metodologia tworzenia IPD_wersja wycieta

Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo - pdf za darmo

14 downloads 29784 Views 1MB Size

Story Transcript


Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania materiały szkoleniowe dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Doradztwo Zawodowe

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Przedmowa ...............................................................................................

3

Wprowadzenie......................................................................................................

4

1. Aspekty teoretyczne ........................................................................................ 6 2. Definicje Indywidualnego Planu Działania...................................................... 10 3. Cel....................................................................................................................... 11 4. IPD – opis i schemat ......................................................................................... 11 5. Procedury........................................................................................................... 14 5. 1. Etapy postępowania............................................................................. 14 5. 2. Zasady postępowania...........................................................................16 6. Stosowane metody i wskazówki metodyczne............................................... 17 7. Narzędzia wspierające klienta w tworzeniu IPD .....................................

159

8. Możliwości wykorzystania Metodologii IPD ..........................................

163

9. Bibliografia ............................................................................................

164

Przedmowa Materiały szkoleniowe dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Doradztwo Zawodowe prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w 2

Przemyślu zawierają "Metodologię tworzenia Indywidualnych Planów Działania” opracowaną w 2003 roku, którą wykorzystali w praktyce doradcy zawodowi Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu PHARE 2001 Spójność Społeczno - Gospodarcza "Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy". Autorami „Metodologii..” byli Włodzimierz Trzeciak, Czesław Noworol i Wojciech Kreft. Doradcy uznali „Metodologię..” jako przydatną, spójną, z przejrzystymi sesjami i zbieżną z zakładanymi celami. Na podstawie analizy uwag doradców zawodowych, wynikających z ich doświadczenia w udzielaniu pomocy kilku tysiącom osób bezrobotnych, została opracowana nowa wersja "Metodologii tworzenia Indywidualnych Planów Działania". Udoskonalona i wzbogacona została przede wszystkim część "Metodologii..." dotycząca procesu doradczego, realizowanego w ramach sesji indywidualnych i grupowych, stosowanych metod i narzędzi pracy doradcy zawodowego oraz wskazówek metodycznych. Poszczególne sesje wzbogacono o element oceny i podsumowania procesu doradczego a także o komentarz doradcy związany z wykonywanymi przez klienta ćwiczeniami w ramach "Osobistego Planera Kariery". Udoskonalone zostały niektóre techniki doradcy np. "Kwestionariusz oczekiwań", ankieta "Bilans uczestnictwa w projekcie". Dopracowany w pełnej wersji został także "Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych". W wyniku sugestii doradców zawodowych wprowadzone zostały nowe treści do poszczególnych sesji, a mianowicie: w sesji "Analiza potrzeb klienta" - struktura osobistych historii, w sesji "Rynek pracy i warsztat edukacyjny" - wymagania pracodawców wobec kandydatów do pracy, kwalifikacje zawodowe i kompetencje, w sesji "Warsztat samopoznania" - ścieżka planowania kariery, w sesji "Indywidualna ocena zawodowa" - schemat i przykłady praktyczne oceny zawodowej i opinii referencyjnej, w sesji "Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania" - elementy teoretyczne podejmowania decyzji i tworzenia planu działania. Warto również podkreślić, że w dwóch sesjach: "Bilans uczestnictwa w projekcie" i "Analiza sytuacji klienta w przypadku niepowodzenia" wprowadzono istotne zmiany, które mogą ułatwić doradcy zawodowemu świadczenie pomocy doradczej. W celu uczynienia sesji bardziej przejrzystymi, zrezygnowano z niektórych technik a niektóre ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez klienta w ramach "Osobistego Planera Kariery" potraktowano jako opcję. Zmieniono także układ graficzny, gdyż do każdej sesji dołączono, w formie załączników, techniki doradcy i ćwiczenia dla klienta zawarte w "Osobistym Planerze Kariery". Dołączono także wykaz specjalistycznej literatury.

Tak zaprojektowane zmiany w nowej edycji "Metodologii tworzenia Indywidualnych Planów Działania" ułatwią prowadzenie zajęć z klientami i wpłyną na jakość świadczonych usług doradczych.

3

Wprowadzenie Rosnące w ostatnich latach bezrobocie wymaga ciągłego poszukiwania nowych efektywnych i skutecznych metod pracy, prowadzących do łagodzenia skutków braku zatrudnienia z jednej strony, i wspierania oraz aktywizowania bezrobotnych z drugiej strony. Ważną rzeczą jest tu, stałe rozszerzanie wachlarza usług oferowanych klientom urzędów pracy o nowe rozwiązania jak i poprzez modyfikowanie rozwiązań już istniejących i z powodzeniem stosowanych. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że celowym jest doskonalenie i prowadzenie usług specjalizowanych, adresowanych do poszczególnych, konkretnych grup bezrobotnych. Takie podejście gwarantuje kompleksowość usługi a przede wszystkim zwiększa jej efektywność w rozwiązywaniu problemów zatrudnieniowych danej grupy. Efektem bezpośrednim jest pozyskanie pracy stałej lub okresowej a także aktywizacja bezrobotnych do podejmowania samodzielnych działań na rzecz zatrudnienia. Jedną z takich grup są rejestrujący się w urzędach pracy, w ostatnich latach bardzo liczni, absolwenci wszystkich typów szkół. Ich trudności zatrudnieniowe stały się poważnym problemem społecznym. Rejestrujący się w urzędzie pracy absolwenci to jedna z grup bezrobotnych, wymagających traktowania priorytetowego, szczególnej troski i pomocy ze strony służb zatrudnienia i to już od momentu rejestracji. Wyrazem takiej troski i pomocy skierowanej do absolwentów jest rządowy pakiet programowy „Pierwsza praca” przygotowany z myślą o daleko idącej pomocy w wejściu na rynek pracy młodzieży kończącej szkołę. Prowadzone już przez drugi rok działania w ramach tego programu przyniosły wiele pożytecznych efektów, ale pokazały także brak przygotowania jego beneficjentów do wejścia na rynek pracy. Absolwenci nie mając doświadczeń związanych ze światem pracy nie radzą sobie z tak elementarnymi zagadnieniami jak przygotowanie dokumentów dla pracodawców, identyfikowaniem swoich mocnych i słabych stron, przydatności zawodowej, określaniem swoich celów zawodowych czy wreszcie opracowaniem planu działania prowadzącego do zatrudnienia. Dodatkową przeszkodą w podejmowaniu aktywności jest złe postrzeganie urzędów pracy wywodzące się z obiegowych opinii, że to urząd ma dać pracę. Zwiększenie zdolności i aktywności młodych osób do samodzielnego poszukiwania pracy wymaga szerokich działań w zakresie informacji, poradnictwa zawodowego, kształtowania umiejętności poszukiwania pracy w oparciu o przygotowany przez siebie, pod opieką specjalistów realistyczny plan działania. Celem jest tu w szczególności przeciwdziałanie bierności, brakowi poczucia kompetencji, nierealistycznym oczekiwaniom wobec przyszłej pracy i brakowi rozeznania w wymaganiach rynku pracy i pracodawców. Ważne jest przy tym przełamanie stereotypu myślenia o urzędzie pracy poprzez uczynienie go przyjaznym i opiekuńczym w stosunku do klientów. Celowym i koniecznym jest więc wypracowanie kompleksowej procedury świadczenia usług w stosunku do absolwentów przez urząd pracy. Procedura ta oprócz nowych elementów zawiera także dotychczasowe doświadczenia i narzędzia stosowane dotąd z pozytywnym skutkiem w urzędach pracy, opiera się jednak na przekazie informacji i procesie doradczym, mającym na celu zintensyfikowanie procesu rozwiązywania problemu klienta. Realizowana będzie m.in. poprzez dostarczanie informacji o rynku pracy, wymaganiach pracodawców, prawach i 4

obowiązkach osób bezrobotnych, usługach urzędu pracy oraz dzięki identyfikacji trudności zawodowych klienta i jasne określenie celów. Ponadto, przewiduje się konieczność opracowywania dla każdego klienta Indywidualnego Planu Działania oraz ocenę realizacji tego planu w poszczególnych Powiatowych Urzędach Pracy, uczestniczących w Programie.

5

1. Aspekty teoretyczne Utrzymujące się w Polsce bezrobocie, obejmujące od niedawna także absolwentów szkół wyższych, a także towarzysząca temu zjawisku niepewność osób pracujących, co do własnej przyszłości zawodowej, zwiększa zapotrzebowanie na usługi w zakresie poradnictwa zawodowego. Jak wiadomo, celem poradnictwa jest udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji edukacyjno - zawodowych, które mają istotne znaczenie w rozwoju kariery zawodowej. W szybko zmieniającym się świecie pracy, gdzie zastosowanie zaawansowanych technologii informatycznych ma wpływ na organizację, charakter pracy, jej treść i wymagania zawodowe, pojawiają się także nowe wyzwania dla poradnictwa zawodowego. Odpowiedzią na nie jest zmiana modelu poradnictwa zawodowego. W dotychczasowym modelu poradnictwa obowiązywała doktryna wyboru zawodu raz na całe życie. Zgodnie z nią, człowiek mógł znaleźć dla siebie w świecie zawodów idealny zawód, a więc taki, gdzie jego właściwości (uzdolnienia, zainteresowania, cechy osobowości i temperamentu, a także stan fizyczny i zdrowotny) odpowiadały wymaganiom zawodu. Rola doradcy zawodowego sprowadzała się wówczas do oceny zawodowej klienta, zebrania informacji dotyczących zawodów i możliwości zatrudnienia, a następnie doprowadzenia do zgodności pomiędzy tymi dwoma grupami czynników. Porada zawodowa skierowana była na "dopasowanie" jednostki wg kryteriów służących porównywaniu obu komponentów. Obecnie poradnictwo podporządkowane zostało koncepcji kompleksowego procesu rozwoju zawodowego człowieka. Teoria rozwoju zawodowego Donalda S. Supera zastąpiła statyczną poradę procesem1. Model związany ze zdo...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.