J&B Brewinski swiadectwo

PrzedsigbiorstwoHandlowo- U3lugowo-Produkcyjne Szczecindnia3l.08.96 r. J&B JerzyBrewhlski 70-332Szczecinul. - pdf za darmo

3 downloads 23720 Views 300KB Size

Recommend Stories


UK Prime Time swiadectwo
UK Prime Time swiadectwo - pdf za darmo

The Final Fight - JB Salsbury(ang.)
Books by JB Salsbury Split Wrecked Fighting Series Fighting for Flight Fighting to Forgive Fighting to - pdf za darmo

Story Transcript


PrzedsigbiorstwoHandlowo- U3lugowo-Produkcyjne J&B

Szczecindnia3l.08.96 r.

JerzyBrewhlski

70-332Szczecinul. Aleja Piast6w6915 Nr REGON-EDK..810723533

SWIADECTWO PRACY

1 .Stwierdza sip, ic WojciechLeski syn Me{zyslawa i Urszuli urodzony28 marca1957r. " J&B " byl zatrudnionyw Przedsipbiorstwie Handlowo-Uslugowo-Produkcyjnym JerzyBrewifski w Szczecinie w okresieod dnia 1.07.1995r.dodnia31.08.1996r. w rvymiarze l/4 etatu. 2. W okresiezatrudnienia wykonywal prac$ : l). Spzedowca- ahwiryan [email protected]

n6d""

ht Nhrq.nFq.

3. Storunekpracy ustdw wyniku: a/.ozwiqzaniaalt 30 $ I pkt 4 - z uplywemczasuna ld6ry zostalzawarty . b/ vczeg6lne przrTpadki rozwi1zaniastosunkupracy c/wygasniacia. 4. W okrcaiezatrudnietriaprrcownik : l/ wykorzfstd urlop.wypoc_zyntorryy w-q'rniarz" d h.'ba d atw

[email protected]

wtuto

m ta,cte

xad.tfl @

, r&4tuF

26 dniw 1996r

e tok',[email protected],,

,.i

[email protected]'4qtu tuw,kw)

2/korzystalz urlopube4tatnego. eq tu

vary h4b"o

I ?etM

FMo re erbh

3/wykorzystal urlopwychowa*czy fu4|[email protected]@'

przewidzianew art. 92 KodeksuFacy .--. 4lolrzyll,)atrwynzgodzenie Npt4q| wqsadt

"L || nrq *d.rqry,

|' tury

d.J.'e

5/ xfurzystat zvtolnienieod pracyprzewi&iane w art. 188Kodeksupracy .l&bi,vo'|i6b4bz,'[email protected]@'ke'dqj.'w.Lyq

6/ zostalzastosowany sk6conyokes wlpowiedzenia umowyo pracanapodstawie axt36' $ I Kodeksupracy. .tu,

q tet

4ht,tu6,

M

tpdeh,@[email protected]

oaatdffila

7/ odbyl sluzbgwojskowqw okesie . .---obsodtt

6h @4

'*aD,jrt'td

h"r4rw

tuex*r.

8/ rykonywd prac,gw szczeg6lnych warunkachlub w szczeg6lnymcharaftterze --.eNtbwt

w6EJ4t&4Izqnw

9/ wykorzystd dodatkowyurlop albo inne dodatkow€upralrnienialub Swiadczenia przewidzianeprzepisamipfirwa pracy

tol obq

^t.r!.dIdr,

@ad

[email protected]'

obd.

rda/ati -t o te6r

r d. I @\e1

S/.Informacjeo zajgciuwj,nagrodzenia: Wynago&enie WojciechaLeskiegoniej€st zajgte tytulem egzekucyjnym ryhqhi."'

v.*.ttPd,46tt

bd

.

6/lnformacjeuzupehiajqpe

lub osobi

POUCZENIE Pracownikmozew ci4gu7 dni od dniaotrzFnaniaSwiadectwapracywystqpiddo pracodawcyz wnioskiemo sprostowanietego Swiadectwa. W razienieuwzglQdnienia wnioskupracownikowiprzysluguje, w ci4gu7 dni od dniaotrzymaniazawiadomieniao odmowiesprostowaniaiwiadectwapracy, prawo wyst4pieniaz i4daniemsproslowania 6wiadectwapracydo SqduRejonowego- S4duPracyw Szczecinie(podstawagawna - art. 97 $ 2' Kodeksupracy)...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.