ABC Systemu Windows 7

ABC systemu Windows 7 PL Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2425-6 Format: 158×228, - pdf za darmo

5 downloads 51591 Views 663KB Size

Recommend Stories


ABC systemu Windows 10
ABC systemu Windows 10 - pdf za darmo

Windows 7 Dienste
Forum Dr. Windows News, FAQ & Downloads Windows Anleitungen und FAQ Windows 7 DiensteThema: Windows 7 - pdf za darmo

Story Transcript


ABC systemu Windows 7 PL Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2425-6 Format: 158×228, stron: 336

Po niezbyt entuzjastycznym przyjêciu, jakie u¿ytkownicy zgotowali systemowi Windows Vista, firma Microsoft postanowi³a do³o¿yæ wszelkich starañ, ¿eby nowy system operacyjny, znany œwiatu jako Windows 7, spe³ni³ oczekiwania u¿ytkowników. System ten pozbawiony zosta³ wad swojego poprzednika, oferuje te¿ wiele nowych funkcji i udogodnieñ, dziêki którym praca zarówno pocz¹tkuj¹cych, jak i zaawansowanych u¿ytkowników ma byæ znacznie ³atwiejsza i przyjemniejsza ni¿ kiedykolwiek wczeœniej. Zadaniem ksi¹¿ki „ABC systemu Windows 7 PL” jest zapewnienie, aby w³aœnie tak siê sta³o. Dowiesz siê z niej, jakie wymagania sprzêtowe Windows 7 stawia Twojemu komputerowi, poznasz proces instalacji i konfiguracji œrodowiska, a tak¿e nauczysz podstaw pracy z systemem. Zdobêdziesz te¿ wiedzê na temat instalowania urz¹dzeñ, zarz¹dzania kontami u¿ytkowników oraz mo¿liwoœci sieciowych „siódemki”. Lektura pozwoli Ci tak¿e swobodnie korzystaæ z multimediów i odpowiednio zabezpieczyæ swój system przed atakami z zewn¹trz. Poznasz równie¿ kwestie optymalizacji dzia³ania œrodowiska. • Instalacja i konfiguracja systemu Windows 7 oraz przenoszenie danych • Korzystanie z podstawowych mo¿liwoœci œrodowiska • Dodawanie i konfiguracja urz¹dzeñ zewnêtrznych • Zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników oraz zapewnianie bezpieczeñstwa i prywatnoœci danych • Konfiguracja po³¹czeñ sieciowych i korzystanie z internetu • Korzystanie z multimediów w Windows 7 • Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu Ju¿ teraz przygotuj siê do pracy z systemem operacyjnym jutra!

SPIS TRECI Wstp ..............................................................................9 1

Instalacja systemu .........................................................13 Wymagania sprztowe ..................................................................14 Wybór edycji systemu ...................................................................14 Test zgodnoci z system Windows 7 .............................................18 Tworzenie obrazów z systemem ...................................................20 Instalacja .......................................................................................21 Instalacja na nowym komputerze ...........................................22 Aktualizacja wczeniejszej wersji systemu Windows ............28 Instalacja Windows 7 jako dodatkowego systemu operacyjnego ...........................................................31 Przeniesienie danych i konfiguracji systemu ...............................34 Skopiowanie sterowników urzdze ......................................35 Migracja ustawie systemowych i plików uytkowników ....35 Weryfikacja instalacji ....................................................................38 Aktywacja systemu .......................................................................40 Wyduenie 30-dniowego okresu prolongaty .........................42 Usuga Windows Anytime Upgrade ..............................................42

2

Praca z systemem ..........................................................45 Uruchamianie i zamykanie systemu .............................................46 Blokowanie komputera ............................................................46 Wylogowywanie i szybkie przeczanie uytkowników ........47 Stany wstrzymania pracy systemu .........................................47 Stany zasilania Windows 7 .....................................................49 Zmiana przycisków zasilania ..................................................49

ABC systemu Windows 7 PL

Standardowe elementy interfejsu uytkownika ..........................50 Okna .........................................................................................50 Typowe operacje ......................................................................53 Przeczanie okien ...................................................................53 Skróty klawiszowe ...................................................................54 Nawigacja Aero ........................................................................55 Centrum pomocy ...........................................................................56 Eksplorator Windows ...................................................................58 Widoki ......................................................................................61 Dyski ........................................................................................61 Zapisywanie pyt .....................................................................63 Pliki i foldery ...........................................................................64 Biblioteki ..................................................................................68 Usuga wyszukiwania ...................................................................72 Konfiguracja usugi wyszukiwania .........................................73 Przeszukiwanie zasobów zdalnych komputerów ...................75

3

Konfiguracja systemu .................................................... 79 Konfiguracja rodowiska uytkownika ........................................79 Pulpit ........................................................................................80 Gadety ....................................................................................82 Menu Start ...............................................................................84 Pasek zada .............................................................................87 Nowe ustawienia Zasad grupy ................................................91 Konfiguracja rodowiska systemowego ........................................91 Ekran ........................................................................................92 Waciwoci komputera ..........................................................93 Panel sterowania .....................................................................99 Skadniki systemu ..................................................................100 Kopie zapasowe .....................................................................102 Domylne ustawienia programów i urzdze ......................107 Usugi systemowe ..................................................................109 Zasady grupy ..........................................................................111

4

Konfiguracja urzdze ................................................ 115 Urzdzenia i drukarki .................................................................116 Przywracanie poprzednich wersji sterowników ..................118 Konfiguracja automatycznego pobierania sterowników urzdze ........................................................119 Starsze lub nietypowe urzdzenia ..............................................119 Zmiana wielkoci woluminu .......................................................120 Dyski wirtualne ...........................................................................121 Drukarki ......................................................................................122 Instalacja ................................................................................122 Konfiguracja ...........................................................................124 Drukowanie ...........................................................................128 Konsola administracyjna Zarzdzanie drukowaniem ..........130

4

Spis treci

Skanery ........................................................................................133 Koncentratory i urzdzenia USB .................................................133 Urzdzenia audio .........................................................................134 Urzdzenia Bluetooth ..................................................................136 Urzdzenia biometryczne ............................................................137 Karty inteligentne ........................................................................138

5

Administrowanie kontami uytkowników .....................139 Konta i grupy uytkowników .....................................................140 Zarzdzanie kontami .............................................................141 Automatyczne logowanie na konto standardowego uytkownika ...............................147 Zarzdzanie grupami lokalnymi ............................................148 Hasa ............................................................................................152 Dysk resetowania hasa .........................................................153 Zmiana hasa wasnego konta a resetowanie hasa innego uytkownika ...........................155 Resetowanie zapomnianego hasa administratora systemu ......................................................156

amanie hase ........................................................................158 Prawa i uprawnienia ...................................................................159 Uprawnienia NTFS ................................................................159 Prawa .....................................................................................162 Profile uytkowników .................................................................162 Kontrola rodzicielska ...................................................................163

6

Sieci lokalne ................................................................167 Centrum sieci i udostpniania ....................................................168 Mapa sieci ..............................................................................169 Poczenia sieciowe .....................................................................170 Sieci bezprzewodowe .............................................................171 Protokó TCP/IP ...........................................................................174 Automatyczne konfigurowanie...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.