAT JEDNOSTKOWY: pojedynczy układ powiązanych ze sobą potrzeb i presji, wywodzący się z niemowlęcych doświadczeń, który nadaje znaczenie i spójność największej części zachowań danej osoby. „Klucz do jej niepowtarzalnej natury”. PROCES PANUJĄCY (REGNANCJA): fizjologiczny proces (mózgowy) towarzyszący dominującemu procesowi psychologicznemu. 13

Schemat: wektor - wartość

Potrzeby działają zawsze w służbie jakiejś wartości, czyli z intencją doprowadzenia do pewnego stanu końcowego. Analizując więc motywy zachowań należy uwzględnić też wartości (cele), którymi mogą być np.: ciało (zdrowie), własność (bogactwo), władza, związki z innymi, wiedza, piękno, ideologia (system wartości, religia). Wektory to tendencje czynnościowe, fizyczne lub psychologiczne kierunki aktywności, np.: odrzucanie, przyjmowanie, wyrażanie, przekazywanie, obrona, unikanie.

14

Rozwój osobowości: kompleksy niemowlece KOMPLEKS – szczególnie ważny zbiór doświadczeń z wczesnego dzieciństwa mający rozległy i wyraźny wpływ na całe późniejsze zachowanie, „wyznaczający w sposób nieświadomy przebieg późniejszego rozwoju” . Przyjemny stan, który zostaje zakończony lub udaremniony

Kompleks

bezpieczna, bierna i zależna egzystencja wewnątrz macicy (→ narodziny)

KOMPLEKSY KLAUSTRALNE: (1) prosty kompleks klaustralny; (2) kompleks strachu przed brakiem oparcia i bezradnością; (3) kompleks wyjścia

zmysłowa przyjemność ssania w ramionach matki (→ odstawienie od piersi)

KOMPLEKSY ORALNE: (1) kompleks oralnego zabiegania o pomoc; (2) k. agresji oralnej; (3) k. odrzucenia oralnego

przyjemność defekacji (→ trening czystości)

KOMPLEKSY ANALNE: (1) kompleks odrzucenia analnego; (2) k. zatrzymania analnego

przyjemność wydalania moczu (→ trening czystości)

KOMPLEKS URETRALNY – kompleks Ikara

przyjemność z pocierania genitalów (→ zakaz, kara)

KOMPLEKS KASTRACYJNY

15

Interakcjonizm Murray'a determinanty genetyczno-maturacyjne

KOMPLEKSY

determinanty społeczno-kulturowe

przystosowanie

zachowanie na przestrzeni czasu przebiegi=trendy; serie

- instytucje osobowości - potrzeby - wartości - zdolności - osiągnięcia

temat

presje

16

Ciekawostka: koncepcja osobowości satanicznej (Murray – za: Hermans, Hermans-Jensen, 2000, s. 218)

Właściwości definiujące osobowość sataniczną to: (1) skrywane poczucie, że zostało się srogo, zdradziecko, niesłusznie lub niegodziwie pozbawionym tego, co jest odczuwane jako zasłużona korzyść, nagroda lub chwała; (2) gruntowny stan wyobcowania, żalu i nieufności; (3) ukryta zawiść idąca w parze z jawną wzgardą wobec osiągnięć innych; (4) wyparcie jakiegokolwiek poczucia winy; (5) przyjęcie takiej czy innej strategii – przebiegłość, unikanie, wywrotowość albo destrukcja – dla wyładowania nienawiści, która zżera podmiot. Cecha, która pozwala najłatwiej zidentyfikować takiego człowieka, to całkowity brak zdolności do przeżywania i wyrażania autentycznej, bezinteresownej miłości, wdzięczności, zachwytu lub współczucia.

17

Murray :: metody badawcze

Murray zobowiązał się do przyjęcia „historii życia pojedynczego człowieka jako jednostki badania” (1938, s. 3).

→ intensywne, długoterminowe badania małej liczby osób normalnych w naturalnych warunkach; cel personologa: wyjaśnianie i przewidywanie czynności danej osoby w życiu codziennym → współpraca międzydyscyplinarna w badaniach nad osobowością (rada diagnostyczna) → obserwacja (szczególnie ważna), skale ocen, testy psychologiczne i inne specjalistyczne techniki

18

Test Apercepcji Tematycznej

19

Personologia: podsumowanieCałościowe ujęcie osobowościAkcent na świadomość i rozwój człowiekaZainteresowanie autonarracjąRozbudowana i płodna empirycznie teoria potrzebAkcent na biologiczne i społeczne podstawy zachowań ludzkich

Eklektyzm. Brak płaszczyzny integrującej poznanie osobowości z perspektywy różnych nauk 

Teoria znajduje kontynuację w rozwoju np.: genetyki zachowania, psychoneuroimmunologii, neuropsychologii osobowości, podejścia narracyjnego. 

20

Sprawdź czy potrafisz...

Przedstawić Murray'a tezy na temat osobowości. Opisać teorię potrzeb według Murray'a. Wyjaśnić czym są: personologia. presja, temat, integrat potrzeby, temat jednostkowy, regnancja, kompleksy dziecięce, TAT.

21

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

22...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.