historia MW i Koneczny Cywilizacje

KONSPEKTY SZKOLENIOWE MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ Pod redakcją Mariusza Tomczaka Warszawa 2007 Konspekty sz - pdf za darmo

17 downloads 12209 Views 1MB Size

Recommend Stories


Ilustrowana historia I WS
Ilustrowana historia I WS - pdf za darmo

Historia katechezy i katechetyka fundamentalna
Historia katechezy i katechetyka fundamentalna - pdf za darmo

Bazylow - Historia Rosji Tom I
Bazylow - Historia Rosji Tom I - pdf za darmo

Wojsko i Technika Historia 2015
Wojsko i Technika Historia 2015 - pdf za darmo

Wojsko i Technika Historia _2016_1
Wojsko i Technika Historia _2016_1 - pdf za darmo

Story Transcript


KONSPEKTY SZKOLENIOWE MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ

Pod redakcją Mariusza Tomczaka

Warszawa 2007

Konspekty szkoleniowe Młodzieży Wszechpolskiej Pod redakcją Mariusza Tomczaka

Opracowanie graficzne i skład: Piotr Walerowicz

Wydanie I Warszawa 2007

www.mw.org.pl www.logo.mw.org.pl www.galeria.mw.org.pl www.biuletyn.mw.org.pl www.polish-youth.org

Konspekty szkoleniowe Młodzieży Wszechpolskiej

KONRAD BONISŁAWSKI

WPROWADZENIE

Młodzież Wszechpolska to najdłużej istniejąca polska organizacja studencka, społeczna i wychowawcza. Została założona w 1922 r. Od początku objęła swym zasięgiem cały kraj i szerokie rzesze młodzieży studenckiej. Od zawsze była, jest i na zawsze pozostanie częścią Obozu Narodowego. Ruchu politycznego, który wywarł największy wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości, a także na późniejszy kształt naszej Ojczyzny. Dzieje Młodzieży Wszechpolskiej, wpisujące się w historię całego Ruchu Narodowego, to chwalebna karta historii. Często bohaterskiej i tragicznej, bo takie były losy naszej Ojczyzny. To powieść o ludziach, którzy dla Polski pracowali, dla niej walczyli i bohatersko ginęli. Umierali za Polskę ich marzeń – Katolickie Państwo Narodu Polskiego (o czym zresztą traktuje jeden z rozdziałów niniejszego opracowania). Tym ludziom i tej Idei należy się cześć, pamięć i szacunek. Ta Idea ich przeżyła i trwa nadal. Dzisiaj Młodzież Wszechpolska to organizacja tysięcy młodych osób chcących wdrażać w życie – swoim przykładem i poświęceniem – ideę Wielkiej Polski. Poprzez działalność szkoleniową, formacyjną i wychowawczą, promujemy postawy zaangażowania dla kraju i Kościoła. W każdym tygodniu na spotkania Młodzieży Wszechpolskiej, które odbywają się w całej Polsce, przychodzi kilkanaście nowych, młodych osób, chcących poznać rówieśników myślących podobnie, aby razem realizować wielkie cele. Na tych spotkaniach zapoznają się, często po raz pierwszy, z historią i ideą polskiego Ruchu Narodowego. Właśnie z myślą o nich wydaliśmy niniejsze opracowanie – zbiór absolutnie podstawowych prawd o historii i tradycji, z których wyrasta nasza organizacja. Publikacja, którą oddajemy w Wasze ręce, nie jest dziełem naukowym i do takiej roli nie aspiruje. Została napisane przez i dla członków Młodzieży Wszechpolskiej w przystępnej dla każdego formie. Dokonano subiektywnego wyboru. A było z czego wybierać. Wszak historia Ruchu Narodowego jest obszerna. Niniejsza broszura zawiera dziesięć konspektów szkoleniowych. Pięć z nich dotyczy historii Ruchu Narodowego w rozbiciu na następujące okresy: zabory oraz walka o odzyskanie niepodległości przed i w czasie I wojny światowej (1887-1918), doba II Rzeczypospolitej (1918-1939), II wojna światowa (1939-

3

Konspekty szkoleniowe Młodzieży Wszechpolskiej -1945), okupacja sowiecka (1945-1989) i sytuacja po odzyskaniu niepodległości (1989-2006). Następne trzy zestawiają myśl Obozu Narodowego z katolicyzmem oraz omawiają teorię cywilizacji Feliksa Konecznego. Całość podsumowuje szkic charakteryzujący dzieje Młodzieży Wszechpolskiej w latach 1922-1947 i krótkie kalendarium wybranych wydarzeń z najnowszej historii. Tematyka publikacji jest nieprzypadkowa. Zapoznanie się z historią Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej oraz docenienie roli dwóch fundamentalnych części składowych Idei Narodowej (nauki społecznej Kościoła katolickiego i teorii cywilizacji Konecznego) stanowi o byciu narodowcem. Aby wartość dydaktyczna była pełniejsza, konspekty podsumowują pytania problemowe i tematy do dyskusji, tudzież osobistego rozważenia, do czego gorąco zachęcam. Prace są zróżnicowane pod względem warsztatowym. Autorami broszury jest pięciu studentów i dwóch doktorantów. Wszystkich łączy członkostwo w Młodzieży Wszechpolskiej. Konrad Bonisławski Prezes Młodzieży Wszechpolskiej

4

Konspekty szkoleniowe Młodzieży Wszechpolskiej

PAWEŁ ORZEŁ

HISTORIA RUCHU NARODOWEGO (1887-1918) 1887

• W Krakowie zostaje utworzony Związku Młodzieży Polskiej„Zet”. Jej założycielem, z polecenia Zygmunta Miłkowskiego (pseud. Tomasz Teodor Jeż), był Zygmunt Balicki. Organizacja miała objąć swoim zasięgiem polską młodzież studiującą w kraju i na emigracji. Oddziały Związku powstały na terenie całej Europy (Zurych, Paryż, Genewa, Moskwa, Petersburg, Berlin, Monachium, Warszawa, Kijów). Działalność miała charakter tajny. Struktura była trójstopniowa. Na czele „Zetu” stała Centralizacja. • W Hilfikon (Szwajcaria) powstaje Liga Polska. Twórcami organizacji byli: Miłkowski, mjr Ludwik Michalski, Aleksander Hiszberg i Maksymilian Hertel. Przedstawicielem stronnictwa na Polskę został Balicki. Ugrupowaniem kierowała Centralizacja.

1887

• Ogłoszono Ustawę Ligi Polskiej nawiązującej do tradycji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (TDP). Zadaniem Ligi jest przysposobienie wszystkich sił narodowych celem odzyskania niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych na podstawie federacyjnej i z uwzględnieniem różnic narodowościowych.

1888

• Roman Dmowski wstąpił do „Zetu”, a rok później zostaje członkiem Ligi Polskiej.

1890

• Dmowski obejmuje kierownictwo warszawskiego „Zetu”. Następuje dynamizacja działalności oraz usamodzielnienie się od emigracyjnej Ligi. Efektem zmian w kierownictwie jest również odejście ze Związku grupy socjalistów ze względu na konflikt ideowy z Dmowskim. Zarzucał im, że wnoszą do Związku jedynie rusofilstwo, fanatyzm marksistowski i wstręt do tradycji polskiej. Bezpośrednią przyczyną sporu był ich stosunek do rozruchów na uczelniach rosyjskich. Dmowski był im zdecydowanie przeciwny twierdząc, że angażowanie się w tę sprawę zaszkodzi organizacji i polskim interesom. Czas pokazał, że

5

Konspekty szkoleniowe Młodzieży Wszechpolskiej niepokoje w Rosji szybko spacyfikowano, a na uczestników spadły dotkliwe represje.

1891

• Liga Polska organizuje dużą manifestację z okazji setnej rocznicy Konstytucji 3 Maja. • Dmowski zostaje aresztowany. Od sierpnia 1892 r. do stycznia 1893 r. odsiadywał wyrok w warszawskiej Cytadeli.

1893

• W Warszawie utworzono Ligę Narodową. Odcięcie się od Ligi Polskiej. Na czele organizacji stanęli: Dmowski, Balicki i Jan Ludwik Popławski. Spośród członków można wymienić znanych później ludzi pióra: Jan Kasprowicza i Kazimierza Tetmajera. Za priorytet uznano stworzenie zrębów ideowych ruchu. Ukazuje się seria broszur m.in. Nasz Patriotyzm, w której Dmowski zajmuje stanowisko wszechpolskie (obejmujące wszystkie zabory) i narodowe (przeciwieństwo koncepcji klasowych i lojalistycznych) oraz stawia postulat odrzucenia romantyzmu politycznego na rzecz pracy u postaw i pragmatyzmu politycznego. Celem dalekosiężnym było odzyskanie niepodległości i budowa państwa narodowego. Liga Narodowa wydawała takie pisma jak: „Polak” (dla chłopów) i „Górnoślązak” (na Śląsku).

1886

• Popławski rozpoczyna wydawanie „Głosu”, który stał się pierwszym ośrodkiem myśli narodowej. Pismo poruszało problematykę bieżącą. Stawiało sobie za cel wzmocnienie świadomości narodowej oraz aktywizację chłopów dla sprawy polskiej. Pismo ukazywało się jako organ endecki do 1900 r. W 1890 r. do gazety zaczął pisywać Dmowski.

1895

• We Lwowie ukazuje się pierwszy numer „Przeglądu Wszechpolskiego”.

1897

• Ogłoszenie programu Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego (SND). Początek tworzenia legalnych ugrupowań politycznych we wszystkich zaborach.

1897

• Na zjeździe w Budapeszcie w skład Komitetu Centralnego Ligi Narodowej zostaj wybrani: Balicki, Dmowski, Popławski, Karol Raczkowski i Teofil Waligórski.

6

Konspekty szkoleniowe Młodzieży Wszechpolskiej

1899

• Utworzenie Towarzystwa Oświaty Narodowej. Głównym zadaniem Towarzystwa była koordynacja działalności oświatowej m.in. Uniwersytetów Latających.

1900

• Powstaje organizacja „Przyszłość” (znana także pod nazwą „Pet”). Była podporządkowana Związkowi Młodzieży Polskiej. Oferta programowa „Petu” była skierowana do młodzieży gimnazjalnej.

1902

• Zostaje wydana praca Balickiego pt. Egoizm narodowy wobec etyki. Książka staje się jedną z podwalin ideowych rodzącego się ruchu narodowego. • Stanisław Głąbiński reprezentantem endecji w Radzie Państwa (Galicja). W 1908 r. zostaje prezesem Koła Polskiego w Wiedniu.

1903

• Ukazują się Myśli nowoczesnego Polaka Dmowskiego.

1904-1906

• Na obszarze Królestwa Polskiego mają miejsce rozruchy o charakterze socjalistycznym, przeciwko którym zdecydowanie występują narodowcy. Ewentualny wybuch insurekcji antyrosyjskiej, na którą liczył m.in. Józef Piłsudski, oznaczał dla Polaków kolejną dotkliwą klęskę oraz falę terroru. W celu zapobieżenia rebelii Dmowski udał się do Tokio na rozmowy z Japończykami.

1905

• Początek realizacji programu polonizacji polskich szkół m.in. w postaci bojkotu szkół rosyjskich. • Na terenie Galicji oraz zaboru rosyjskiego zostaje utworzone Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe. • Powstaje Narodowy Związek Robotniczy (NZR).

1906

• Wybory do I rosyjskiej Dumy Państwowej. SND zdobywa 34 mandaty, tj. cały parytet przyznany Polakom.

1907

• Dmowski uzyskuje mandat do II Dumy.

1908

• Ukazuję się książka Dmowskiego Niemcy, Rosja i kwestia polska.

7

Konspekty szkoleniowe Młodzieży Wszechpolskiej • Dmowski, Marian Seyda i Władysław Grabski biorą udział w Kongresie Słowiańskim w Pradze. Kongres był wymierzony w Austrię, Turcję, a zwłaszcza w Niemcy.

1908

• W Warszawie umiera Popławski – narodowiec, który rozpropagował ideę powrotu do Polski ziem zachodnich i Pomorza z szerokim dostępem do Bałtyku.

1914

• Wiktor Jaroński składa w Dumie deklarację o wspólnej walce Polaków i Rosjan przeciwko Niemcom. Liga Narodowa popiera państwa Ententy, zaś socjaliści i lojaliści państwa centralne. Dmowski twierdził, iż jedynie po stronie rosyjskiej będzie można zjednoczyć wszystkie polskie ziemie, co zaowocuje uzyskaniem niepodległości. • Powołanie, przy współudziale działaczy Stronnictwa Polityki Realnej, Komitetu Narodowego Polskiego. Po zajęciu Warszawy przez Niemców KNP wycofał się do Petersburga. • Dmowski wytycza po raz pierwszy zachodnią granicę Polski, obejmującą tereny zamieszkane przez wię...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.