Gegraphia.Polityczna mapa świata

null - pdf za darmo

8 downloads 66009 Views 8MB Size

Recommend Stories


mapa graczy
null - pdf za darmo

mapa zasadnicza
null - pdf za darmo

Mapa wyjazdu
null - pdf za darmo

Mapa [K] 02m
null - pdf za darmo

Story Transcript


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydziai Zarzadzania i Administracji Imtytut Ekonomii Przedmiot: Geografia ekonomiczna Przedmiot realizowany na kierunku studiow: regionalna polityka gospodarcza Program realizowany jest na I roku studiow stacjonarnych Liczba godzin. Na studiach stacjonarnych ogolem 30 godzin, w tym /30 godzin wykladow Forma zaliczenia (przewidziana planem studiow): egzamin

Prowadzacy: Prof., dr hab. Ljubov Shevchuk

Zmiany na gospodarczej i politycznej mapie świata - 4 godz.

1.Zmiany na politycznej mapie świata

Polacy zostali zmuszeni do stawienia czoła trzem transformacjom społeczno politycznym! - odzyskanie niepodległości

- narzucony system socjalistyczny w 1945 - zdecydowanie odejście od socjalizmu po 1989 Oraz groźba zagłady podczas 2 wojny światowej

Pierwsza transformacja dotyczyła politycznej niepodległości uzyskanej po 1 wojnie światowej i zjednoczenie kraju po 125 latach rozbiorów Od 1989 Polska znajduje się w okresie transformacji systemowej

- od realnego socjalizmu do otwartego społeczeństwa - od totalitaryzmu do demokracji - od centralizmu do demokracji - od socjalizmu do kapitalizmu - od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej - od socjalizmu państwowego do kapitalizmu państwowego - od społeczeństwa egalitarnego do społeczeństwa nieegalitarnego

W czasie wojny przemysł był nastawiony na produkcje uzbrojenia Po 45 dochodzi do odbudowy kraju Tworzy się organizację przeciwko wojnom

Zaczyna się zimna wojna kontynent jest podzielony na dwie części 1941 wydanie karty atlantyckiej był to dokument propagandowy obiecano przywrócenia niepodległości podbitym państwom Zakładano stworzenie ONZ.

W kwietniu 1945 podpisano kartę narodów zjednoczonych. W lipcu powstaje prosowiecki rząd w Lublinie. W marcu 46 roku powstała żelazna kurtyna.

Na świecie 195 suwerennych państw - Afryka 53 - Azja 47 - Europa 43 - Ameryka Płn 24 - Ameryka Pd 16 - Australia 16

Na świecie -1900 – 55 niepodległych państw -1947 – 76 niepodległych państw -1962 – 126 niepodległych państw -1988 – 169 niepodległych państw -1995 – 195 niepodległych państw

Największe państwa świata Rosja 17 075 tys km2 Kanada 9 976 tys km2 Chiny9 597 tys km2 USA 9 363 tys km2 Brazylia 8 512 tys km2 Australia 7 713 tys km2I Indie 3 288 tys km2 Argentyna 2 767 tys km2 Kazachstan 2 717 tys km2 Sudan 2 506 tys km2

Afryka rozpad kolonializmu lata 60 Dezintegracje Związku radzieckiego po 1989 Dezintegracje Jugosławii Dezintegracje Czechosłowacji

HDI - wskaźnik rozwoju gospodarczego Produkt krajowy brutto PKB Gross Domestic Produkt GDP Produkt Narodowy Brutto PNB Gross National Produkt GNF Produkt Narodowy Netto PNN

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Zgromadzenie Ogólne - Rada Bezpieczeństwa - Rada Gospodarczo Społeczna - Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Północnoamerykańska Strefa wolnego handlu NAFATA Stowarzyszenie Krajów Azji Południowej - ASEAN Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku – ANZUS Organizacja jedności Afrykańskiej – OJA Organizacja Państw Amerykańskich OPA

Cechy gospodarki wysoko rozwiniętych krajów Do krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo zalicza się kraje członkowskie OECD – Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Koncentrują one nieco powyżej 800 milionów ludności, ale przypada na nie ponad 60% światowej produkcji, 70% eksportu i importu świata.

Gospodarki tych krajów wyróżniają się ponadto: 1) wysokim dochodem na jednego mieszkańca,przewagą usług w strukturze gospodarki zarówno pod względem zatrudnienia, jak i w tworzeniu PKB, 2) stosunkowo dużym udziałem handlu zagranicznego w tworzeniu PKB,

3) wysokim poziomem rozwoju przemysłu, w którym zaznacza się duży udział gałęzi nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie, 4) chłonnym rynkiem zbytu odzwierciedlającym wysoki poziom życia ludności, 5) rozwiniętą infrastrukturą społeczną i techniczną.

Warunki te spełniają kraje Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Izrael. Do krajów OECD należy także Polska, ale nasz kraj posiada jeszcze wiele cech fazy przejściowej i dlatego zaliczany jest do państw transformacji gospodarczej.

Dania

Dania

Irlandia

Irlandia

Islandia

Islandia

Cechy gospodarki krajów słabo gospodarczo rozwiniętych W skład grupy państw słabo gospodarczo rozwiniętych wchodzi ponad połowa krajów świata, które zamieszkuje większość jej ludności (ponad 4 mld). Grupa krajów słabo rozwiniętych jest bardzo zróżnicowana wewnętrznie, zarówno pod względem ustroju politycznego, jak i osiąganych dochodów na jednego mieszkańca, czy pod względem tempa wzrostu produktu krajowego.

Preferencje, jakie uzyskują te kraje w ramach pomocy gospodarczej powodują, że wiele państw, mimo uzyskiwania wyższych wskaźników rozwoju, nie rezygnuje ze statusu krajów słabo rozwiniętych. Z drugiej strony, istnieją w tej grupie kraje, które odznaczają się stale pogarszającą się sytuacją ekonomiczną. ONZ określa je jako kraje “ubóstwa”.

Do krajów słabo rozwiniętych należą kraje Afryki poza RPA, większość krajów Ameryki Południowej, Środkowej, Azji i Oceanii. Wspólną cechą tych państw są silnie odczuwane problemy społeczno-ekonomiczne mające swoje źródła w dużym stopniu w przeszłości historycznej tych krajów, specyfice ich położenia geograficznego i w warunkach naturalnych.

Gospodarka tych krajów w większości charakteryzuje się: 1) przeszłością kolonialną - kolonializm utrzymywał w tych krajach surowcowo-monokulturowy charakter gospodarki, hamował rozwój infrastruktury społecznej, a sieć transportu ukierunkował na wywóz surowców i żywności. Kolonialny podział terytoriów naruszył podziały etniczne i do dziś sprzyja antagonizmom narodowościowym i roszczeniom terytorialnym,

2) niskim poziomem PKB na

mieszkańca stwarzającym barierę dla wzrostu gospodarczego, 3) dominacją rolnictwa w strukturze gospodarki i niskim rozwojem przemysłu reprezentowanym przez gałęzie tradycyjne, jak przemysł wydobywczy, tekstylny,

4) niewielkim udziałem handlu zagranicznego w tworzeniu dochodu kraju (ze względu na niskie ceny oferowanych na światowy rynek surowców), 5) wysokim zadłużeniem zagranicznym.

Barierą rozwoju krajów tej grupy są niezwykle często niekorzystne warunki naturalne i położenie geograficzne, a zwłaszcza brak dostępu do morza, peryferyjne, wyspiarskie położenie, górzysty lub pustynny charakter.

Niesprzyjające środowisko przyrodnicze jest często powodem naruszania równowagi środowiska i stanowi przesłankę do występowania klęsk ekologicznych, jak np. pustynnienie, erozja gleb, susza bądź powodzie.

Sprzyja im wylesianie, nadmierny wypas zwierząt. Kraje te z racji swego położenia geograficznego częściej niż inne narażane są na klęski żywiołowe, jak trzęsienia Ziemi, erupcje wulkaniczne, cyklony tropikalne.

Europa ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wielka Brytania –Londyn Włochy-Rzym Białoruś Białoruś -Mińsk Austria-Wiedeń Belgia-Bruksela Bośnia i Hercegowina-Sarajewo

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bułgaria-Sofia Chorwacja-Zagrzeb Czechy-Praga Dania-Kopenhaga Finlandia-Helsinki Holandia-Amsterdam Irlandia-Dublin Islandia-Rejkiawik Węgry-Budapeszt Jugosławia-Belgrad Łotwa-Ryga Luksemburg-Luksemburg

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Macedonia-Skopje Mołdawia-Kiszyniów Monaco-Monaco Niemcy-Berlin Polska-Warszawa Norwegia-Oslo Portugalia-Lizbona Słowacja-Bratysława Szwajcaria-Berno Szwecja-Sztokholm Ukraina-Kijów Watykan-Watykan

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Estonia-Tallin Grecja-Ateny Litwa-Wilno Hiszpania-Madryt Rosja-Moskwa Turcja-Ankara Francja-Paryż Andora-Andora Baleary-Mallorca Liechtenstein-Vaduz Malta-Valletta Rumunia-Bukareszt San-Marino-San-Marino

Dania-Kopenhaga

Ukraina - Krym

Obszar Europy (bez europejskiej części Rosji) zamieszkuje 580 mln osób, tj. 10% ludności świata. Średnia gęstość zaludnienia jest najwyższa wśród kontynentów i wynosi 98 osób/km2, w krajach Unii Europejskiej osiągając nawet 146 osób/km2.

Czołowe miejsca wśród najludniejszych państw europejskich zajmowały: 1.Niemcy (81 mln), 2.Wielka Brytania (58 mln), 3.Francja (57 mln), 4.Włochy (57 mln), 5.Ukraina (48 mln).

Listę zamykają ■ ■ ■ ■ ■

Islandia (266 tys.), Andora (65 tys.), Monako (31 tys.), Liechtenstein (30 tys.), San Marino (25 tys.).

Charakterystyczną cechą Europy jest wielki rozwój miast, w których mieszka 73% ludności. W czterech krajach europejskich wskaźnik urbanizacji osiągnął poziom 90% bądź większy.

Należą do nich: ■ ■ ■ ■

Belgia (95%), Hiszpania (91%), Niemcy (90%), Islandia (90%) (w porównaniu pominięto miniaturowe państewka, Monako i San Marino, będące w praktyce ośrodkami miejskimi).

Rozwój miast odbywa się poprzez procesy wchłaniania pobliskich miast i wsi, w wyniku których tworzą się wielkie aglomeracje bądź konurbacje, tj. zespoły miast ze sobą sąsiadujących, powiązane więzami produkcyjnymi i gospodarczymi.

. Do największych miast kontynentu europejskiego zaliczały się : ■ ■ ■ ■ ■

Paryż z aglomeracją 9 mln, Londyn z aglomeracją 6 mln, Berlin 3 mln, Rzym 2 mln, Budapeszt 2 mln mieszkańców.

Średnia długość życia (kobiet 79, mężczyzn 72 lata) wykazuje znaczące wahania. Najdłużej żyją mieszkańcy: ■

■ ■ ■ ■

Szwajcarii (mężczyźni 75, kobiety 83 lata), Włoch (odpowiednio 75 i 82), Hiszpanii (75 i 82), Szwecji (75 i 81), Francji (74 i 82),

Najkrócej:

Białorusi, ■ Łotwy, ■ Mołdawii i Ukrainy (65 i 74). ■

Unia Europejska – UE: Unia Europejska (skrót w języku polskim: UE) – gospodarczo-polityczny związek demokratycznych) – gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw) – gospodarczo-polityczny związek Flaga Unii demokratycznych państw Europejskiej europejskich.

mocy podpisanego 7 lutegoUnia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992, traktatu z MaastrichtUnia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992, traktatu z

Traktatu z Maastricht reprezentuje nowy etap w procesie integracji europejskiej, ze względu na to, że otwiera drogę do integracji politycznej, poprzez utworzenie...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.