CD Story 8

9/18/2015 iMakePDF | Online PDF Converter from Any Text, HTML http://imakepdf.com/ 1/5 ԾමාfflෙͶ fflԩම 3 ­ cd කතා  මԽ ඇՖࢡ ඇඳෙගන .ෙක‫ﷴ‬Խෙඩ ճරԽන පටԽග࣮ත. - pdf za darmo

30 downloads 28927 Views 144KB Size

Recommend Stories


CD Story 4
CD Story 4 - pdf za darmo

CD Story 7
CD Story 7 - pdf za darmo

CD Story 6
CD Story 6 - pdf za darmo

CD Story 3
CD Story 3 - pdf za darmo

Story Transcript


9/18/2015

iMakePDF | Online PDF Converter from Any Text, HTML

ԾමාfflෙͶ fflԩම 3 ­ cd කතා  මԽ ඇՖࢡ ඇඳෙගන .ෙක‫ﷴ‬Խෙඩ ճරԽන පටԽග࣮ත. ෙක‫ﷴ‬Խෙඩ 亶ග 略Խද ճරන එක  ‫ﯻ‬ක‫ؚ‬ අමා₼ උනා. මԽ කවදාව࣮ 亶ග ෙක‫ﷴ‬Խඩය‫ؚ‬ ճරල නෑෙන.ෙක‫ﷴ‬ෙහ‫ﷴ‬ම හԯ  ճ₼ව࣮ ෙක‫ﷴ‬ෙහ‫ﷴ‬මද ෙࢡක ල␀සනට ගැටගහԽෙන. එය මෙͶ ඊලඟ ගැටstව උනා.මԽ  දැ‫ؚ‬ක ԾමාfflෙͶ ෙක‫ﷴ‬Խෙඩට ගහන ඒව. මԽ ඒ ‫ﯻ‬ක එ‫ؠ‬Խ එක බැstව.මԽ දැකල  ࣯ෙයනව ගෑ㹄 අය ෙක‫ﷴ‬Խෙඩට ෙࢡව ගහල ࣯ֆන හැ‫ﯻ‬. මԽ ෙක‫ﷴ‬Խෙඩ 亶fflԽ අffiලල  එකࣱ කරල අර එක‫ؚ‬ ඇ亶Հව.ඒක හԯයට අ亶න ගԽන ࣱԽ හතර පාර‫ؚ‬ ගලවԽන  උනා.ක錻₼ හԯ ගෑՀෙකෙන‫ؚ‬ 略‫ﯻ‬යනࢡ මට ෙක‫ﷴ‬Խෙඩ ල␀සනට හදාගԽන  ࣯ֆනෙԽ..මԽ කලපනා කලා.මԽ කԽනා‰ෙයԽ බැstව එⱹචර අ錻ල‫ؚ‬ දැ‫ؚ‬ෙක නෑ. ඒ  ෙවලෙවම වසԽත࣮ ඇ䮦࣮ අ亶ࢡ මා₼කෙffi මම ලග 摡‫ﯻ‬ය 亶මͿ. ඔයා හԯද එයා  මෙගԽ ඇ�ව. මԽ හԯ ‫ؠ‬ෙයල එයාෙග ࢭන 亶හා බලල 略නා උනා.එය࣮ ෙප‫ࢥﷴ‬ඩ‫ؚ‬  略නාෙවලා අහක බලා ග࣮ත. ղԯ亶Խට ඉ‫ؚ‬මԾԽ අ亶ࢡ මා₼ කරԽට մstවԽ නාට  ගෑՀ අයට ෙග‫ﷴ‬ඩ‫ؚ‬ ෙවලා යනව ‫ؠ‬ෙයල අහල ࣯ֆන. අද තමͿ දැනග࣮ෙත ඒ ඇͿ  ‫ؠ‬ෙයල.ගෑՀ අයට ෙග‫ﷴ‬ඩ‫ؚ‬ ඇ亶ࢡ ࣯ෙයනව අՔන එක ෙත‫ﷺ‬රගԽන ෙවලායනව ඒක  ඇඳල ල␀සනද ‫ؠ‬ෙයල හැඩ බලԽන࣮ ඔනැ. 略තට හԯ නැ࣮නࢡ ඒක ගලවල ෙවන  එක‫ؚ‬ අՔԽන࣮ ඕනැ . ෙක‫ﷴ‬Խෙඩ හැඩ කරԽන ͷයාම තව࣮ ෙවලායනව.ඒ 䮦තර‫ؚ‬ ද  ෙࢡකձ දාԽන ͷෙය‫࣮ﷴ‬ ?....ෙහ‫ﷴ‬ද ෙවලා වට මට ෙࢡකձ ගැන දැՀම‫ؚ‬ නෑ මԽ  ප錻ෙඩԬ ‫ﯻ‬ක‫ؚ‬ දාෙගන Ծමාfflෙග ෙසԽ‫ﯺ‬ ෙබ‫ﷺ‬තෙලԽ ‫ﯻ‬ක‫ؚ‬ ඇඟට අffiලග࣮ත. මԽ  ෙගදԯԽ ղට ෙවԽන කාԬ එෙ‫ؚ‬ ඉ␀සර略Խ වා‰  න࣮ 略තට ෙම‫ﷴ‬ක‫ؚ‬ ෙද‫ﷺ‬ քය‫ؚ‬ ඇ࣯  උනා. මԽ ෙමⱹචර කාලය‫ؚ‬ ‫ﹲ‬ව࣮ උෙԽ ղԯ亶ෙය‫ؚ‬ 䮦亶යට. හැ摡₼ෙԽ ղԯ亶ෙය‫ؚ‬  䮦亶යට ඉ࣯Խ මԽ ෙක‫ﷴ‬ෙහ‫ﷴ‬මද շ摡亶亶ෙࣿ ගෑ吠ෙය‫ؚ‬ 䮦亶යට හැ摡ෙරԽෙන. මԽ දԽනව  මට දැԽ ‫ؠ‬摡ම ղԯ亶ෙපՀම‫ؚ‬ නෑ ‫ؠ‬ෙයල.මට දැԽ ࣯ෙයԽෙන Ծමාffl ‫ؠ‬ෙයන ල␀සන  ගෑՀෙකනාෙග ෙපՀම. ඉ࣯Խ මට ࣯ෙයԽෙන ගෑԾෙය‫ؚ‬ වාෙග හැ摡ෙරԽන  䮦තරͿ.මԽ 略ත දැ‰ කරග࣮ත ෙක‫ﷴ‬ෙහ‫ﷴ‬ම හԯ මෙͶ හැ摡₻ࢡ රටාව ගෑԾෙය‫ؚ‬ 䮦亶යට  ෙවන␀ කරගԽනව.....................අղ 밀පԬ මාԬක‫ﯺ‬ එකට ͷයා.එ තැන 略ටմ  සමහර ղԯ亶 සැԯԽ සැෙԬ මා 亶හා බලනව දැ‫ؚ‬ක.සමහර ගෑ㹄 අය࣮ මා 亶හා ෙහ‫ﷴ‬දට  බලනව ඇ‫ؚ‬ක. මට ෙම‫ﷴ‬ක‫ؚ‬ෙද‫ﷺ‬ අ亶࣮ත‫ؚ‬ දැՀන. කවදාව࣮ ෙࢡවෙͶ ක錻₼ව࣮ මා  亶හා බලල ࣯ֆෙන නෑ. මԽ වසԽත ගාවට ͷයා. වසԽත ....මԽ වසԽතට  කතාකලා. .වසԽත මෙග ෙම‫ﷴ‬㘱࣮ අ ල‫ؚ‬ ࣯ෙයනවද ........මԽ වසԽතෙගԽ  ඇ�ව.......ෙම‫ﷴ‬㘱࣮ අ錻ල‫ؚ‬ නෑ ඇͿ.......එයා 䘯 䮦ට මෙͶ 摡තට සහනය‫ؚ‬ ඇ࣯䮦ය.  නෑ ԾකԽ ඇ�ෙව ....මම ‫ؠ‬錻ව .සමහර 䮦ට ඔ Խ මා ෙදස ෙමතරࢡ බලԽෙԽ මා  ල␀සන ගෑԾෙය‫ؚ‬ 略Խද ෙවԽන ඇ࣯.මට 摡 ࢡ සࣱට‫ؚ‬ අ࣯ න࣮ ෙࢡ ල␀සන  අනࣱරකට ෙ浧ࣱව‫ؚ‬ ෙවԽන մstවԽ.ඒ 略Խද ඉ␀සර කාෙලවෙͶ ෙනෙවͿ එදා මԽ  ղԯ亶ෙය‫ؚ‬ දැԽ ල␀සන ගෑԾෙය‫ؚ‬ ඒ 略Խද �ඟ‫ؚ‬ පԯ␀සࢡ ෙවԽන ඕනැ.මԽ  වසԽතව ළỽԽ ࣯යාගԽන ඕනැ 略Խද බ㔸 ලͿ␀ࣱව එයාෙග අතට 亶ල ඒව ‫ؠ‬යවԽන  ‫ؠ‬錻ව මට ඒව ෙහ‫ﷴ‬යාගԽන. එයා මට උද錻 කලා.මට࣮ ‫ؠ‬摡 බය‫ؚ‬ නැࣱව බ㔸  ෙහ‫ﷴ‬යාගԽන մstවԽ  නා.අղ ෙගදර යන ෙක‫ﷴ‬ට ‫ﯻ‬ක‫ؚ‬ හව␀ ෙවලා. මԽ ͷය ගමԽ  ඇՖԽ මා₼කරෙගන 㘱␀摡යට ͷයා.ෙගනාմ බ㔸‫ﯻ‬ක ղfflෙවලකට ࣯ෙයල Ԯට උයԽන  පටԽග࣮ත. මԽ දැ‫ؚ‬ක වසԽත࣮ 㘱␀摡ය පැ࣮තට එනව. ෙම‫ﷴ‬කද  කරԽෙන......වසԽත මෙගԽ ඇ�ව. Ԯට උයԽන අෙԽ.... මԽ 䘯 䮦ට... ඔයාට  උයԽන බෑ ෙԽද......අෙනක ෙࢡ මාԽ摡ղට..එයා ‫ؠ‬錻ව. මාԽ摡ය‫ؚ‬ නෑ අෙԽ մstවԽ  䮦亶යට උයනව.. මԽ ‫ؠ‬錻වෙන හැමදාම කෙඩԽ කԽන බෑ ‫ؠ‬ෙයල.මԽ උයනකࢡ එය࣮  ෙප‫ﷴ‬ත‫ؚ‬ අරԽ 㘱␀摡ෙය ඉඳෙගන ෙප‫ﷴ‬ත ‫ؠ‬යවԽන පටԽ ග࣮ත. මԽ දԽනව එයා  http://imakepdf.com/

1/5

iMakePDF | Online PDF Converter from Any Text, HTML ෙප‫ﷴ‬ත‫ؚ‬ අරԽ 㘱␀摡ෙය ඉඳෙගන ෙප‫ﷴ‬ත ‫ؠ‬යවԽන පටԽ ග࣮ත. මԽ දԽනව එයා  එෙහම කෙffi මෙͶ තԾයට ‫ؠ‬ෙයල.Ծමාffl ෙම‫ﷴ‬නව කල࣮ වසԽත Ծමාfflට අදෙԬ බව  මට ෙࢡෙකԽම ෙ࣮₼ࢡ ͷයා..........වසԽත ඔԽන මෙග වැෙࢥ ඉවරͿ. දැԽ  ࣯ෙයԽෙන ֆ࣮࣯ 䮦亶Խන. ඔයාට බඩͷԾනࢡ ෙබදල ෙදԽනࢡ.....නෑ ප␀ෙස ක亶  .....‫ؠ‬錻ව එයා එතԾԽ නැͷ‫ﯺ‬ට . මԽ නා ෙගන එԽනࢡ ..... වසԽතට ‫ؠ‬ය亶Խ මම  නාන කාමෙԬ ඇࣱලට ͷයා.මෙͶ සාමාන‫ؖ‬ 亶න චԯයාව‫ؚ‬ උෙԽ කෙࢥ වැඩ ඉවර කරල  නාගԽන එක ඒ࣮ අද කෙࢥ වැඩ නෑ ࣯ֆෙන ෙගදර වැඩ........කවදාව࣮ 略තմ ෙදය‫ؚ‬  ද මට ෙࢡ ගලවල අ අ亶Խ‫ﯻ‬ක ගලවල Ծ₼ව࣮ උනා. Ծමාfflෙග 밀Խදර 摡₼ර ‫ﯻ‬ක‫ؚ‬  අතගාԽන පටԽ ග‫࣮ﯺ‬ෙත ඒ 摡₼රට ࣯ෙයන අශාවට.අත ගානෙක‫ﷴ‬ට දැՀන 밀මට  බව ඒ ආශාව තව࣮ වැ‰ උනා.......මම සවԬ එක ඇԯය ඒෙකԽ එන වࣱර පාරට ඔstව  ඇffistව. 亶st ඇඟම වࣱෙරԽ ෙතෙමԽන ග࣮ත.亶ග ෙක‫ﷴ‬Խෙඩ ෙත࣮ෙවලා ղට亶ෙͶ  වࣱර ෙփ₼නා.ෙවනදට වැ‰ය තල‫ؚ‬ දැՀන.අද තල දවස‫ؚ‬ද... මම 略ࣱව. අද࣮  ෙවනද වෙͶමͿ.ඒ࣮ වࣱර තලͿ. ෙම‫ﷴ‬කද ෙࢡ මԽ කffiපනාකලා. ප␀ෙසͿ මට  ෙ࣮₼ෙԽ මෙͶ ඇඟ දැԽ 摡Ծ亶Ϳ ඒ 略Խද තල වැ‰ෙයԽ දැෙනනව ඇ࣯.ගෑՀ අයට  ෙග‫ﷴ‬ඩ‫ؚ‬ තල දැෙනԽෙන ඒ 略Խද තමා..... මට 摡ࣱන.වࣱරට ෙත亶Հ ශ₻රය තව࣮  摡ԾՖ ෙවලා මԽ 㘱ՀයԽන ‫ﯻ‬ක‫ؚ‬ ත亶Խ ඇࣱffistවා.ඒ࣮ ඒතරࢡ 㘱Հ ࣯ֆෙන නෑ.මԽ  ඉ␀සර කෙࢥ වැඩකරල ඉවර ෙවලා නාන ෙක‫ﷴ‬ට 亶ට වඩා 㘱Հ ࣯ֆන.මԽ 略තԽෙන ඒ  දව␀වල මහԽ摡ෙවනව ඉԽෙන࣮ පාර අͿෙන 亶䮦ffiල ව亶නව ඒ 略Խද ෙවԽන ඇ࣯.මԽ  දැԽ ඉԽෙන ෙͶ ඇࣱෙල වැ‰ය මහԽ摡ෙවԽෙන࣮ නෑ.ග ම ඇԽදම 亶st ඇඟම  වැෙහනව ඉ࣯Խ ෙක‫ﷴ‬ෙහ‫ﷴ‬මද 㘱Հ ගෑෙවԽෙන.......මට 略ࣱන. මԽ ղයԩ₼ ෙදක  ඇࣱffiලԽන පටԽ ග࣮ෙත ෙබ‫ﷴ‬ෙහ‫ﷴ‬ම 略亶Խ මට 略ࣱන ත亶Խ ඇࣱffistෙව‫࣮ﷴ‬ ԯෙදͿ  ‫ؠ‬ෙයල ඒ࣮ ඒව ␀ෙප‫ﷴ‬Խ‫ﹰ‬ රබԬ වෙͶ 亶ԯෙකනව 亶ස‫ؚ‬ ԯෙදԽෙන නෑ. මම  ඉ␀ෙසffiලම ඔstෙව සැࢡմ ගෑව 亶ග ෙක‫ﷴ‬Խෙඩ࣮ ගාල ෙක‫ﷴ‬Խෙඩ ෙහ‫ﷴ‬දට ඇࣱffistව.  සබԽ කෑffiල අරෙගන ඇෙỼ ගාԽන පටԽ ග࣮ත. සබԽ කෑffiල අෙ࣮ ࣯යාෙගන  ක㘱ffi ෙදක අතර 亶හෑ බැstව. ඉ␀සර එffiෙල亶Խ ࣯ֆන ‫ؠ‬摡ෙදය‫ؚ‬ නෑ. එතැන ࣯ֆෙන  ඇࣱලට ෙනරාͷය 䮦වරය‫ؚ‬ 䮦තරͿ. ඒෙක සබԽ ගෑ ෙන‫࣮ﷴ‬ දැ䮦ffiල ගԾͿද.මට බය‫ؚ‬  略ࣱන.සබԽ ⱼ‫ﯺ‬ට‫ؚ‬ ඇͷffiෙල ගාෙගන 䮦වෙර ගෑව ඒ࣮ ද䮦ffiල‫ؚ‬ දැՀෙන නෑ. මԽ  සබԽ කෑffiල එතැන ෙහ‫ﷴ‬දට ගාල සවԬ එක අffiලෙගන 䮦වෙර අතෙර අත ගෑව .䮦වෙර  ࣱfflԽ තල࣮ එ‫ؚ‬ක අ亶ࣱ සැහැffistව‫ؚ‬ දැෙනԽන ග࣮ත....................නාල  ඉවරෙවලා සාstෙවԽ ඇග ղහදාග࣮ත ඒ࣮ ෙක‫ﷴ‬Խෙඩ ෙල‫ﷴ‬㘱 略Խද ෙතතමෙԽ ࣯ֆන.  මԽ දැකල ࣯ֆන ගෑՀ අය නාල ෙක‫ﷴ‬Խෙඩ සාstව ඔතාෙගන ඉԽනව මා࣮ එෙහම  සාstව ඔතා ග࣮ත.මට දැԽ ඕනැ ෙԽ ඇ亶Խ ඇඳ ගԽන. නͿ‫ﯻ‬ය ࣯ֆෙන කාමෙԬ මට  ඒක බා࣮ ffࢡ එකට ෙͶԽන බැԯඋනා.සාය ඇඳෙගන බල ␀ එ‫ؚ‬ ղයԩ₼ වැෙහԽන  පմව උ‰Խ ࣯යාෙගන කාමෙԬට ͷයා. මԽ දැ‫ؚ‬ක වසԽත ඇෙՒ ඇලෙවලා ඉԽනව  එයා මԽ එනව ද ඇ‫ؚ‬ක. නෑවද....එයා මෙගԽ ඇ�ව...ඔ錻 අෙԽ දා‰ය ..මԽ ‫ؠ‬錻ව.  හව␀ ෙවලා නාල අසԿප හදාගԽනවෙක‫ﷴ‬......වසԽත තරෙහԽ ෙමԽ ‫ؠ‬錻ව.වසԽත  ‫ؠ‬錻ෙව ඇ࣮ත මට ෙ࣮₼ණා මෙග ෙල‫ﷴ‬㘱 ෙක‫ﷴ‬Խෙඩ ෙ錻ෙලԽන ෙග‫ﷴ‬ඩ‫ؚ‬ ෙවලා යͿ  ‫ؠ‬ෙයල....ඔය ෙක‫ﷴ‬Խෙඩ ෙහ‫ﷴ‬දට ղහදා ගԽන......... එයා ආෙය࣮ ‫ؠ‬錻ව. මԽ  略නාෙවලා නͿ‫ﯻ‬ය අՔԽන පටԽග࣮ත. මԽ දැ‫ؚ‬ක එයා මԽ ඇՖԽ අՔන 亶හෑ  ආශාෙවԽ බලා ඉԽනව.ෙක‫Ϳﷴ‬ ղԯ亶යද අකමැ࣯ ගෑ㹄 ඇՖԽ අ亶න 亶හා බලԽන.මԽ  ඇՖම ඇදෙගන වසԽත ගා䮦Խ වා‰ෙවලා ෙක‫ﷴ‬Խෙඩ ղහදාԽන ග࣮ත.ࢥරයԬ එක‫ؚ‬  ࣯ֆනනࢡ ෙ錻ලගԽන ࣯ֆන ෙԽද Ծමාffl.......... එයා මෙගԽ ඇ�ව........මԽ  ෙම‫ﷴ‬㘱࣮ ෙන‫ؠﷴ‬ය එයා 亶හා බලල 略නා උනා.........ඔය හැමදාම නෑෙව උෙ亶ෙන ක錻ද  දԽෙන හව␀ෙවල࣮ නාͿ ‫ؠ‬ෙයල......වසԽත ‫ؠ‬錻ව. මԽ 略තԽෙන Ծමාffl හව␀ෙවලා  නාල නෑ.ඉ࣯Խ මԽ ඒ Ծමාffl ෙනෙවͿෙන මට නාල մ₼亶 හවසටෙන.ෙහට ඉඳԽ මා࣮  ԾමාfflවෙͶ උෙ亶ට නԽන մ₼亶 ෙවԽන ඕෙන...මම 略තා ග࣮ත.......................මම  ඉ‫ؚ‬මනට 㘱␀摡යට ͷ略Խ වසԽතට කෑම ලෑ␀࣯ කරԽන උනා. මԽ එයාට 

9/18/2015

http://imakepdf.com/

2/5

9/18/2015

iMakePDF | Online PDF Converter from Any Text, HTML

කතාකරԽන යԽන හදනෙක‫ﷴ‬ට එයා ෙමතන. එයා කԽන වා‰උනා.මԽ එයාෙග  ղගානට බ࣮ ෙබ亶ව එයා අԾ࣮ව ෙබදාග࣮ත. ඔය࣮ කԽන .....වසԽත මට ‫ؠ‬錻ව.  මා࣮ ඉඳෙගන කෑම කԽන පටԽග࣮ත. ඔයාට උයԽන බෑ‫ؠ‬錻ෙව ෙබ‫₼ﷴ‬වටෙන ෙࢡ  රසට උයල ࣯ෙයԽෙන. මම ෙම‫ﷴ‬㘱࣮ ෙන‫ؠﷴ‬ය 摡නා밀නා පමනͿ.......................අղ  වැඩ ඉවර කරල ԾԽදට ͷෙࣿ Ԯ නවයට 䮦තර. මԽ එය࣮ එ‫ؚ‬ක එක ඇෙ亶  Ծදාග࣮ත࣮ එයා මෙͶ ඇඟට අතව࣮ ෙන‫࣯ﷴ‬ය අԾ࣮ පැ࣮ත හැԯල Ծදා ඉԽනව  දැ‫ؚ‬කම մ亶ම 略ࣱනෙࢡවෙග ල␀සන ගෑԾෙය‫ؚ‬ ඇෙ亶 ࣯යාෙගන ෙක‫ﷴ‬ෙහ‫ﷴ‬මද වසԽත  ԾදාගԽෙන .fflԩෙම ࣯ֆන හැ‫ﯻ‬යට එයාට Ծමාfflෙග ඇඟට අතව࣮ ࣯යԽන ඉඩ 亶ල  නෑ.ඒ࣮ මԽ ඒ Ծමාffl ෙනෙවͿ . මට එෙහම තහනම‫ؚ‬ දාԽන ඕනැකම‫ؚ‬ නෑ.ඒ࣮ මԽ  ෙක‫ﷴ‬ෙහ‫ﷴ‬මද එෙහම කරԽෙන මԽ එයාෙග යාstව... Ծමාffl උෙԽ අද උෙ亶.ගෑՀකම  ෙක‫ﷴ‬ෙහ‫ﷴ‬මද ‫ؠ‬ෙයල හԯයට දԽෙන࣮ නෑ.මԽ අහල ࣯ෙයනව ගෑԾෙය‫ؚ‬ උනාම  කරදරͿ ‫ؠ‬ෙයල.මා␀ 밀亶亶ෙය亶 ෙ錻දනා 䮦亶නවst ,බබාල හࢡබෙවԽන ͷයාම ෙවදනා  䮦亶නවst, ղԯ亶 එ‫ؚ‬ක ඉԽන ෙවලාවට࣮ ԯෙදනවst.ෙࢡ ෙ錻දනා 䮦ද䮦ද මԽ ෙක‫ﷴ‬ෙහ‫ﷴ‬මද  හැමදාම Ծමාffl ෙවලා ඉԽෙන.මට ආෙය࣮ ල‫ؚ‬මffi ෙවԽන ඔනැ.ඒ࣮ මාස ෙදක‫ؚ‬  යනකࢡ මට ල‫ؚ‬මffi ෙවԽන ඉඩෙදԽෙන නැ࣯ බව Ծමාffl fflෙයල ࣯ֆන.ඉ࣯Խ ෙම‫ﷴ‬න  ෙ錻දනා 䮦ՔԽන 摡亶ද  න࣮ මාසෙදක‫ؚ‬ යනකࢡ මට Ծමාffl 䮦亶හට ඉԽන 摡亶ද ෙවනව.  Ծමාffl 略Խද වසԽත දැ‰ ෙ錻දනාෙවԽ ඉԽන බව අද 亶ෙԽ մරාම මම ෙ࣮₼ࢡ  ග࣮ත.මම ෙࢡ Ծමාffl ෙවලා ඉԽන කාෙffi අࣱලත එයාව සࣱ‫ﯻ‬Խ ࣯යԽන մstවԽ   ෙන‫࣮ﷴ‬ ඒක මԽ යාstවට කරන ෙල‫ﷴ‬㘱 උද錻ව‫ؚ‬ ෙවනව........මම ෙමෙහම කffiපනා  කරකර ඉԽන අතර ࣱර දԽෙනම නැࣱව ԾԽද ͷයා. මට එකවරම Ԯ ඇහැ₼නා  අඩԾԽෙදԽ වෙͶ මԽ ෙට‫ⱹﷺ‬ එක ෙහ錻ව කෙࢥ පැ࣮ත බලԽන. ෙහ‫ﷴ‬亶Խ ඇහැ₼නාට  ප␀ෙස ෙ࣮₼ෙԽ මԽ දැԽ ල‫ؚ‬මffi ෙනෙවͿ ‫ؠ‬ෙයල. මԽ ඉ␀සර Ԯට ෙදࣱԽ පාර‫ؚ‬  ඇහැԯලා ෙට‫ⱹﷴ‬ එක අරԽ කෙࢥ පැ࣮ත බලන එක մ₼亶ද‫ؚ‬ ෙවලා ࣯ֆන. ඒ մ₼亶දට  තමා අද࣮ ෙට‫ⱹﷺ‬ එක ෙහ錻ෙව.......දැԽ මට 䮦‫ﯻ‬Խ 䮦ෙ‫ﯺ‬ ඇහැԯ ඇහැԯ බලԽන  ඕනැකම‫ؚ‬ නෑ. ෙහ‫ﷴ‬දට ԾදාගԽන մstවԽ මට සࣱට‫ؚ‬ අ࣯ නා............මԽ උෙ亶  පාԽදԯԽ නැͷටල ࢭන ෙහ‫ﷺ‬දෙගන 㘱␀摡යට ͷෙࣿ උෙ亶ට ඉ亶ආձප හදԽන මԽ ඊෙය  දැ‫ؚ‬ක ඉ亶ආձප හදන ඒව 㘱␀摡ෙය ࣯ෙයනව ඒ 略Խද ඒකට ղ‫ﯻ‬ ෙගනාව. මԽ ඉ亶  ආձප හදනෙක‫ﷴ‬ට වසԽත࣮ 㘱␀摡යට ආව . ෙම‫ﷴ‬නවද කරԽෙන... එයා මԽ ළඟට  ඇ䮦࣮ ඇ�ව......ඉ亶 ආձප ‫ﯻ‬ක‫ؚ‬ හදԽන හැ亶ව අෙԽ ....මම ‫ؠ‬錻ව ....ඔයාට  մstවԽද......එයා 밀մ₼亶 շᑄෙනම ඇ�ව............մstවԽ 䮦亶යට කරනව......... මԽ  එයාෙග ࢭන 亶හා බලල 略නා ෙව亶Խ 밀մ₼亶 කතාවම ‫ؠ‬錻ව... එයා �ࢡࢡ ‫ؠ‬ෙයල  մㄼෙවԽ වා‰උනා. ඔයා ඉ亶ආձපවලට ආසͿ ෙԽද ..............මԽ ඇ�ව. මԽ දԽනව  යාstෙව‫ؚ‬ වසෙයԽ වසԽත ඉ亶ආձපවලට ෙග‫ﷴ‬ඩ‫ؚ‬ ආසͿ ‫ؠ‬ෙයල. එයා  略නා නා.....................මԽ ඉ亶 ආձප තࢡබල අල ෙහ‫ﷴ‬ද‫ؚ‬ හැ亶ව. ෙහ‫ﷴ‬ඳ ෙවලාවට  මට ෙࢡ හැම ෙදය‫ؚ‬ම մ₼亶 ෙԽ මම තԾයම ‫ﹲ‬ව࣮ න ԾසාෙԽද.ඒෙක շෙය‫ﷺ‬ජන  දැԽ ࣯ෙයනව.මට සࣱට‫ؚ‬ ඇ࣯ නා...............එයා උෙ亶ට කෑම කාල ͷයාට ප␀ෙස  මම අ␀ප␀ කරල කාමෙԬ පැ࣮තට ͷයා නͿ‫ﯻ‬ය ගලවල ෙවන ඇՖම‫ؚ‬ ඇඳගԽන .මԽ  දැ‫ؚ‬ක වසԽත ෙක‫ﷴ‬ෙ浧ද යԽන අՔනවා ..අද Ծවා㔸 ෙԽද වසԽත ....මම ඇ�ව.ඔ錻  ඒ࣮ මԽ අෙձ ව࣮ත පැ࣮ෙත ͷ略Խ එԽන ‫ؠ‬ෙයල හැ亶ෙව......වසԽත ‫ؠ‬錻ව. මා࣮  එԽනද මම ඇ�ව........ඔයා ඉ࣯Խ එԽෙන නෑෙන මා࣮ එ‫ؚ‬ක ගමԽ යԽන. ඔ�  ෙන‫ؚﷺ‬කා㔸ෙවԽ ෙමԽ ‫ؠ‬錻ව ..........අද එԽනࢡෙක‫ﷴ‬.....මම ‫ؠ‬යන 䮦ට හා  එԽන........... එයා ‫ؠ‬錻ව. මԽ ව࣮තට ඇඳෙගන යԽන Ծමාfflෙග ඇ亶ࢡ ෙග‫ﷴ‬ෙඩԽ ඇՖԽ ෙත‫ﷺ‬රԽන  පටԽග࣮ත.මම දැԽ ඉ␀සර වාෙග ղԯ亶ෙය‫ؚ‬ ෙනෙවͿ ගෑԾෙය‫ؚ‬ . ගෑԾෙය‫ؚ‬  නාම  ල␀සනට හැඩට අ亶Խන ඕනැ.එකම ඇՖම Ծතර අ亶Խන࣮ බෑ.Ծමාfflට ෙග‫ﷴ‬ඩ‫ؚ‬ ඇ亶Խ  http://imakepdf.com/

3/5

iMakePDF | Online PDF Converter from Any Text, HTML ල␀සනට හැඩට අ亶Խන ඕනැ.එකම ඇՖම Ծතර අ亶Խන࣮ බෑ.Ծමාfflට ෙග‫ﷴ‬ඩ‫ؚ‬ ඇ亶Խ  ࣯ෙයනව ෙග‫ﷴ‬ඩ‫ؚ‬ ඒව ල␀සනͿ.ෙක‫Ϳﷴ‬ක ෙත‫ﷺ‬රගԽනද 略තාගԽන බෑ.ල␀සන  ග ම‫ؚ‬ ෙත‫ﷺ‬රග࣮ත යටට පැԽ‫ﯻ‬යͿ ֊ා එකͿ ඇඳල ග ම අԽද... ප␀ෙස ෙ࣮₼ෙԽ  යටට සාය‫ؚ‬ ඇԽෙද නෑ ‫ؠ‬ෙයල.ඉ‫ؚ‬මනට 밀亶පාට සාය‫ؚ‬ ඇදග࣮ත.ղԯ亶 ‫ﹲ‬䮦ෙ࣮ට  �₼ෙවලා ඉԽන මԽ ගෑՀ ‫ﹲ‬䮦ෙ࣮ට �₼ෙවԽන ͷයාම ෙම‫ﷴ‬නවෙͶ අ㔸පා㔸 ෙවͿද.ඒව  ղට අයට ෙපෙනͿද. මට ෙප‫ﷴ‬‰ බය‫ؚ‬ ඇ࣯ නා. මԽ ඇඳෙගන ෙක‫ﷴ‬Խෙඩ ճරන  ෙක‫ﷴ‬ට........ෙක‫ﷺ‬ තාම ඉවර නැ亶ද.. වසԽත මෙගԽ ඇ�ව.ගෑՀԽට ඇՖࢡ අՔԽන  ͷයාම පැය ගාන‫ؚ‬ යනවෙන .....එයා 略亶Խ ‫ؠ‬錻ව. මԽ 略නා නා..... ම࣮ ඉ␀සර  සමහර ගෑՀԽට ඔය ෙච‫ﷺ‬දනාව කරල ࣯ෙයනව මත‫ؚ‬ උනා. ඒ࣮ මԽ ගෑԾෙය‫ؚ‬  උනාමͿ දැනග࣮ෙත ෙවලා යԽෙන ඇͿ ‫ؠ‬ෙයල.එයා ෙග ෙප‫ﷴ‬ffi ව࣮ත ࣯ෙයԽෙන  㘱₼නෑගල පැ࣮ෙත.එහාට යԽන පැය ෙදක‫ؚ‬ 䮦තර ͷයා.ඉ␀සර࣮ මාͿ වසԽතͿ ෙࢡ  ව࣮තට ඇ䮦࣮ කාල օල ඇල පාෙරԽ නාල යනව මත‫ ؚ‬නා.ඒ 略Խද ෙࢡ ව࣮ත මට  ෙන‫ﷴ‬մ₼亶 තැන‫ؚ‬ උෙԽ නෑ.ඒ࣮ අද මම ෙමහාට එԽෙන ඒ යාstව 䮦亶හට  ෙනෙවͿ.එයාෙග ෙන‫ﷺ‬න 䮦亶හට ඒ略Խද ඒ ල‫ؚ‬මffi ‫ؠ‬ෙයන යාstව 䮦亶හට  ෙසffiල‫ؚ‬කාරව හැ摡ෙරԽන බෑ.ගෑԾෙය‫ؚ‬ ࣱල ࣯ෙයන සංවර බව අ略ංසක බව  ࣯ෙයԽන ඕනැ.මම մstවԽ තරࢡ ගෑՀබව ආffඩ කරෙගන කාԬ එෙකԽ බැ␀ස.  ව࣮ෙත 밀පවͿසԬ ෙපෙԬර අղගාවට ඇ䮦࣮ අղව ղfflග࣮ත. අද මැඩ亶࣮ ඇ䮦࣮  ඉԽෙන....ෙපෙԬර ‫ؠ‬錻ව. ඔ錻 ෙන‫ﷺ‬නට࣮ එԽන ඕනැ‫ؠ‬錻ව........වසԽත ‫ؠ‬錻ව.ඒක  ෙහ‫ﷴ‬දͿ මැඩ亶࣮ ෙࢡව දැනෙගන ඉԽන ඕනැෙන.....ෙපෙԬර එෙහම ‫ؠ‬යනෙක‫ﷴ‬ට මԽ  වසԽත 亶හා බලල 略නා නා.ෙපෙԬර අղව එයාෙග ෙගදරට එ‫ؚ‬කͷයා ඒක පරන  䮦ශාල ෙගය‫ؚ‬.වල錻ව‫ؚ‬ වෙͶ . ආ අද මැඩࢡ ඇ䮦ffiලෙԽ එԽන මැඩࢡ ....ෙපෙԬරෙග  ෙන‫ﷺ‬න මාව ෙͶ ඇࣱලට එ‫ؚ‬ක ͷයා. වා‰ ෙවԽන මැඩࢡ.....‫ؠ‬錻ව ෙපෙԬර ෙන‫ﷺ‬න  ..මට සැ‫ﯻ‬ය ෙපԽՀව. මԽ ග ෙම සාය ղfflෙවලට හදාෙගන Ծයම ගෑԾෙය‫ؚ‬ වාෙග  වා‰උනා වා‰ නා.මැඩࢡ මනමාffl දවෙස දැ‫ؚ‬කට ...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.