CD Story 5

9/8/2015 iMakePDF | Online PDF Converter from Any Text, HTML http://imakepdf.com/ 1/22 ත姿溓 靹乭ම සමාව ඉ⽊ල - pdf za darmo

19 downloads 31693 Views 414KB Size

Recommend Stories


CD Story 4
CD Story 4 - pdf za darmo

CD Story 7
CD Story 7 - pdf za darmo

CD Story 6
CD Story 6 - pdf za darmo

CD Story 3
CD Story 3 - pdf za darmo

Story Transcript


9/8/2015

iMakePDF | Online PDF Converter from Any Text, HTML

ත姿溓 靹乭ම සමාව ඉ⽊ලනවා ?ය揹 දවසටම මට කතාව ෙප?伩? කරන  ෙන?හැ? ❂ම ගැන. ෙගදර ය梧 ය梧 굛න ?惖පයකට සහ උපා�යට අදාල  슙භාග පැව? උ艹 සා 꼫?යටව? ෙග?ඩ❂මට ප�?ය ?ෙ? හැ?යාව?  ල꼫ෙ නෑ..

හ防,靹乭ම ?යන ඕෙ ෙ梧ක 굛බධය? 슙නා සත? 㒝?❂ම? ෙන?වන බව.. ප防?ෙ?ද අංක : 1

      ඔ� එදා ?ක? ක乭 ?යාන, අද ෙමෙහම ෙවෙන නෑෙ , ඔ嘰 ක乭  ?යාන.. එෙහන තාම? ඔ� තමෙ? පරන ?슙ෙ?ම ෙගෙවනවා.. ෙ梧 ෙ伩රම පට ග?ෙ? 㒝?රාදා. ස?අෙත පට ගන ?ჸෙჸ තව ?ක  ෙවලාව᧮.තා姿ක ?⽊ශා තම 揹?ෙ嘰  ෙස?⽊මෙ වා? ❂ තමා ඉ?防ꔆට 䲷  ප防ඝණකෙ袍 ඇ? ඔරෙල?숬ව ෙදස බලා 㒝?ය? තමා ꔆ?ප㒝 “ෙට?? ෙට??” හඬ?  ඇ숬න අතර ඒ තම ආයතනෙ袍ම ෙ伩වය කරන සංසලා බව හඬ ඇ숬න ෙදස බැ륹  ඔ�ට දැක ගත හැ?슙ය. තවම? ත姿ණ, ආයතනෙ袍 සැමෙ?ම ?ක සැප ෙස?යා  බලන ඕ සැම슙ටම ල伩සනට 㒝?න කාතාව?. “ම දනවා ඔයා යන ලෑ伩? ෙවලා ඉෙ ?යලා, ඒ උනාට මට ඔයාෙග ෙදය?  අහන ඕෙ ඉ?මනට” ඇය තම කතාව එෙලස පට ග?තාය.  තා姿ක ආයතනෙ袍 අෙන? අය ෙම ස?අතයට පමන? ආයතනෙය  බැහැර❂මට බලා 㒝?ෙ袍 නැත. වයස 슙㒝හත? වන තවම? තකඩ ?슙තය? ගත  කර තා姿ක, තම 슙ව 슙ද?ාල අධ?ාපනය අවස 䲷 වහාම තම 슙ව 슙ද?ාලෙ袍ම  ?姿මහෙත?ෙ? උපකාරෙය ෙමම ආයතනයට තාවකා乭කව බැ譻ෙය. ෙමම  ආයතනෙ袍 ව?ාපර ශ?? හා හැ?යාව ගැන ෙස?යාබැ웗ම ඔ�ෙ? වග?ම 䲷  අතර ඒ සඳහා ආක엛ශ?ය ෙ嘰තනය?ද ඔ� ලැ꼫ෙ嘰ය. න靹? ඔ�ට තම 驌?යාව  කරන 슙ට 靹නගැ숬? ෙබ?ෙහ? 揹?ගලය ග?ෙද艹 ?⢨මට අපහ숬 揹?ගලය සා  තම නැවත ෙම惖 ෙන?පැᲦ햜ම ගැන එතර梧 ?ක? ඔ�ට ?꼫ෙ නැත. “හ防 ?යනෙක?, ම දැ යන හදෙන.” සංසලා 㒝නහව? සම? ඔ� ඉ?防පස 䲷 ආසනෙ袍 ඉඳග? අතර ඇයෙ?  ෆ엛ᐵ麮මෙ袍 숬වඳ ඔ�ට මනාව දැ艹. “ඉ?.. අꔆ ?පෙදෙන? එක?ෙවලා ෙදය? කරන හදෙ ච防?ට.” “කාට?” http://imakepdf.com/

1/22

9/8/2015

iMakePDF | Online PDF Converter from Any Text, HTML

සංසලා තරහව 靹숬 ෙප艹ම? 靹�නට නගාග?තාය.කා엛යාලෙ袍 සැමට ඇය උද嘰  කරන සා සැවම ඇය දැන 㒝?යද තම ඒ ගැන ෙන?දනා බව ඇය ෙන?දනා බව  ඔ� 㒝?ෙ嘰ය. “අ᧮ෙය? ඔයා දනවා අෙ.. ච防?ව.” තා姿කට ඉ?මනටම ꔆට❂මට උවමනා සාම ඔ� තම 惖ස වැ艹ෙ嘰ය.. “හ防,” ඇය පටග?තාය. “ච防? ෙ梧 දව伩වල එයාෙග ?ෙව?伩 එෙක ප伩ෙස  ෙග?ඩා? ?ෙක හැ㒝ෙරෙ ඉ? අꔆ ?පෙදෙන? 惖?වා එයාව ෙක?ෙහ?මද  ආ᧮ම පරණ ත?ෙවට ප? කරෙ ?යලා.” “හ⢨ ඉ?... ඔයා ෙ梧 ?යෙ මට එයා එ?ක එ乭යට යන ?යලද නැ?ත..” “අෙ, ෙද᧮යෙ නෑ.” සංසලා තම 㒝නහව වසා ගᲦ පැව숬වාය.. “ම අෙ  ඔᐵ伩 එෙ? ච防?ෙග වයෙ伩 ක??ය  හ梧ෙබන ෙ梧 යෙන එයාලා දනවන  ච防?ට ෙහ?ඳ ෙකෙන? ?ය᧮ ?යලා.” තා姿ක ක⽊පනාවට වැෙටᲦ තම 靹�න අ? කැ숬ෙ嘰ය. ත?පරයකට ඔ�ට  ඇ?තටම 㒝?ෙ嘰 සංසලා 슙මසෙ ඔ�ට ච防? සමග එ乭යට යා හැ? බවද  යන᧮. තම ?ඩා ශ⢨රය හා පැහැප? 㒝姿ර සා ඔ� වටා 㒝?න 揹?ගලය ඔ�  සම乭ං?කෙය? ය᧮ 㒝තන බව ඔ� දැන 㒝?ෙ袍ය.. සැබැ슙ම ඉතා ෙහ?ඳ 揹?ගලෙය? �ව? ෙග?ඩ? ත姿?ය හැ?දැ? හා උස  揹?ගල᧮ට කැම? සා ඔ� සැම슙ටම ත姿?යෙ? Ღ?ෙර? බවට පමන? ප? ❂  㒝?ෙ袍ය.. සමහෙර? තම ඇ譻ම ගැන ඔ�ෙග 슙මස?? තවෙක? තම  ෙප梧වතාෙග පැᲦ ප?슙ඩය ඔ�ට ෙපවා එ惖 ෙ?姿ම 슙මස᧮. ඔ� ත姿?යක  සමඟ ස梧බදතාවය? ඇ? කරෙගන 㒝?නවා දැක ෙන?මැ? සා ඔ�  සම乭ං?කෙය? බව ඔ嘰⋲ 㒝? අතර, ඔ� ?㒝슙ෙටක යහ�කමකට වඩා ෙදය?  ත姿?යකෙග ලබාගැ햜මට අෙප?ෙහ?ස? ❂ෙම කණ伩ස⽊ෙල 㒝?න බව ඔ嘰⋲  කවදාව? දැන 㒝?ෙ袍 නැත. “ඇ?තටම ෙ梧 ෙවලාෙව න梧 මට ?㒝 ෙකෙන? මතෙකට එෙ නෑ,” තා姿ක  පව숬වාය. “සමාෙවන උද嘰 කරන බැ防 උනාට.” “ඔයාෙග නෑදෑ ෙවන නං? ෙම?කද?.” සංසලා 슙මසෙ ඇය ඔ� දැ?මට පැᲦ ෙ嘰ලාවක?  අහ梧ෙබ ෙම සංසලාට  靹ණගැ숬艹 තම ඥා? ෙස?ෙහ?麮防ය වන ත姿溓 ගැන බව දැන ග? ඔ� “නෑ ම  惖තෙ එයාට ගෙ梧 ෙප梧වෙත? ඉනවා.” තා姿ක එෙලස පැව숬ෙ嘰 තම නැඟයට  ෙප梧වෙත? ෙන?මැ? බව දැන දැන?ය. “梧梧梧 ඇ?තද?”  සංසලා ඇ숬වාය. “කම? නෑ මට එයාෙග න梧බ엛 එක  ෙදනවද?,සමහර슙ට ම ඇ�ෙව?? එයා කැම? ෙව᧮ ෙමෙහ එන.” තමාට ආ 㒝නහව අමා姿ෙව තද කරග? තා姿ක ෙක?ල කැබැ⽊ල? ෙගන  굛තමෙයම මතකටය ආ තමෙ? ㊞යතම ආපන ශාලාෙ嘰 න梧බ엛 එක 乭යා  සංසලා අතට ප? කෙ엛 සංසලා ච防?ට ෙදන කරදරය ගැන 惖ෙත ?? ෙවᲦ.  එය ඔ�ෙ? ㊞යතම ආපන ශාලෙ嘰 න梧බරය 䲷 අතර සංසලා ෙහ? ච防? එම  න梧බරයට ඇම?මට උ?සහ කරද ඔ� නැවත ෙම惖 පැᲦෙනෙ නැ? සා ඔ� ඒ  ගැන තැ?ම? කෙ⽊ නැත. http://imakepdf.com/

2/22

9/8/2015

iMakePDF | Online PDF Converter from Any Text, HTML

“伩??᧮,” ඇය ෙක?ල කැබැ⽊ල අතට ගᲦ පැව숬වාය. “ඔයාට ෙවන ෙකෙන?  මත? උෙන?? මට ?යන හ防ද?” “ම ?යන梧,” ඔ� පැව숬ෙ嘰 ඇයව ප숬 කර තම කා엛යාලෙය ꔆටෙවන අතරය.. ඔ�ට එත ꔆට❂මට හැ?❂ම තර梧 ස?ට? තව? ?꼫ෙ නැත..

ප防?ෙ?ද අංක : 2

තා姿ක ෙස?ෆානෙය බැස තම වස ?ෙබනා තැනට ꔆටෙවᲦ 㒝?න 슙ට? තම  වසට අෙන? පස 㒝?නා සාර? ඔ�ට 靹න ග숬න අතර ඇය, “숬භ සධ?ාව?,” ය᧮ පැව숬වාය.. “숬භ සධ?ාව?,” 㒝නහව? සමග අත Ღට ෙම?ලවා ඇය ෙවත ?? කරᲦ තා姿ක  පැව숬ෙ嘰ය. එය ඔ� ෙදෙදනා තරම භා슙තා කරනා අ迖නය? වන අතර ඇයද තම  අත Ღට ෙම?ලවා තා姿කෙ? අෙත惖 වැ??ෙ嘰ය.. ප숬?ය වසර ෙදෙක惖ම ෙම惖 ප?ං?  ❂ 㒝?න සාර? සමඟ ඉතා ඉ?ම? Ღ?දම? ඇ? කරගනට තා姿ක සම? �වද,  Ღ?දම? එහාට 䲷 බැ懘ම? ꔆ酫බඳව තමාට ඇයෙග බලාෙප?ෙර??? 슙ය ෙන?හැ?  බව ඔ� ඉ?ම? ෙ?姿梧 ග?ෙ?ය. ඔ� ඇයට කැම? �වද ඔ� ඇය ෙස?යනා ආකාරෙ袍 ෙකෙන? ෙන?වන බව ඔ� දැන  㒝?ෙ袍ය. ඒ ඇය ෙක乭 කතාකර ෙක乭 වැඩ කරන එ?යක 䲷 සාය. ඇය  ල伩සනය,න靹? ෙපර ? ?ණාංග සා ඇය සමග එ乭යට ?ය සැමදාම ඔ�ට තමා  කෙම? ෙම හැ?ම? ඇ?�?.. “ෙක?ෙහ?මද මෙ? අ츈? 힕?伩 ෙදක?” තම වෙ伩 ෙද?ර 슙වෘත කරᲦ ඇය ඇ숬වාය. ඇය ෙදස බැ륹 ඔ�ට ද?නට ලැ꼫ෙ ෙල?伩 ක乭සම සහ 伩ෙ嘰ට엛 ჸල�සය සමග  පැළැඳ 㒝? ක� ෙලද엛, අ? හතර? පමණ උසැ? 힕?伩 麮ගලයය. තා姿ක තම මහපට  ඇ?⽊ල ඔසවා ෙප�ෙ嘰ය. බලයල? 믚පලාවන? 슙ෙෂඥව防යක වන සාර?  කවදාව? තමට ෙන?ගැලෙපන ෙහ? තම ෙප艹ම අ? වන ෙ伩 හැඳ 㒝? නැ? අතර  ස?යකට වර?ව? තම ෙක??ඩ 슙ලා㒝තාව ෙවන伩 කර햜ය.ෙ梧 ස?ෙ袍 ෙක??ඩය  තද ක츈 පැහැ? ෙබ?ჸ ෙම?伩තරයට හැඩගවා තදට �姿 ෙ梧?­අ එක? සමග තද  ර? ෙත?⽊ ආෙ⽊පනය? ඇය හැඩ ගැ❂ 㒝?යාය. “靹츈 疧ම ෙ? අ伩සට ෙවලා ඉන එපා,” වසට ඇ?츈 ❂ ෙද?රවසාගᲦ ඇය  පැව숬වාය. “උ?සහ කරන梧,” එෙ伩 පැව숬වද ෙග?ඩ? රා? වල තම ෙගදරට ❂ ක梧මැ乭 කෙ梧  කාලය ගත කරන බව ඇය දනා බව ඔ� දැන 㒝?ෙ袍ය.. ෙමම ස? අතයද ෙවනදා ෙමම ක梧මැ乭කෙම ෙගවනට තා姿කට 㒝?슙ය. ඔ�  තම Ღ?ර වන ස⽊ට හා ස梧ප?ට ඇම?වද ස⽊ තම ෙප梧ව?ය සමග ගමන?  http://imakepdf.com/

3/22

9/8/2015

iMakePDF | Online PDF Converter from Any Text, HTML

යෑමට ඇ? බව පැව� අතර ස梧ප? ඇම?මට උ?තර ?ෙද නැත. තා姿ක තව? ස?ය? තම අ츈? 驌?යාව පට ගනට ක乭 වා? ගැ햜මට 㒝තා  㒝?ෙ袍ය. ඔ�ෙ? නව 驌?යාව ‘ඩ᧮ෙන?ෙට?’ ආයතනෙය ලබාගැ햜මට ඔ�ට හැ?  ❂ ?꼫?. එම ආයතනෙ袍 ව엛තමානෙ袍 ආ엛?ක ත?වය ප숬බැ색මට ෙ┕?ව ෙස?යා  බැ웗මට ඔ�ට පැව⢨ ?꼫?. ඔ� එම ආයතනෙ袍 තමාෙ? ?슙숬ම තම පල靹 ?නෙ袍  අ?ස ?⢨මට ලෑ伩? ❂ 㒝? අතර එ惖 කළමණාක姿 අෙ伩ල 슙මල❂ර මහතාෙග  ඇම?ම? හ?㒝ෙ袍ම ලැ祔ම ගැන ඔ� 슙ම?යට ප? 슙ය. “හෙල?, තා姿ක.” අෙ伩ල කථාව පට ග?ෙතය. “ෙක?ෙහ?මද ?슙ෙ??” “ෙහ?ඳ᧮,” තා姿ක ෙපරළා ?රකතනෙය ꔆ酫?姿 ?ෙය. “ස엛ට?” “වරද? නැහැ. ම ෙක乭ම කතාවට බ惖න梧, ම ඔයාට කතා කෙ엛 අෙ  ආයතනය ෙ梧 ෙවලාෙ嘰 ?ෙයන ත?ෙව? එ?ක අꔆ අ�ෙත ක??ය බඳවා ගන  එක තාවකා乭කව නව?තන ?රෙ? කරලා ?ෙයනවා ?යන.” “ෙම?ක??” තා姿ක ඇ숬ෙ嘰ය. “මට ෙ?姿ෙ නෑ ස엛.” “සමාෙවන තා姿ක, ෙ梧ක ඔයාෙ? වරද? ෙනෙම᧮. ඔයා ඉට엛슙嘰 එක ෙහ?ඳට  කලා. අꔆ ෙ梧 ෙවලාෙව අ�ෙත ෙකෙන?ව ගන 揹츈ව ත?ෙවක ෙනෙම᧮  ඉෙ. ?ය 㒝?රාදා අꔆට ෙමෙ┕ වැඩ කර කර 惖ට揹 ෙද? ෙදෙන?? යවන  㒝?ධ �න ඒ සා.. ම දැම ඔයාට ෙ梧 ගැන ?嘰ෙ嘰 එතෙක?ට ඔයාෙ? වැඩ පා?  ෙවෙ නැ? සා.” තා姿ක ඔ�ට 伩?? කර තම ?රකථනය තැ힕 අතර ඔ�ට යෑමට ෙවන 驌?යාව?  බලා ?꼫ෙ නැත. ෙමය තාවකා乭ක 驌?යාවල හැ? බව තා姿ක දැන 㒝? අතර ය梧  靹දල? තමා ඉ?姿 කර ඇ? බවද ඔ� දැන 㒝?ෙ袍ය.

ප防?ෙ?ද අංක : 3

ස? ෙදක? ගත�නද තවම 驌?යාව? ෙස?යාගැ햜මට තා姿කට හැ?යාව? ලැ꼫ෙ  නැත. එ? ䷥හ伩ප?දා ?නයක  සාර? සහ තා姿ක, තා姿කෙ? වෙ伩 ?❂ බලᲦ  㒝? අතර තා姿ක තමාෙ? අසා엛තක 굛ය?නය ගැන ඇයට පැව숬වාය. “ම ෙ梧 ක⽊පනාකරᲦ 惖?ෙ袍 මෙ? යා�ෙව? ඉනවා 굛ස ?යලා එයාෙග ඇ?  එකකට ක??ය ෙහ?ය ෙහ?ය 惖?ෙ袍,”  සාර? පැව숬වාය. “ෙල?? ආධායම? න  නැ? ෙව᧮,ඒ? මාෙ伩 ⽊ ?කව? කරදරය? නැ?ව ෙගවන 揹츈ව ෙ嘰슙.” “ෙවලාෙව හැ?යට ම ඕන ෙදය? කරනවා,” තා姿ක පැව숬ෙ嘰ය. “මට හැමෙවෙ⽊ම  ක乭 වෙ? රඟපාන ඕෙ කම ?꼫ණා, ඒ? ෙ梧 슙?හට න梧 ෙනෙම᧮.” රඟපෑම තා姿ක හැම슙ටම ස?ෙට කල 슙ෙන?දාංශය? වන අතර ඉෙග햜ම කරන  슙ට රඟපෑම ඉෙගනගැ햜මටද උන?ව? ?꼫?. “ම ඔයාට ස⽊乭 ෙදෙ ඔයා  වැදග? ෙදය? ඉෙගනගනවාන 슙තර᧮,” ඔ�ෙ? තා?තා රඟපෑම ඉෙගනගැ햜මට  http://imakepdf.com/

4/22

9/8/2015

iMakePDF | Online PDF Converter from Any Text, HTML

?꼫艹 අදහස වා릗ප කරᲦ පැව숬ෙ嘰ය.. එ슙ටම ඔ�ෙ? ?රකථනය නාද 䲷 අතර ඔ� 㒝?ෙ嘰 එය 驌?යාව? ස梧බධ  ඇම?ම? ?යාය. “හෙල??” “තා姿ක?” කාටහඬ �姿揹姿?ය... “ඔ嘰, ෙ梧 තා姿ක තම᧮. ක嘰ද ෙ梧?” “සංසලා. ඔයා වැඩක ෙනෙම᧮ ෙද?” තා姿කට තමෙ? 靹�න නර? ෙවන අ麮姿 දැ艹? අතර සංසලා සමග ග艹ෙද?  ?⢨ම ෙ梧 ෙම?ෙහ?ෙ? අවසානයටම ඔ�ට අවශ? ❂ ?꼫? ක姿ණ 슙ය. “නෑ,” ඔ� පැව숬ෙ嘰ය. “ෙක?ෙහ?මද මෙග න梧බ엛 එක ෙහ?යාග?ෙ??” “රා මට ?ෙ,” ඇය පැව숬වාය. රා නමැ?ෙත?ට තම න梧බරය ?නායැ᧮ මතකය? ව? ඔ�ට නැත.  “ෙම?ක?ද 굛ෙ?” තා姿ක ඇ숬ෙ嘰ය. “┕梧梧... ම 惖තෙ ඔයාට මතක᧮ ම ඔයාට ?嘰වා ම ච防?ට ෙකෙන?ව  ෙහ?යලා ෙදන මහ㒝 ෙවනවා ?යලා. ඒ උනාට ම ?ය揹 ෙග?ඩ ෙදෙන? ඒක  색防ය伩 අරෙගන නෑ වෙ?..” 揹?ම ෙවන ෙදය? නෑ ඒ ගැන, තා姿ක 㒝?ෙ嘰ය... “ඒක ෙනෙම᧮ ම ෙ梧 කතාකෙ엛 ඔයා ත姿麒ට කතා කරාද ?යල අහන? මට එයා  එ?ක කතා කරන බෑෙන ඔයා එයා එ?ක කතා ෙන?කර.” “නෑ මට බැ防 උණා, එයා ෙක?ෙහ?ම? එෙහම ෙ?ව⽊ වලට වැ? කැමැ?ත? නෑ,  සමහර슙ට ඔයා ච防?ටම ඉඩ ?නාන梧 හ防 එයාට ගැලෙපන ෙකෙන?  ෙහ?යාගන.” “මට ෙ?ෙරනවා,” සංසලා පැව숬වාය. “ඒක ෙ梧.. ච防? මෙග᧮ මෙහ මහ?තයෙග᧮  ෙහ?ඳ යා�ෙව?, ඉ? ?ෙව?伩 එෙක ප伩ෙ伩 එයා ෙග?ඩ? ත උනා. ඒක᧮ ම ෙ梧  එයාට ෙහ?ඳ 슙වාසවත ෙකෙන? ෙහ?යලා ෙදන හදෙන?” “ඔයාට එයාෙග අහන එක කරදරය? ෙනෙම᧮ න梧 ෙප??ඩ? එයාෙග අහන  揹�වද? අ?ම ගාෙන එයාෙ? නැ? ෙව?ච ආ?ම 슙වාෙසව? ත姿麒 සා  හදාගන 揹�ව ෙව᧮” “ආ┕, ම බලන梧 මට කරන 揹�ව ෙම?නවද ?යලා.” තා姿කට තමෙ? ක?  ꔆටෙවනවා ඇ숬. “ෙග?ඩ? 伩??᧮ තා姿ක. බා᧮..” “බා᧮..” ?රකතනය පෙස? තැ힕 තා姿කට දැක ගනට හැ? 䲷ෙ袍 තවම? තම ෙදස බලා  㒝?න සාර?ය. http://imakepdf.com/

5/22

9/8/2015

iMakePDF | Online PDF Converter from Any Text, HTML

“ෙම?නාද ඒ කතා කෙ엛?” ඇය ඇ숬වාය. තා姿ක ඇයට 㒝ය⽊ල ෙක?ෙය පැහ?乭 කෙ⽊ය. “ත姿麒 තාම ගෙ梧 ෙද?” “ඔ嘰,” තා姿ක පැව색ය. “ෙමෙහ ර伩ෙනට වඩා එයා එෙහ කාල?ෙ?ට ෙග?ඩ? ආස᧮” “ඇ᧮ ඔයා ඒක ඉ? සංසලාට ?යෙන නැ?ෙ??” “ම දෙ නෑ,” ඔ� පැව색ය. “එදා ම ෙගදර එන හ?伩㒝ෙයෙ 惖?ෙ袍” “එතෙක?ට ඔයා දැ ෙම?ක?ද කරන හදෙ?” “තව දව伩 ෙදක ?න? සංසලාට කතා කරල ත姿麒 කැම? නැහැ ?嘰වා ?යලා  ?යනවා.” “ඒ? ච防? ෙල?? බලාෙප?ෙර???ව? ඇ?ෙ?,” සාර? 㒝නාෙසᲦ පැව숬වාය. “අෙ ඇ?තට,” තා姿කද 㒝නහවට එ? 䲷ෙ嘰ය. “ඕන ඔ??ව? ච防?? ඇ?ෙ?  සංසලාෙග ෙჸෙරන බැ姿ව” “අන ඒක᧮ ම කවදාව? වැඩ කරන තැන ෙකෙන?ව අෙ엛 කරන කැම?  නැ?ෙ?..” “ම සංසලාට ?嘰වාන හ防 මට ෙජ?ჸ එක?? ෙහ?යලා ෙදන ?යලා” එයා අර  වැෙ?ට ෙම?චර මහ㒝 ෙවනවාන ෙජ?ჸ එක? ට? ගාල ෙහ?යලා ෙද᧮.”

ප防?ෙ?ද අංක : 4

තා姿ක තම වෙ伩 ඉ?防ප㒝 ෙට?? ෙට?? ස?දය? ඇ색 ඇහැ姿? අතර  ෙක??ටෙය 惖ස ඔසවා බැ륹 ඔ�ට දැක ගත හැ? 䲷ෙ袍 දහවලද ප� ❂ ඇ? බව᧮..  靹�ණ ෙස?දා ෙගන ෙග?伩 ෙද?ර 슙වර කල ඔ�ට දැක ගත හැ? 䲷ෙ袍 තම සාමන?  වැඩ ඇ譻ම 䲷 惖驌? ක乭සම,鰔⽊伩 ෙසෙර揹 ෙදක හා ල伩සන ჸල�සය? සැර숬艹  සාර?ය. “ඔයා දැද අෙ නැ??ෙ??” ඇය ඇ숬වාය.. “ෙහ?ඳ ෙවලාවට ම 숬භ ආරං?ය?  අරෙගන ආෙ嘰.” “ඔයා දව⽊ කෑම ෙවලාෙවද?” සාර?ට අ숬 ගන᧮ ?යᲦ තා姿ක ඇ숬ෙ嘰ය. “ඔ嘰 ම ෙ梧 ආරං?ය හ梧ෙබ?ච ගම ?වෙගන ආෙ嘰.” “එ?චර ව?නා ආරං?ය?ද?” 㒝නාෙසᲦ තා姿ක ඇ숬ෙ嘰ය. “ම 惖තෙ ඒෙක ඔයාෙග 굛න 슙සෙදනවා,” ඇය පැව숬වාය. “ඒ? ඔයාට ෙහ?ඳ  ආ?ම슙වාසය? ?ෙයන ඕෙ ෙ梧කට.” http://imakepdf.com/

6/22

9/8/2015

iMakePDF | Online PDF Converter from Any Text, HTML

“ම උ?සහකරන梧,” තා姿ක පැව숬ෙ嘰ය. “ඒ? ෙ梧 ෙවලාෙව හැ?යට ම ඕන  ෙදය? කරනවා, ඒක මාස ගානකට 슙තර? උන? කම? නෑ.” “ම 惖?වා ඒ ගැන, ඉ? ම ?嘰ෙ嘰 ඔයාට ම මෙග යා�ෙව? ෙවන 굛සෙග  අහලෙන ?꼫ෙ ඔයා ගැන එයා ‘ෙව?웗伩’ ?යලා පჸ එකකට ඇ? එක? කරන ගම  ඉෙ, ඉ? ඒ ඇ? එෙ? ඇ?? කරන එයාට තව ගෑ艹 ලම᧮ ෙදෙන? ඕෙන  ෙවලා ඉෙ. 靹?? ?යන නෑ, ක梧 ෙන ඉන 슙තර᧮ ?ෙයෙ.“ “හ防,” තා姿ක පැව숬ෙ嘰ය. “ඉ??” “ම එයාට ?嘰වා ම අ譻නන ෙකෙන? ඉනව ත姿麒 ?යල ?යලා...” තා姿කට ඒ? ෙ?姿ෙ? නැත. “ත姿麒 ඉෙ ගෙ梧ෙන ඔයාට ඕෙ ම එයාෙ?  මැෙජ엛 වෙ? වැඩ කරනද...?” තම ඔ�වට අත තබාග? සා...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.