2014zagdnienia na egzamin VI rok -_lekarski_(3)

Ćwiczenia i seminaria Lista zagadnień do egzaminu Medycyna Rodzinna VI Rok Wydział Lekarski Nagłe prz - pdf za darmo

8 downloads 44983 Views 126KB Size

Recommend Stories


dyskretna 3 VI przykl. egzamin
zrq6dr(A c [[R iafr zbio.r.,n ou,h]6*r t'. lR,-) iq ch4Tw p%i*"jc Lhshnr*r.\"e,Io'.' rh) \fOn,,1ct" daq1 - pdf za darmo

Na celowniku T-VI
Na celowniku T-VI - pdf za darmo

1958 Na celowniku T VI
1958 Na celowniku T VI - pdf za darmo

11. Egzamin
grupa pierwsza: 1. podaj definicje pesymistycznej i sredniej zlozonosci obliczeniowej 2. wymien i krotko - pdf za darmo

Rok 1863 na kresach mohilewskich (1920)
Edward kresach DK 507 .9 M64M35 19?0 Cl ROBA Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from - pdf za darmo

Kalendarz Ziem Wschodnich na rok 1935 (1934)
Kalendarz Ziem Wschodnich na rok 1935 (1934) - pdf za darmo

Story Transcript


Ćwiczenia i seminaria Lista zagadnień do egzaminu Medycyna Rodzinna VI Rok Wydział Lekarski Nagłe przypadki w praktyce lekarza rodzinnego J.STRUMIŁO 1. Przypadki pacjentów- omówienia postępowania w stanach nagłych w Praktyce Lekarza Rodzinnego. a) ostry zespół wieńcowy powikłany obrzękiem płuc b) wstrząs anafilaktyczny c) omdlenie wazowagalne d) hipoglikemia e) pogryzienie przez psa 2. Hipoglikemia a) definicja b) czynniki ryzyka c) postępowanie - u chorego przytomnego - u chorego nieprzytomnego 3. Ostre powikłania cukrzycy - kwasica ketonowa (objawy ,postępowanie) 4. Napady drgawkowe a) definicja b) symptomatologia c) przyczyny drgawek d) zadania lekarza rodzinnego udzielającego pomocy pacjentowi z drgawkami e) drgawki gorączkowe- definicja, podział, etiologia, nawrotowość, postępowanie 5. Omdlenia a) przyczyny b) wywiad i badanie przedmiotowe c) pierwsza pomoc w warunkach Praktyki Lekarza Rodzinnego d) grupy pacjentów wymagających hospitalizacji 6. Wstrząs anafilaktyczny a) przyczyny anafilaksji: alergiczne i niealergiczne b) czynniki ryzyka c) objawy d) rozpoznanie e) postępowanie f) zapobieganie wystąpieniu anafilaksji g) prewencja wtórna 7. Duszność a) definicja b) przyczyny duszności ostrej i przewlekłej

c) leczenie zaostrzenia astmy oskrzelowej w Praktyce Lekarza Rodzinnego d) leczenie zaostrzenia POChP w Praktyce Lekarza Rodzinnego 8. Przypadki pacjentów- omówienia postępowania w stanach nagłych w Praktyce Lekarza Rodzinnego. a) ostry zespół wieńcowy powikłany obrzękiem płuc b) wstrząs anafilaktyczny c) omdlenie wazowagalne d) hipoglikemia e) pogryzienie przez psa 9. Hipoglikemia d) definicja e) czynniki ryzyka f) postępowanie - u chorego przytomnego - u chorego nieprzytomnego 10. Ostre powikłania cukrzycy - kwasica ketonowa (objawy ,postępowanie) 11. Napady drgawkowe f) definicja g) symptomatologia h) przyczyny drgawek i) zadania lekarza rodzinnego udzielającego pomocy pacjentowi z drgawkami j) drgawki gorączkowe- definicja, podział, etiologia, nawrotowość, postępowanie 12. Omdlenia a) przyczyny b) wywiad i badanie przedmiotowe c) pierwsza pomoc w warunkach Praktyki Lekarza Rodzinnego d) grupy pacjentów wymagających hospitalizacji 13. Wstrząs anafilaktyczny h) przyczyny anafilaksji: alergiczne i niealergiczne i) czynniki ryzyka j) objawy k) rozpoznanie l) postępowanie m) zapobieganie wystąpieniu anafilaksji n) prewencja wtórna 14. Duszność a) definicja b) przyczyny duszności ostrej i przewlekłej c) leczenie zaostrzenia astmy oskrzelowej w Praktyce Lekarza Rodzinnego d) leczenie zaostrzenia POChP w Praktyce Lekarza Rodzinnego

Zakażenia układu moczowego A.GRYKO 1.Zakażenia układu moczowego objawy, diagnostyka, postępowanie: a) małe dzieci, b) kobiety w ciąży c) kobiety w wieku rozrodczym d) profilaktyka nawracających zakażeń układu moczowego 2. Powikłane zakażenia: definicja, postępowanie a) bezobjawowa bakteriuria b) zapalenia cewki moczowej: etiologia, postępowanie c) postępowanie z pacjentem z cewnikiem moczowym Cukrzyca A. GRYKO 1.Diagnostyka cukrzycy: kryteria rozpoznania, badania diagnostyczne, screening (kogo dotyczy) 2. Rutynowa wizyta lekarska pacjenta chorego na cukrzycę ( jakie badania, jak często, konsultacje specjalistyczne, szczepienia, samokontrola-jak często) 3.Profilaktyka stopy cukrzycowej 4.Farmakoterapia doustnymi lekami cukrzycowymi (etapy leczenia, dawkowanie, najczęstsze działania niepożądane, przeciwskazania) 5. Insulinoterapia: kiedy konieczna w Cukrzycy t 2 6. Cele leczenia cukrzycy t 2: do jakich wartości dążymy ( HbA1C, Samokontrola glikemii, lipidy, RR)

Migotanie przedsionków Alicja Ołtarzewska 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

Definicja, epidemiologia, patogeneza migotania przedsionków (AF). Klasyfikacja AF Obraz kliniczny. Wywiad, badanie fizykalne Cechy AF w EKG Badania pomocnicze (laboratoryjne, obrazowe) w AF Powikłania AF Profilaktyka przeciwzakrzepowa: ocena ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych, powikłań krwotocznych, kwalifikacja pacjentów do leczenia p/zakrzepowego. Leki stosowane w profilaktyce zakrzepowo – zatorowej u pacjentów z AF: a)ASA, klopidogrel b)VKA c)nowe doustne antykoagulanty d)porównanie skuteczności Włączanie leczenia VKA Modyfikacja dawek VKA w zależności od INR Terapia pomostowa przy uzyciu heparyn drobnocząsteczkowych. Wady i zalety VKA oraz nowych doustnych antykoagulantów. Nowe doustne antykoagulanty – od czego zależy ich dawkowanie.

15. Temat proszę przygotować na podstawie: 16. 1.„Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2012” pod redakcją prof. A.Szczeklika 17. 2. P. Gajewski, W. Leśniak: „Postępowanie w migotaniu przedsionków. Aktualizacja

2012 wytycznych European Society of Cardiology”. Medycyna Praktyczna 2012/11 (nie obowiązują szczegóły dotyczące sposobów umiarawiania pacjentów z AF)

Wzorce picia alkoholu A. OŁTARZEWSKA 1.Definicja porcji standardowej alkoholu 2. Odpowiedniki porcji standardowej w napojach zawierających alkohol (ilości piwa, wina, wódki odpowiadające jednej porcji standardowej z uwzględnieniem procentowości trunku) 2.Picie ryzykowne, szkodliwe, alkoholizm – definicje, granice między tymi stanami. 3. Kryteria bezpiecznego picia alkoholu 4. Narzędzia diagnostyczne wykrywania zaburzeń picia alkoholu – testy AUDIT, CAGE. 5. Manifestacje kliniczne picia szkodliwego i alkoholizmu: informacje z wywiadu lekarskiego, symptomy, zespoły chorobowe, odchylenia w badaniach laboratoryjnych.

Nowotwory sutka i narządu rodnego A.RUDZIŃSKI 1. Klasyfikacja nowotworów narządu rodnego. 2. Klasyfikacja nowotworów gruczołów sutkowych. 3. Badanie ginekologiczne przez pochwę. 4. Technika pobierania rozmazów cytologicznych. 5. Ocena palpacyjna gruczołów sutkowych. 6. Profilaktyka przeciwnowotworowa kobiet. 7. Rola lekarza rodzinnego w sprawowaniu opieki nad kobietą w wieku rozrodczym oraz w okresie pre i menopauzy. 8. Antykoncepcja A.RUDZIŃSKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Antykoncepcja jako metoda regulacji urodzeń. Metody antykoncepcyjne. Antykoncepcja postkoitalna Skład i mechanizm działania preparatów hormonalnych. Metody mechaniczne regulacji urodzeń. Regulacja urodzeń a wiek pacjentki. Czynniki społeczno-ekonomiczne stosowania regulacji urodzeń.

Komunikowanie się z pacjentem L. MARCINOWICZ 1. 2. 3. 4.

Formy komunikacji niewerbalnej Kategorie pytań stosowanych w rozmowie z pacjentem Empatia Zachowania asertywne

Problemy reumatologiczne w praktyce lekarza rodzinnego – A. GÓRSKA 1. Podział chorób reumatycznych. 2. Różnicowanie pomiędzy zapalnymi a niezapalnymi chorobami narządu ruchu w oparciu o wywiad. 3. Różnicowanie pomiędzy zapalnymi a niezapalnymi chorobami narządu w oparciu o badanie fizykalne. 4. Podstawowe badania dodatkowe w reumatologii (RF, anty CCP, badania radiologiczne, usg stawów: kiedy zlecamy?. 5. Przesiewowa ocena układu mięśniowo-szkieletowego w Gabinecie Lekarza Rodzinnego – wg Arthritis Research UK, 2008, w modyfikacji własnej). 6. Czynniki ryzyka rozwoju osteoporozy. 7. Rozpoznawanie osteoporozy w oparciu o wywiad i badanie fizykalne. 8. Przydatność pomiarów gęstości kości metodą DXA: Kryteria wg WHO: BMD Tscore, BMD Z-score. 9. Profilaktyka osteoporozy w praktyce lekarza rodzinnego. 10. FRAX 11. Leczenie osteoporozy 12. Bóle krzyża – czynniki predysponujące, objawy alarmujące ; „red flags”, postepowanie

Iniekcje dożylne i domięśniowe A. GÓRSKA 1. Rodzaje stosowanych iniekcji i zasady podczas wykonywania iniekcji śródskórnych, podskórnych, domięśniowych, dożylnych. 2. Zalety i wady stosowania leków drogą parenteralną. 3. Zagrożenia podczas wykonywania iniekcji. 4. Powikłania iniekcji dożylnych i domięśniowych 5. Wlewy dożylne - powikłania związane z przetaczaniem płynów. Uzależnienie od tytoniu

D.BIELSKA

1. Sposoby interwencji antytytoniowej a) Praktyczne wykorzystanie testów badających uzależnienie od tytoniu i motywację do zaprzestania palenia. 2. Opieka nad niemowlęciem a) Zasady żywienia niemowlęcia z uwzględnieniem suplementacji witamin b) Szczepienia ochronne w okresie niemowlęcym c) Praktyczne zastosowanie treści wykładu

Badanie dna oka J. SAWICKA-POWIERZA 1. Zmiany na dnie oka w nadciśnieniu tętniczym i cukrzycy. 2. Klasyfikacja Scheie i Keitha-Wagenera-Barkera. 3. Objaw skrzyżowania opisany przez Gunna. Scenariusze kliniczne Leczenie przeciwkrzepliwe J. SAWICKA-POWIERZA 1.Leczenie przeciwkrzepliwe chorych z migotaniem przedsionków. Skala CHADS2 and CHA2DS2-VASC. 2. Wpływ czynników środowiskowych na działanie antagonistów witaminy K. 3.Postępowanie w przypadku za wysokich wartości INR 4. Zasady terapii pomostowej 5. Nowe leki przeciwkrzepliwe w ambulatoryjnym leczeniu zakrzepicy żył głębokich i migotania przedsionków.

Pacjent z HIV/AIDS D. ROGOWSKA- SZADKOWSKA 1. Diagnostyka zakażenia HIV 2. Przebieg kliniczny leczonego i nieleczonego zakażenia HIV 3. Objawy kliniczne stadium objawowego zakażenia 4. Choroby definiujące AIDS 5. Profilaktyka zakażeń wertykalnych 6 .Profilaktyka poekspozycyjna Uzależnienia D. ROGOWSKA- SZADKOWSKA 1. Prawo regulujące posiadanie nielegalnych substancji psychoaktywnych 2. Zasady redukcji szkód związanych z uzależnieniami 3. Terapia substytucyjna uzależnienia od opioidów – metadon, buprenorfina, heroina

Rozpoznawanie ofiar przemocy w rodzinie D. ROGOWSKA- SZADKOWSKA 1. Fazy cyklu przemocy w rodzinie 2. Możliwości pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 3. Pomoc medyczna dla ofiar gwałtów Opieka paliatywna – A. DOMALEWSKA 1.definicja opieki paliatywnej i hospicyjnej, przenikanie się tych nurtów na przestrzeni lat; 2.indywidualizacja opieki paliatywnej; 3.filozofia opieki paliatywnej , jej cechy i formy 4.opieka paliatywna na świecie i w Polsce 5.ruch hospicyjny w Białymstoku; 6.umieranie – definicja; 7.tory przebiegu chorób przewlekłych; 8.przewidywanie sposobu umierania; 9.obiektywne i subiektywne objawy umierania; 10.ból wszechogarniający – definicja i leczenie; 11.niekorzystne skutki bólu przewlekłego; 12.próg czucia i tolerancji bólu; 13.nietypowe zachowania bólowe; 14.skale oceny bólu, podział bólu; 15.leki z I, II i III stopnia drabiny analgetycznej; 16.duszność ter...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.