Bilek Modelarum 02 - Kamov Ka-50 Hokkum

BlLEк 'rУ MODELAR KAMOV Ka - 50 o U HOKUM .ёыo ozl s modгfйi doplfiky "Blaсk Shark. a s vfsostnfmi znaky - pdf za darmo

19 downloads 22898 Views 9MB Size

Recommend Stories


Bilek Modelarum 01 - Mikojan MiG-3
Bilek Modelarum 01 - Mikojan MiG-3 - pdf za darmo

Bilek Modelarum 15 - Messerschmitt Bf-109F-2F-4
Bilek Modelarum 15 - Messerschmitt Bf-109F-2F-4 - pdf za darmo

MSiO 1996 02 [02]
MSiO 1996 02 [02] - pdf za darmo

Odkrywca 1998 02 [02]
Odkrywca 1998 02 [02] - pdf za darmo

The War Illustrated 022 (1940-02-02)
The War Illustrated 022 (1940-02-02) - pdf za darmo

2003 02
2003 02 - pdf za darmo

Story Transcript


o

BlLEк MODELARU 'rУ

KAMOV Ka - 50 HOKUM

.ёыo ozl s modгfйi doplfiky

"Blaсk

Shark. a s vfsostnfmi znaky Ruska na motororлfоhgondo|Ach. -:

i

Stю| s ёts|em015 by| dle dostupnfсhpвmerirl opatienRamuf|62i tvolenounepravidelnfmipo|ioiivovёze|enё, pfskovёzelenё a ёernfm p6sem protioslnёni. svёtl,eiёi

Na |eteckёrлfstavёve Еarnborough1992 byl piedvedententostrojoznaёeni

KRЕSLIL:ZвYNЁK VALKA

ruфfmi vУsostnУmiznalqy. 'Werewolf..s

KAMO V K A. 50 HO K U M,M. 1 1 7 2 ITALЕRIKlT No. 031, вil.вк KlT No. 26. poёвт в[L0:оg сЕNA v ёп (1993):ITALERI: ссa Kё 19o,_ вil-вк cсa Kё 14o,_ Jedinlm z6sadnёjёim rozdllemmeziobёmastavebniсemije ba|enirлlliskй a сenaoboumode|fi. Do..stavby se mЁZepustiti zaё6teёnik, nebot'сe|f Postupsestavenimodeluneninijakslo2ilfa dйili se kitaйn6vodu, nemй2epfistavbё,,zabloudit". Pii sestavov6nfrotorovёllavy (v nAvodubod 2) doporuёujeme nepouZftdil ё. 11B, ktenfpozdёjiumoZnlvo|nёvyjmout сelf rotoroчisystёmna sv6 ose z vrtulnikupii pйфadn6m transportu modeIu.Pak m02eйepйistЬupit ihnedk ьoduс. s n6vodua na rotorovouh|avunalepit|isty,kter6jsme piedtimpro lepЁ(vёrnostpйed|oze(e.li na stoj6nсe_ s vysunutfm podvozkem) lehоeproh|ijeden po druhёmnapi.pйeshranustolu,(tahem). T1kto rotorovou hlavu s Iistymй2emeсelou odIo2it,aby ndm pfi stavbё,kompletaоii barvenitrupu -zk9mp|etovanou ji pakprostё nepiekgie|3. Na konсistavbу vsunemedo otvorujejiholoZe(ё.7B),kter6dlen6vodu(bod3)v|epimedotrufr,. Dalёipostupstavby neёiniprob|ёmy, snads vlhradoukan6nu,jeho2hlavef,si zruёnёjёi (z nadsviёkouvyta26nё mode|6й tyёinky|iсlttor6meёku) zhotovlznovu.Pokudzvolftetak6tutoсestu,je dobr60st[hIavnёodi[znout, odvrtata nalepitzpёt. ostatnIzbraЁoGsyst6mya ant6nyzkomp|etujeme zvl6ёt opatilmebarvamid|esсh6matuv n6vodua teprvepo koйp|etaсi сe|6hotrupupйi|epime. Jak byIopops6nodй$ve, usad[merotors listy'je2 jsme pйedtim nabarvi|itakё dle n6vodu. Na z-6vёrсeIf mode|m0ZemenastiikatsiIikonovfmolejem,ktenfpo zasсhnutivytvoiijedno|iffpolomatnfpovrcha obzvlA5tёpokudmodelnatirAme,potlaёipйфadnёznatelnёtahyStёtсe. Postavenfmode|vyh|i2ipёknёa stanese jistёozdoboukaZdёvitriny. PЁIPRAVIL: ING. VAсLAV B[LЕK

FOтOGRAFOVAL: MARтIN SALAJKA

V ТISKU:MlG_3,JU-52, F-18, DAUNTLЕSS, sU_24, HAMPDЕN,AH-1щ PЕ_2.

кonёnova 23з 130 OOPRAHA 3 сzEcH RЕPUвL|к

KAMOV Ka - 50 (HOKUM) ,,Werewolf"

r

(PrйmёrrotorСt 14,5m / Viёka 4,93m / Dёlkatrupu15 m / сeIk.dёlka16 m) I i

1:1 4 4

I

2 o 1 lr--=-*#-l

bez deflektoru v'ffuku

-..-

..и t--

l_K93

'\\

-fit\ \

-l

в -8

з

4m

1:7 2 o1

kanon2 42 r62e30 mm Deflektorvffuku motorйKLlMoV typuТV3_117VK

Svёtlemodr6a matnёёern6kombinaсe pilotnihoprostoru

,,// /

,,/

t/

l7

,-'" /

'/

7t' //r' ,/

t'/, .//

,,,, ,/ ,y',

//

./ //

,

/' t

,z /

,/' /

Vystielovaс[sedaёka

zvЕzDА

@

K-З7

kreslil KarelHeimdnek...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.