Brydova Monika - Kwiaty z papieru

-~ ~- :- iazki opisujqce r6znego rodzaju tech- - -' zaczynajq siy czysto historiq. Ta kSiqzka -::.. a - pdf za darmo

6 downloads 79418 Views 18MB Size

Recommend Stories


Kwiaty z papieru - Brydova Monika
-~ ~- :- iazki opisujqce r6znego rodzaju tech- - -' zaczynajq siy czysto historiq. Ta kSiqzka -::.. a - pdf za darmo

Ozdoby z papieru
CRAFT PAPER CRAFT PAPER Senior Art Editor Gemma Fletcher Project Editor James Mitchem Additional design - pdf za darmo

kwiaty i kolory
kwiaty i kolory - pdf za darmo

Monika Meozowska 2
Monika Meozowska 2 - pdf za darmo

Story Transcript


..-~ ~-

Jednoczesnie chcy przeprosic wszystkich botanik6w za rerminy, kt6rych uzywam w kSiqzce. Zdajy sobie sprawy, ze Sq bardzo niedokladne i niefachowe. Za sw6j osobisty sukces uwazam natomiast rozr6znienie prycik6w i srupk6w, co zwlaszcza na poczqtku sprawialo mi wiele klopot6w. Wszysrkie kwiaty tworzylam wedlug wlasnego pomyslu i mozna powiedziec, ze poclobiensrwo z naturalnymi roslinami jest zupelnie przypadkowe. Jezeli chcecie, aby wasze kwiaty byly jak najpi~kniejsze, raclz~ zajrzec najpierw do zielnika i lirerarUly im poswiyconej. Takze terminy, kt6rych uzywam, wymyslilam samoclzielnie na potrzeby poszczeg61nych prac. :- iazki opisujqce r6znego rodzaju tech- -' zaczynajq siy czysto historiq. Ta kSiqzka -::.. a - nie znajdziecie w niej rozdziaru - '=";\-i~conego dziejom, poniewaz historia :::--.~liki TwistArt dopiero siy zaczyna. ~ed\- po raz pierwszy sporkalam siy na . e'~\\\"srawie z wyrobami z papierowego z::~~ka. w pierwszej chwili pomyslalam, ze 'ucenci tego materialu chyba siy nudzq. _. ,erowy sznurek, nawer wymyslnie skry_ :::-. w czlowieku, kr6ry niczego a tej tech- ::~ :lie wie, nie wzbudza zadnych emocji. _:e a ciesz~ si~, ze dZi~ki rej kSiqzce -...:::r: mozliwosc zapoznac z TwistArtem z:::~okie krygi odbiorc6w.

Jeclnoczesnie b~dy bardzo wdziyczna, jezeli opiszecie mi swoje doswiadczenia i pomysly na pracy ze skryconymi sznurkami.

:;

-

- =-

- -

.,

._~::~< ~ - -

r_

-

"-

=---:;..

-

=--~- -

-

:;

~

=:.

;;:-- -: --==-

- ~:... --::=-

-

=:;-;~=-

.:

=

-: ,

-

-

I':lflin :Iil'

11:lil:IIWk'j

1I1(»)," si\'

r()/,kl\''':1

1J\,tl:I 1:lk s,'i.~ni\'k,),l' !'O/.IIIOI:IC. wod:j

IrlldllO

W()WC/,:IS

/,l' spryskiw:lc/,:I

/,I)SI:IWiL'

s/.nllrl,k

rl'kl:IIl\(·'WCc. lalwicj,

Wilgolny

/.nowll

IlIoi.n:1

j"

n:lwili.yc

i n:1 pI'll

g()d/iny

si\'

d:llsz:j

I

111I'litllll,I/I\\',11I1

IItlll

11111'", ,I"

0 wicle

I

lrzc-

1111 rill

II

Ii I I'

C/.cni:1

pl:llkuw

n:lzw:r1:11ll

nt)w. ne

przy

loclyg:lch

waZ

tak

rozwi:!zac jeelyncze

jesl

e10 loelygi. kl6rylll nigely zawi:jzany i caty

Bardzo

jeclnym e1rucik

kwial

z nich

II

IltllllI!

1l1/,"

I

tI"

Ili/')')\I'

/ 11,1111"1\111,,11 ,111,:1;,-,,,,,11,1

"

',111,11,"

wazne

Illiejscu, m6glby

rozpaellby

jesl

,1:11, W":PIIIIIIII:II:1I11 ::/,yll'

pllllll"1I11'1I1

III,' .•:llIjll.llW

11'"11.1, klol,j

II

11m"

11,'/,,',-,1

.11,'

wl:I/,:III1,'

,.11'111'1,

/,:1" II'"''

/,IIV'I/I'

I'

'II

1111,'

I I' 'l'lkow

'l'wl..IAIIII,

I"h'",,,,,,

W I,'ps/

1111 I);',

II'

11)\ I

1)'"11'11111,,11,111

1,',11/,

1111IHlllly

11:1 l.olllll":/,k:I!·11

..rll'lll

II""

/11

..,/,111111,.1 11I.r1\1 II

,-oI'1H'II'I'W, 1'0, '111'/, 'II'IIIJW

wi:jzac kllw

ponic-

1:IIWI"III'::1

IW:Ilt1"

1'0-

111,'11 1It1;,1 '1):1 '11 I

".lIlh·II,1

1'1\,\'11,111"1),11:'

1'"11

1IIII"It'

I I 11111I II III III

I

II II

I

I III

II

I "Jl

I,

1l1/,,'tI

N,IIIIIIII.I:,1

1.111"'1

,11i1)',II'j( I

,'"

11.110

111,11 Ill/

IIV,I ''1HI''''''1

/,II.Il'/III,' 1",I,I,/,"IIII'

I. w

(,·/rdl""'·/.I'%

II

,\':'II/,O}.IO, ( lIIofl"lnlll,

1./1'111111,1111(111I/,\·,·1,1I III

".1111,1,1"\','11,111\'\1:11

IIIV\

WI)I1\'III'1I1

,III

/ ..".1',111111\\'.1111'

1111111/11, 1111111' 1111/1111" IlItliWo'

,,"d,·

11'\111,1111111'111I,· .. 111111I II,d,,j

I ,III I

1/,r1I1'/IlI\'I/,II\O 'II",

1111111\'/111,1'0111,1

I

I 'diLl

I \\'1.111,,1 11'111 ,"IH 1,'.1Ii ,,'11'

I 1I1I

111111

IIIII'"WII'II

11I1I1'111 11111111

1:r1'),I' jll/,)'/{IIII1W,I\,

1.1\'111111 ~/,IIIII"I.. II

w

dlljll\'Il'

".1,111111'1. 11:1 1.:lw:r1kl

platki.

,,1, 1111,'1I

d/,I,·,'/I.I'

11:111)1,'IW 11:1.11,,):1/\'111111'11

1,1111,',/,111111,11wl:j/,:,,'

si~ hllWO si~ na

P'JI'"II\I.IIlIIIII'lI'lIr1

111 ·dl.'Jlv

1>11 1,llllll"III:1

,·.Idl,

lo,

11,1111'11,,1

111111,·11111'1)11/1'

""1. '1"llklq~11

e1ol-

tll:1

1.1111:1W 'I:I~IIII:I,);·

1)111\11I,·d"II.

....d.III1,·/.l.it'1I1

111111111.1" 1/, I II ,tli tI,'1

WI' W,',Il,'I,II',

I, dl)

I jll\·,'lkow,

11:1110, dl'II.:I,

/,IW,',I,\'

11,111111"1111 1I,I/IV,r11

III,

IrI\'

l'I/I·tllI·IIIII/\·I',II-IIIII,·,'/,IIil'

111111I

III!I

..1 ...1\'

1"lIl.ItI

11,'111"11111,,',1I,r1,·),

I 1'11111 1'1, \'ddlll,'

cia wazolch

1.1111\\',1 ',IYIlIII",1

II I,I. I'

1111 1,.1

~IlI,I\Vtl/

przylllocowac

przywi:)zujemy, w

lid,

kwi:lI.u

Ii.Slki.

slar:lnnie

e10 1:.)-

wygoclny

dckoracji

pojcdynczc

Illusicie

drucik,

srir:r1nie,

I'ierwszy

wypracowyw:lniu

- c1olyo.y

Wycin:lcie kOlke

c1rucikiclll :llJy

W kwi:lly. werl.yk:rlnylll;

/WI:ISZO,:1 prry

rOlllysly

lilli,

11'11 ,I lip

wl.11 1111' \\'),'d,IW,11

'llI',lq,jt

II tI dW:1

I

I

II 111/1'11.1111,,1111,1,1\'<1)' /,:r1,'

I," I

III I)'HI 1l1/,'III1.

I tI II ,tllli 11'1 IlIIIVII'I/,

I dll.

0rracow:lnc

1.1

11I1I1'/iIlII.r1III'111

1,ltll"IIIII'Iit'

1.1'1 I 1,1,1\

wysll,szyL'.

1I

M:11ll

11,'11111,,1 I-WI.I

III I I'd I ''1" 1'l1li1 1111 I) II, I

11111 Iii, ,i1I1I,' 11,1,1.1/" 'd ·
po-

rr:IGI,

I I II

1,II"III'I·IIII,wl,III\lIW

jl'

W plaslikowcj

ro/kn,'ci

'I II t'll tI I 11111.111'111 'rll,') III ill

k:lw:llki W:lllI

prznl

I'll

11:1Slll'lll),

I,\'d/.it:

z:llllkni\'ly

:r1c pOklll,

I ):1 go

si\'

i,,' Ilk'kll')!'('

/,
I

1111 I

1'1 ,,j

1111111IliI

l.. (:llwlt' "',:t{f",t (fll/,l.I,o.

l'IIIIII",Ii.1

11I1 1)/1\'1.1 1"11111 Ill/I

1\11\1'111/1'

II'

"/\Ildl",'

,1.1II II 1111' 1101 111I',j1.1' II

1"1 I

IV 1.11'111111," 1'.11(111)'111/\' 1,1"" III'

wl"dl'

'1.1 II jl

I/IIIUf

•• III1I",

II

'r1'I\,1 ,11111'1111'11,'1I

1'111,'11\' '1\'111 ''1"I'llllwlll/llrllllI ." I ", II

rll, I

I \, I '11I

1'1

'III 1'11,'111,11'111)1101II') 11,11II IIII'll 1111111

I I /11\'

1111III 1',1111111"\I

II / 1111 I I 111,11111 ,III

III,

III 11111I

1111'1111111,,1/,11111111111,1111:'\'JI\'Iti Iill 111\III 11\\1111 I II

11"1"111

111")11.1

110111/ I-wl.ll'

\ 11.111 /li'I,'

Z r,.Zlo ,~IIS/'()lll'

wygl:I
1),dll/,\'

,111)'.1"1:,1-1,' Iidl

11111 1,\\,1.111-1 I" 1111\/ 'III'

","

\V1"I,I:I('

lip,

'.111111'1-111/)'1',1'1111'" I" ,11111,I,
I Ii II

"/111111-,,,

'. '1\" II I

Ii

'./111111-,1

d II I,' I

w,'
11:1

I ie'prz,

clly

ckll-

1/,'"111((1 :i1Il<1 I, grllll1I",l-r\'\'(J11ylll

'0111)('11'1-, :1 olly,lw:1

kOlicl'

kIW:i1kll ,~ci:lgnij-

I" "I< ,1,1,'

Dalsze

sposoby

pracy

znajclziecie w opisach

ze

sznurkiem

poszczeg61nych

c1e-

koracji. Wierz~, ze w trakcie pracy przyjclzi wam

clo glowy

wiele

innych

pomyst6w,

Material ten clzi~ki swym wspanialym zliwosciom spiracji.

stanowi niezgl~bione

mo-

zr6cllo in-

'11,1111"1"11'1')',",',1.'"1"

11111111 l,dil""1 "1,,1,,

, 1''''11'''"''1"

1111111I'"

I.lkl,l,

',I,,'

.1,,1,"',11

I

II

1JII','kl

',II',/''''ylllllllsll 11.i1"I\' II'l'lll.'r:le

111,'11111 11','".)'.,,1.1<'11:11'

\ 1I\1i Ij" '.I,,' 11\, 1"/\IIIIIIII'"Il',:1 ,,,I, I. III III,

1'''.1 1.11. II'llill'

111,11II l'IIIi',I.I\\\

II'

• Iill

,iI

"'1"1' 1/.", I,' .,,1\'1:lki.(' 1)0 '01,1111,' 1111\,(111'11 W:lrl:1I11,'I\·V I\' kwl.,I':

1.:lrllWIIO Illlrl'-

1,i1, I 11""'\ k,lllI.'gll,

IIO.l'1(III1:I-

'.I,. \I' '"'/,1",1.1'",111"'111111.:1

I"sl <11:1W:IS

n;1

s/.esC i puw-

zgi,;:cic Lych Lrzcclt bw:dk,)w

p61.I'rl,'ciki

ull1icscclc

1l111,·dl.y dwom;\ pr/.eei;,gnijcie sl\'

wzi;IC

go zmi;IC

p"zczcla kwlaLb

Druclk

kilb

r:l/.y okryccle lIforlllUjcic

kwi;lIk;1 prze/.

pO kl(lre

rsk i clruci k Lak, ;Ihy

pr<;clki w

(4). Nie h6jeit'

r,;:cc

naLolllla"L

Clllli

kt(m.:go

w srodku

oLworbllli,

Lrzyma!

i

de!ikatnit'

pod kwiatkicill

1 uLnljclc (5). !'oLem p;11 spodnl;I

docl.epcle

lose oll1ol;ljcic

\)'" ,,1'liI 1",,1 III

sl;ln;, poprzez

jego sroclck

II

IILIII,"1\'

111111 i1111/'",

rlli.l1lcl

/11.1 1:11.\V pr/.l'

liI,II"1

" 1""11" '/\' III ii, II 11\ \'"1/\

zrt'llJeiL' I\\:de SII

pL·lki. !'rt,:'eik(lw hl,:dl.il' W slIlllil'

1111111,11111\1111",,1',1.1\\,1111',11',1'11':1 I'l'l 1.'1 1", 1'11"\' ,\I \

1 11:1w.q.ysl k il'1t kOllGIc!1

CZI,'SCkwiatu,

p!aLki

hr:II.Ow:I

okwl:ILu

do i CI-

t:\Sm:I clo kwiaL()w

(6, 7).

III 1\\11NI \ III INI'I ,I) 1\WIATl!

J

.Iei.l'li

11\1 II \ II

1'1III'

post\llujeie

'1"'111',1,11"'1',", 1/II'II,/\·I"lI'q\",I:ISI1ollr:I/.I) ')"1

Lechniki

L;lk sall10,

n:ld n;\rcyz:lll1i

llllll"l

'I

ui.yjccle

jak

horyzontalnL'j, poclczas

pracy

(sLr. 2~ i 21).

• , III , I, ,11,1<'1',11, 111.1/1111"'.':11 ".11IIrk:\ ,1,111II ,I, 111,1/'1\'1'11.1'0111\'
,d",I/k,lI'l,

• I 1)',' dll' .\llIiI

11i/."II.,I:lwi:ll:lel'c!1

,'I.IJl\

1,·,IIIilkl

JlI.I'·)'

wi
w,'11 'k,d'iel.

PO-

wykor/.yI(O/.k'\·l\·iL'

II \ 1','011,,1/\1111"'/',11 ,',/.111111.:1 w/.
1,11111 /I,d"

I•. lI,i.kl

('IIOi.I1:1 1:lki.(·

/1,',11111, 1II,'I,,/"II,I.IIIl' kl,"i1I"'.kl>' 1'1111 III k,l\\',dkl 1111111('('1., II' . rll
I" ," ',I.d 1/11 ',1.1111, /,,1. (l). ;,kpl'il' \1,

11/\ '/',""

('I.

,I

I'"

l':lkj

111:Jl".:,llkow:ll1yl1li

I I\' '01",/1.,1, IW'"·/.:I"

:i1,y

ws/.l'SI gwl:II.
,1"111..1111\,111 /"I",'IJIII\,.'ill

kl·'I"

01'"II II 1.11'1.111',1 /11 d wi,' 1111'11' III:d., (1/.11II I I , ,I 111" II, ' 1 II I , "I "I, ,I ii,' ,"

"11'

Idl'I\II,

111,1/11\\"'/',11',/1111,1.,1,,,1,'1

Ii

lill I ',I'''"~ I,,, ,'111\1I1l'III'II'" k,III',dkl I III 1'11' I, I', /1 ,',I,I\\I.Ij,I' 111,'111/111111,1111' 11111111"II I I

1111111,\011\11',111111,1' II 1'11/1",1,111

i1,1 11111 I 1111III 01 I, I,,,

11>1111\

1','/1' I

WSKAZ6WKA Nierozwinirle pqezki la/wo zroiJieie, skIrr c/ajqe 10 em rozkrcconego SZl1l1rkCl,a jJo lem zwijajqe lak, jak 10 widzicie nClobl'Clz kaeb. Znoll'U dodajeeiC! plalki okwiol/l Oym razem okolo 8 em) i drueik, kl6rylll ll'szys/ko sdqgaeie. IX'Ireszeieokr('eacie It( smq do Rwialk61l'. Ten pqezek mozeeie /I')' korzyslywac do r6zIIyeb komfJozyeji RI/lio IOll:veb.

-~ ~

;=-

~

~~

<

<§ ~

~

:-.. -= -

~ <:

- ~

,~ ~ ~

..•..

5 -:...

=:

<

s'<

=

.... -

~...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.