6222395_1-1-1

Data dokumentu 24 października 2014 Nr Twojej Propozycji 6222395 22 599 95 22 22 599 95 95 [email protected] - pdf za darmo

9 downloads 63827 Views 353KB Size

Recommend Stories

No stories

Story Transcript


Data dokumentu

24 października 2014 Nr Twojej Propozycji

6222395

22 599 95 22 22 599 95 95 [email protected] www.axadirect.pl

Pani Agnieszka Boguszewska ul. Piekary 10/20 70-104 Szczecin

Propozycja kontynuacji ubezpieczenia nr: 6222395 Szanowna Pani, Dziękujemy za wspólnie spędzony rok z AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce (zwanym dalej AXA DIRECT) oraz okazane nam zaufanie. Z uwagi na zbliżający się koniec okresu ubezpieczenia Pani pojazdu o numerze rejestracyjnym ZS362AM, w załączeniu przesyłamy: § § §

Propozycję zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny, 12 - miesięczny okres rozpoczynający się od dnia 28/10/2014 Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 16 maja 2014 .

Informacje dotyczące płatności

Sprawdź dane Sprawdź, czy dane na załączonych drukach nie uległy zmianie. Jeśli tak - powiadom nas o tym dzwoniąc pod numer telefonu 22 599 95 22.

Z czym jeździć? Wydrukowana Propozycja i potwierdzenie dokonania płatności stanowią dowód ubezpieczenia. Po opłaceniu składki otrzymasz e-mailem Polisę wraz z Certyfikatem.

Uprzejmie prosimy o wpłatę składki określonej w załączonej Propozycji kontynuacji ubezpieczenia na rachunek bankowy AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce (AXA DIRECT), ul. Chłodna 51, 00 -867 Warszawa , nr rachunku 95103019447372000006222395 . Nowa umowa zostanie zawarta z dniem zapłaty składki lub jej pierwszej raty. Wpłata składki w terminie do dnia 23/10/2014 umożliwi nam niezwłoczne, jeszcze przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej, przesłanie na Pani adres e-mail Polisy wraz z Certyfikatem.

1z3 AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa tel. +48 22 599 90 00, fax +48 22 599 95 95, www.axadirect.pl NIP 107-000-33-23, REGON 140408155 Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000249486 AVANSSUR S.A. należy do Grupy AXA. Kapitał zakładowy AVANSSUR S.A. wynosi 67 155 752, 86 EUR.

Ubezpieczenie OC – informacje wynikające z Ustawy Ponadto informujemy, że w odniesieniu do obecnie obowiązującej umowy ubezpieczenia OC zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr. 124, poz. 1152 z późn. zm.) jeżeli nie później niż na jeden dzień (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data nadania) przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta,nie powiadomi Pani AXA DIRECT na piśmie o jej wypowiedzeniu (faxem, przesyłką pocztową, zeskanowane za pośrednictwem poczty elektronicznej) i jeżeli została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy uważa się, że umowa została zawarta na kolejny 12 - miesięczny okres. W przypadku powiadomienia AXA DIRECT o wypowiedzeniu umowy w trybie określonym w zdaniu poprzednim lub nie opłacenia zaległej składki za mijający okres 12 miesięcy, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie zostanie automatycznie zawarta na kolejny 12 - miesięczny okres. W sytuacji, gdy zostanie zawarta umowa w trybie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, składka z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie określona w wysokości wskazanej w załączonej Propozycji kontynuacji ubezpieczenia. Informujemy, że deklarowana ilość zdarzeń powodujących odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w poprzednich okresach ubezpieczenia zostanie zweryfikowana przez AXA DIRECT w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. W razie ujawnienia większej ilości zdarzeń niż deklarowana, AXA DIRECT może zażądać odpowiedniej zmiany wysokości składki.

Aktualizacja danych Uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy dane zawarte w załączonych dokumentach nie uległy zmianie. Jeżeli tak, prosimy o pilny kontakt z Centrum Obsługi Klienta, ponieważ niektóre zmiany mogą mieć wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej. Pełna oferta naszych ubezpieczeń jest dostępna w załączonych materiałach oraz na stronie internetowej www.axadirect.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań związanych z przedstawioną Propozycją lub potrzebą jej zmiany, zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Odnowień pod numerem telefonu 22 599 95 22 (opłata jak za połączenie lokalne), w godzinach 8.00-20.00 (dni powszednie), 9.0017.00 (soboty) w celu uzgodnienia szczegółowych warunków umowy. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Pani oczekiwania.

2z3

Z poważaniem,

Ryszard Bociong Dyrektor Oddziału

3z3

AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce (AXA DIRECT) ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa Tel.: 22 599 95 22, Fax: 22 599 95 95 www.axadirect.pl; [email protected] Warszawa, 24 października 2014

Propozycja kontynuacji ubezpieczenia nr 6222395 Pakiet OC 1. Okres ubezpieczenia Od:

28/10/2014

Do:

27/10/2015

2. Dane pojazdu Marka:

MINI [BMW]

Numer rejestracyjny:

Model, typ, moc silnika:

ZS362AM

Numer VIN:

MINI Cooper S chili 120 / 163

Rok produkcji:

2002

WMWRE31050TD01144

3. Dane ubezpieczającego i właścicieli pojazdu Imię i nazwisko:

Agnieszka Boguszewska

PESEL:

76102513465

Ubezpieczający

ul. Piekary 10/20, 70-104 Szczecin

Adres: Imię i nazwisko:

Adres korespondencyjny:

Agnieszka Boguszewska

PESEL:

ul. Piekary 10/20, 70-104 Szczecin

76102513465

Właściciel

ul. Piekary 10/20, 70-104 Szczecin

Adres: Imię i nazwisko:

Adres korespondencyjny:

Mariusz Boguszewski

PESEL:

ul. Piekary 10/20, 70-104 Szczecin

74082714195

Współwłaściciel Adres:

ul. Potulicka 29/34, 70-234 Szczecin

4. Propozycja zakresu ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia OC*+ ZIELONA KARTA + ASSISTANCE MINI

Składka roczna 472,08 zł

ZIELONĄ KARTĘ WYSYŁAMY NA ŻYCZENIE KLIENTA

NNWP S.U. 10.000 zł

3,03 zł

ASSISTANCE MIDI

89,89 zł

ŁĄCZNA SKŁADKA DO ZAPŁATY

565 zł

* Suma gwarancyjna w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na jedno zdarzenie stanowi równowartość w złotych: 5 000 000 EUR dla szkód osobowych oraz 1 000 000 EUR dla szkód w mieniu, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152, z późniejszymi zmianami).

5. Składka ubezpieczeniowa Sposób płatności:

Termin płatności:

jednorazowo

Forma płatności składki lub jej pierwszej raty:

przelew na konto

565,00 zł - 28/10/2014

Numer rachunku do wpłat:

95103019447372000006222395

Zniżki w składce:

zniżka za bezszkodowość: 60% dodatkowa zniżka od AXA DIRECT: 13% zniżka za kontynuację ubezpieczenia: 5%

Informacje dodatkowe Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawarta na podstawie Ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami). Umowa w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych jest zawarta na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 16 maja 2014 (OWUK). W zakresie ubezpieczeń dobrowolnych ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wskazanym w niniejszej Propozycji jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. AXA DIRECT potwierdza gotowość do zawarcia umowy ubezpieczenia na podanych w niniejszej Propozycji warunkach w terminie do dnia 27/10/2014 . Po tym terminie warunki mogą ulec zmianie. Umowa ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawarta z dniem wskazanym jako początek okresu ubezpieczenia na okres kolejnych 12 miesięcy, jeżeli nie później niż na 1 dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który dotychczasowa umowa odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta nie powiadomi Pani AXA DIRECT na piśmie o jej wypowiedzeniu. Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych zawiera się z dniem zapłacenia składki lub jej pierwszej raty. Informujemy, że deklarowana ilość zdarzeń powodujących odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w poprzednich okresach ubezpieczenia zostanie zweryfikowana przez AXA DIRECT w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. W razie ujawnienia większej ilości zdarzeń niż deklarowana, AXA DIRECT może zażądać odpowiedniej zmiany wysokości składki. Miejscem zawarcia umowy ubezpieczenia jest Warszawa, a prawem właściwym jest prawo polskie. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

1z2 AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa tel. +48 22 599 90 00, fax +48 22 599 95 95, www.axadirect.pl NIP 107-000-33-23, REGON 140408155 Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000249486 AVANSSUR S.A. należy do Grupy AXA. Kapitał zakładowy AVANSSUR S.A. wynosi 67 155 752, 86 EUR.

AXA DIRECT niniejszym informuje, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zmianami), że jest administratorem Pani danych osobowych dla celów zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Niniejsza Propozycja o numerze 6222395 wraz z dowodem opłacenia składki stanowi potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia do momentu otrzymania Polisy...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.