ABC Linux. Wydanie II

ABC Linux. Wydanie II Autor: Rados³aw Sokó³ ISBN: 83-246-1257-2 Format: 158×228, stron: 352 Wypróbuj Linu - pdf za darmo

9 downloads 50893 Views 1MB Size

Recommend Stories


abc-sam-naprawiam-komputer-wydanie-II
Kopia dla: Artur Augustyniak [email protected] Kopia dla: Artur Augustyniak [email protected] Wszelkie prawa - pdf za darmo

Helion - Linux. Komendy i polecenia. Wydanie III
Helion - Linux. Komendy i polecenia. Wydanie III - pdf za darmo

Android w akcji Wydanie II
Android w akcji Wydanie II - pdf za darmo

Linux
null - pdf za darmo

Jonathan Gennick sql leksykon kieszonkowy wydanie II
Jonathan Gennick sql leksykon kieszonkowy wydanie II - pdf za darmo

Story Transcript


ABC Linux. Wydanie II Autor: Rados³aw Sokó³ ISBN: 83-246-1257-2 Format: 158×228, stron: 352

Wypróbuj Linuksa – to pop³aca! • Czy mo¿na korzystaæ z systemów Linux i Windows na jednym komputerze? • Jak zainstalowaæ i skonfigurowaæ Linuksa oraz aktualizowaæ oprogramowanie? • Sk¹d wzi¹æ najczêœciej u¿ywane narzêdzia i jak z nich korzystaæ? Linuksowi wkrótce stuknie dwudziestka. Kiedy w 1991 roku jego twórca og³asza³ rozpoczêcie prac nad darmowym systemem operacyjnym, niewielu wierzy³o, ¿e to jest mo¿liwe – a dziœ trudno by³oby wyobraziæ sobie œwiat bez takiej alternatywy dla komercyjnych systemów. Kolejne dystrybucje Linuksa wci¹¿ zyskuj¹ gor¹cych zwolenników, równie¿ dlatego, ¿e obs³uga komputera z takim systemem staje siê coraz ³atwiejsza. Jeœli chcesz wreszcie uwolniæ siê od op³at za wszelkie licencje oraz prawie wszystkich wirusów, a w zamian zyskaæ wygodny system z darmowym oprogramowaniem dodatkowym, warto poœwiêciæ trochê czasu na zapoznanie siê z Linuksem. Nie musisz od razu rzucaæ siê na g³êbok¹ wodê – wystarczy zainstalowaæ sobie ten system na osobnej partycji dysku i rozpocz¹æ now¹ przygodê. Ksi¹¿ka „ABC Linux. Wydanie II” pozwoli Ci szybko i mo¿liwie najmniejszym kosztem opanowaæ najpotrzebniejsze, podstawowe funkcje tego systemu operacyjnego, pakietu biurowego OpenOffice, przegl¹darki internetowej, multimediów, a nawet podpowie, jak przekszta³ciæ Ubuntu Linux na serwer us³ug sieciowych. Dowiesz siê z niej, jak zainstalowaæ, skonfigurowaæ i aktualizowaæ system oraz dodatkowe programy, jak zarz¹dzaæ informacj¹ i dostêpem do noœników danych czy zasobów sieciowych. Zrozumiesz, czym s¹ wirtualne systemy operacyjne i czym Linux ró¿ni siê od systemów typu Windows. Poczytaj o tym i sprawdŸ sam – naprawdê warto. • Linux – podstawowe informacje, dystrybucje, licencje • Instalacja i konfiguracja systemu • Uruchamianie i zamykanie systemu oraz logowanie siê do niego • Aktualizacja oprogramowania i dostosowywanie œrodowiska pracy • Do³¹czanie systemu plików i nawigacja w takim systemie • Pola dialogowe wyboru plików i archiwa danych • Przegl¹darka WWW, poczta elektroniczna i komunikacja natychmiastowa • Pakiet OpenOffice oraz kalkulator • Schowek, podgl¹d dokumentów PDF i mapa znaków • Multimedia – obrazy, dŸwiêki, wideo • Po³¹czenia sieciowe, drukarki, w³asnoœciowe programy obs³ugi urz¹dzeñ • Konta u¿ytkowników, specjalistyczne oprogramowanie • S³owniczek terminów i pojêæ • Przedrostki i jednostki miary stosowane w informatyce • Netykieta Przesi¹dŸ siê na Linuksa, naprawdê warto!

SPIS TREŚCI Wstęp .............................................................................. 9 Linux .............................................................................................. 10 GNU/Linux ..................................................................................... 12 Dystrybucje systemu GNU/Linux .................................................. 14 Ubuntu Linux ................................................................................ 16 Jak czytać i odmieniać nazwę „Linux” ......................................... 18 Wymagania sprzętowe .................................................................. 19 Co znajdziesz w tej książce ........................................................... 19

1

Instalacja ....................................................................... 21 Nieco teorii o nośnikach danych ................................................... 22 Partycje .................................................................................... 23 Ładowanie systemu operacyjnego ........................................... 24 Systemy plików ........................................................................ 24 Obszar wymiany ...................................................................... 29 Oznaczenia dysków i partycji dyskowych .............................. 30 Przygotowania ............................................................................... 31 Tworzenie zapasowej kopii danych ........................................ 31 Pobieranie obrazu płyty instalacyjnej ..................................... 33 Przygotowywanie płyty instalacyjnej ..................................... 34 Zmiana konfiguracji BIOS ........................................................ 36 Praca z systemem LiveCD ............................................................. 38 Uruchamianie ........................................................................... 38 Tworzenie obrazu dysku twardego ......................................... 41 Odtwarzanie obrazu dysku twardego ..................................... 44 Kończenie pracy ....................................................................... 46

ABC Linux

Instalacja ........................................................................................47 Instalacja samodzielna .............................................................48 Instalacja równoległa ...............................................................56

2

Pierwsze kroki ...............................................................63 Uruchamianie systemu ..................................................................63 Logowanie się .................................................................................65 Logowanie się do systemu ........................................................66 Wyłączanie systemu .................................................................67 Pulpit .........................................................................................68 Przechodzenie do planszy logowania .......................................69 Zamykanie systemu ........................................................................71 Wstrzymywanie pracy komputera ................................................72 Aktualizacja oprogramowania .......................................................75 Automatyczne aktualizacje ......................................................75 Konfiguracja aktualizacji systemu ...........................................76 Odświeżanie informacji o dostępnych aktualizacjach .............78 Aktualizowanie systemu ..........................................................79 Samodzielne uruchamianie Menedżera aktualizacji ...............81 Dostosowywanie środowiska pracy ..............................................81 Rozdzielczość obrazu ................................................................81 Motyw graficzny .......................................................................83 Ustawienia interfejsu użytkownika .........................................92 Efekty wizualne ........................................................................94 Ustawienia klawiatury .............................................................95 Ustawienia myszy ...................................................................103 Ustawienia okien ....................................................................105 Informacje o użytkowniku .....................................................107 Wybór wygaszacza ekranu .....................................................109

3

Zarządzanie danymi .....................................................113 Teoria ............................................................................................114 Pliki i foldery ..........................................................................114 Ścieżki .....................................................................................118 Prawa dostępu do danych ......................................................119 Dołączanie systemów plików .......................................................121 Fizyczne nośniki danych ........................................................121 Sieciowe zasoby danych .........................................................125 Nawigacja w systemie plików .....................................................131 Nawigacja w trybie przeglądarki ...........................................131 Nawigacja w trybie przestrzennym .......................................135 Zmiana sposobu wyświetlania i porządkowania ...................137 Operacje na plikach ................................................................138 Dostosowywanie ikon i okien ................................................145 Pola dialogowe wyboru plików ....................................................151

4

Spis treści

Archiwa danych ........................................................................... 154 Tworzenie archiwum ............................................................. 155 Przeglądanie zawartości archiwum ...................................... 156 Wydobywanie plików z archiwum ....................................... 157

4

Internet ....................................................................... 159 Zasady bezpieczeństwa ............................................................... 160 Przeglądarka WWW .................................................................... 163 Uruchamianie przeglądarki ................................................... 164 Odwiedzanie stron o znanym adresie ................................... 166 Odwiedzanie wielu stron jednocześnie ................................. 166 Odnośniki ............................................................................... 168 Ponowne wyświetlenie strony .............................................. 169 Strona startowa ..................................................................... 170 Historia przeglądania ............................................................ 171 Zakładki .................................................................................. 174 Pobieranie plików .................................................................. 183 Poczta elektroniczna ................................................................... 187 Uruchamianie programu ....................................................... 188 Główne okno programu ......................................

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.