CD Story 2

හායි යාළුවනේ, නේ page 1ට ඇවිත් කථා කියවලා නිකේ යනවට වඩා මටත් හිතුනා කථාවක් ලියේන . ඕන ොල්නලො කැමති නේවිද මේදා - pdf za darmo

22 downloads 31528 Views 147KB Size

Recommend Stories


CD Story 7
CD Story 7 - pdf za darmo

CD Story 6
CD Story 6 - pdf za darmo

CD Story 3
CD Story 3 - pdf za darmo

CD Story 4
CD Story 4 - pdf za darmo

Story Transcript


හායි යාළුවනේ, නේ page 1ට ඇවිත් කථා කියවලා නිකේ යනවට වඩා මටත් හිතුනා කථාවක් ලියේන . ඕන ොල්නලො කැමති නේවිද මේදා .... නේ කථාව නවනස්ම ආකාරනේ කතාවක්........ වැඩිය වනේ යේනේ නැතිව කථාව බහිමු නේ යාළුවනේ .......... මනේ යාළුනවක්නේ කථාවකි....... පැතුේ ටිකක් විතර ැහැණු චරිතයක් නලස පාසනල් නමේම නේද ප්‍රසිද්ධ චරිතයකි. හු හු නේ ගන ීමේ කටයුතු වලට මුල්තැන නදමිේ කටයුතු කරයි. එනසේම හු ව ැහැණු මල්ලි නලසිදේ අේ අය අමතන තරමටම පුසිද්ධ වී සිදටි නිසා හු එළියට පහලට යන එක පවා තරමක් අඩු කරනු ලබන අතර නිතරම තම පරි ණකය ආශ්‍රිත ‍රියාකාරකේ වල නිරතව විවින වයි.. පාසනල්ද යහනවේ න ඩක් නැති චරිතයකි. එනහත් හු වේම හු නේ චරිතයට සරිලන චරිතයක් හු නේ නහොඳම යහනවා කරන න සිදටීයී හු සඳුේ විය . පැතුේ නේ පියා මියන ොස් ඇත්නත් හු ට අවුරුදු 08 දී බව මට දැන ැේමට ලැබුනේ නේ නවනත් වැඩිහිටිනයකුන ේය. දැේ හු අවු 15 ක නකොන ැටනයකි. පැතුේ නේ මව කුමාරි නේ. ඇය නරවි න නවිත් මසා ආයතන සඳහා නදන තරමක විශාල වැඩපලක මූලිකයා නලස කටයුතු කරයි. නේ නිසා උන්ධ තමේ සමඟ පිටත්ව යන මව රෑ 09 පමණ වන නතක් නිවසට නනොපැමිනණයි. නේ නිසාම පැතුේ තව තවත් ු නදකළා ජීවිතයක් තකරයි. නේ ු දකළා බව මඟ හැර ැීමමට පැතුේ සදුේට දහවල් වරුනේ තම නිවසට පැමිනණන නලස ආරා නා කරයි. ටිකකලක් යන විට නදනදනාම නහොඳම මිතුරේ බවට පත්වන අතර නදනදනා කිසිදනදයක් හවුේන ේ නනොසඟවා සිදටියී....... සදුේ ද ැහැණු චරිතයක් නලස ප්‍රසිද්ධ නමුත් පැතුේට නමේ ගන න ැීමනේ ආශාවක් ඹු ට නැත. හු පැතුේව යහළුවා කර ත්නත්ද පැතුේ සල්ලි යහමිේ ැවනසන පරි ණකයක් තිනබන චරිතයක් වන නහයිනි. නකනසේ නවතත් සඳුේ ලඟ ඇති හැඟිේ හා අදහස් පවා පැතුේ නවත පවසයි. කාලයානේ ඇවෑනමේ විනනෝදාාංශයක් නලස නදනදනා දැේ පරි ණකනයේ අසභ්‍ය කථා තැරීමම, කියවීම, සිදදුකර එය නදනදනා සමඟ අත්හදා බලයි..... නේ නදනදනානේ ප්‍රියතම කථා නලස lesbian , she male හා gay නිර්මාණ කියවීමට නමේම බැලීමට පුරුදු වී සිදටී. සඳුේ : බලපේනකො පැතුමා තිනයන සැප ේ.... ේ.... ේ.... ේ... අහ්................. පැතුේ : සදුනා මට යේන එේනේ........... ආ//// හ්................. නදනදනාම කැරි ටික පිහිදාන න කථා නේ රස මුසු තැේ කථා කරේනට විය... සඳුේ : බලහේ නකො බේ අර නකල්ලනේ න ඩි නදක බලපේ ල් නදනක් ලස්සන පැතුේ :මටත් එනහම නදකක් තිබුනනේ නකොච්චර ආතල් එකක් ේන තිබුනාද ??? සඳුේ : ගතිේ උඹට හය තිනයේනේ කියා සඳුනා අනේ අේමානේ කාමරයට ගියා ටිකනේලාවකට පසු .......

අේමානේ නබසිදයර් 02ක් හා පෑේටි 02ක් අතැතිව පැමිණි සඳුේ මට ඇද ේනට යැයි කිය අනික් 1 ඇවිේට විය// ඇත්තටම මා හිතිේ මීට නපර සිදතා තිබුනද එය අත් හදා බැලීමට පසුබට වූනයමි. නමුත් දැේ සදුනාද එය හවිනා නිසා මමද ‍රියාත්මත වීමි. ටිකක් නුු රු බවක් න න ආවද ටික නේලාවකිේ එය පහව ගිනේ අපි නදනදනා ැහැනු ලමුේ නමේ හැසිදරීමට ත් නිසා විය හැක. ඇත්තම කිවනහොත් ර පෑමට තරේ කිසිදවක් නනොවූ තරේ විය....... නකනසේ නවතත් අේමානේ පෑේටිය ඇද ස්වල්ප නේලාවකිේම වානේ මනේ එකට පන එේනට වීය. සදුනානේද එනසේම වීය.. නවනදා අපි නදනදනා අනත් ැසූවද නමකරේ පයිය නකළිේ වී නැත. එයිේ අප අමුතුම නලොවකට න න ගියාය..... පැතුේ : මචාං නේ අමුතුම හැඟිමක් බේ දැේනේ මට හිනතනවා ඇත්තටම නකල්නලක් උනානේ කියලා බේ සඳුේ : හවු මටත්.................... බලපාං අර බලපු එනකත් උේ නදේනා නකොච්චර සැපක් ත්තද බේ........ පැතුේ : අපිට නෑ නේ ඒවනේ ආතල් එකක්.... ෂිේ.... සඳුේ : මචාං උබලෑ අේමත් ගඳ හිටලා සැප ේනවා ඇති නේ ...... පැතුේ : පිස්සුද බේ උඹට ! මාං නාං කවදාවත් දැකලා නෑ................................ සදුේ : මට ආසයි උඹලෑ අේමනේ 1 බලේන.......... පැතුේ :හේන හවා කියාන න එේන එපා අේමට නහොන්ධ ..... මනේ අේමා එනහම නෑ ////// නකොනහොම හරි නදේනා පැටලී රේඩුවත් ඇතිව එදායිේ පසු සඳුේ හා පැතුේ එකි නනකා අත් හරින ලවි....... කලක් තවන විට පැතුේට හැගීේපාලනය කර ත නනොහැකි විය.... හු පාසල් ඇරී නිවසට පැමිණ නිතර නිතර තම මවනේ ඇදුේ හැද සිදටීමට පුරුදු විය... පාසල් කාලනයේ පසු න වන ැහැනු ලමයකුනේ ගරියේ නමේම රාගික හැගීේ පවා පැතුේව ගිල නිමිේ සිදටීයී දැේ දැේ පැතුේ ඇත්නතේම පිරිමි ලමයකුනේ චර්යා රටා අමතකව න ොස් ඇත. නකනසේ නවතත් ු නදකලා බව නිසාම තව තවත් පැතුේ ැහැණු ලමයකු කරවීනේ ආශාව වැඩි කරවීය. හු හට මාසිදකව අේමා විසිදේ ලබා නදන ඇදුේ සදහා වියදමද එකතු කරයි.... එවේ මුදල් වාර 3ක් පමණ එකතුකර ැහැණු ලමුේට ැලනපන ඇදුේ ගල්ලුේ කර න ේවා ේනට පරුදු වී සිදටී..... ගේපසු හු ඒවා හැද තව තවත් ැහැණු ලමයකු වීනේ සිදහිණය දකී.... නකනසේ නවතත් පැතුේ නේ නේ නවනස අේමා ( කුමාරි ) හට කලක සිදට නත්රී තිබිණ.....

දවසක් තම වැඩපනලහි නරවි සිදයල්ල අවසේ නිසාත් ආයතනික වාහන එවින නනොඑන නිසාත්, වැඩපනල් සැමටම නිවාඩු ලබා දී කුමාරි න දර පැමිනණන විට 12 පසුවී තිබිණ. තම දරුවා නනොමැති නහයිේ ගවිරිපස නදොර වසා කාමරයට පැමිණ නදොර වසා ත් ඇය ස්වයාං ේේදනයක නයවින ...... එනසේම ඇය සිදයළු ඇදුේ උනා දමා ඇන්ධ හාේසිදවිය...... නනොදැනුවත්වම නිේදට වැටුන කුමාරි ඇහැනරන විට 02 පසුවී තිබින. පරි ණකනේ හඩ තරමක් නහොවිේ ඇසුන නහයිේ ඇය තවත් කේ නදේනට විය..... සවේ දුේ ඇය බයට පත්වීය..... නකනසේ නවතත් නහමිේ සැහැල්ලු ඇදුමක් ඇ ලා ත් ඇය තම පුතානේ කාමරය නදසිදේ නැන ේනා වූ හඩ කුමක්ද යේන නසොයාබැලීමට ගවිරියට පියන න ලවි. හීේ පටි 2කිේ bikini 1ක් ඇදලා උඩට bikini top 1ක් ඇදලා හිටිය නිසාම මනේ පුතා ද කියා හිතා ත නනොහැකිව හිටි තැනම ල් ැසී බලා සිදටි කුමාරි.. ස්වල්ප නේලාවකිේ නහමිේ කාමරය ඇතුලට පිය න ේනට විය. පැතුේ තවමත් තමානේ නලෝකනේ පසුවන නිසා කිසිදවක් නනොදීම..... තම එකම දරුවාට කුමක් සිදදුනවලාද? නදවියනේ නේ මම දකිේනේ සැබෑවක්ද ? හරියට පැතුේ ැහැණියක් නලසිදේම හැඩ වී සිදටිනේ සුරාං නාවියක් නලසිදේය....... මම කුමක් කරේනද ?

ගතිරිය තවත් නකොටසකිේ.............. නහොදනේ Coment 1 dhala yanna ok…………………….....

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.