Michel Foucault - Szaleństwo, literatura, społeczeństwo

Playboy, Errotica Archive, Hustler Magazine ~~~== oQ),t):>~~NOV).0'--'~SQ)CO'I~~I;>--;>--INI;>--~I 'Oo..,V)0:-00;:0,.-Q)-~;>--COo..c:O-o..N..... - pdf za darmo

16 downloads 480 Views 5MB Size

Story Transcript


~ ,.

~

~

.~

!1:0

.~

~-

;>-'~o

~ '"

t:! ..ê. .~:-os

-o ~:>;>--

i:;' CO''O

U ~

O o,

.

~ o

~

-~

'~

!j

o

'O

N

,V)

Q) ,t)

o..

~~~==

~

~

~

E

o, ~ ~

-

~'~

Q);: >, ~ §..o..o

'"

~

~

~

O c:

g

Q) CO' I ~ I o.. c: O -~ o.. N

~

e ~ ~0=~

,V)

O o,o~ .; ~ I ~ coso

~

~

O:-rn ~ ~

c... c:

~:":: -g oS O

~

~ ~ N O V) . 0'--' :-00;:0,. - Q)- ~ ;>--C O~ S C" ~ ~ ~ c:] ~ ~;g

:> 0

-

'-I

~~

§~

o,

~..s:

~ ,5

Q)

S

O' .gc....; 1j ~ ~

o~

~

~

a.)-

N ?-,

I~

e ~ o.. ':§

~ ~

o ~

~ 0= ...

0- -..

o..

~

'"'.,

o"

N

V)

Q)

V)

v.

o...

~

,V)

~

o >- -

-

;>--,5-

g

Q) 'u

Q)

",:" ~ ~ "" ... 'O 0-,

~ ~ ?"-~

~.A

~ a..8 ~ ]

~:t:-:> o... ~

'"

~

...

S Q) c: ~ ~ ... ~ ~ ~

V)

;>-Q) ~

... u

c:

'-10",

'-I

C

~

~ ,-O

o~

cd'"

'--'

r.,=; O> ~

~

o.. O

~

o

~

~

""

~

Q)

-

t)

Q)

³e:

'"

o,

,o -

c: =' .ri'

~ o °u ~..s:

c: N.a ;>-- S e ~ ;fi o~

c: c:

CO'

~..e

c...

~

-o Q)

~

..;;.'O

..0 0>

a.)-

~ CO'

~ u:-rn

~

~~

u V) ~ -c:

t c: o.. 'O

5 ~-g ~ -; ~

o

~

CO'U =' N ";>-t.= 0= CO'V) ~ O S 'O N c: N co

f'"oo =~

°

~ ~ S"E. S S ;>--;:3.~.EI.2 ~ -g Po E

0-, U

N;>--c...

~

O>

~~

~ N ..".",""

l "S o z"'~ on

V)

O-O""U~OV)

~~N -on_U

N"'N.9u-

Q).oC:s..s: g;.u

"'o::;l ~ o~ A O> V) ;>-'O o ;:; ~ ~ ;>-~ o,..:' CO' ~

oN

S ~~.-

o

~

~ ~

~

.~

'" I;; ~ ~ ~ o ~ ~~~ ~

~

o

.- 0- ~

~ ~ ~ g, CO'Oc ~ ~

co...~

o+-' ~~ Nd

'O V) -O >- o, 0-, O> ~ 1..-'0 ~ ~

";::i'2 .t!

~ o,..:'~.c g

oN°

..I;;

.9 ~

e'"

o,~'" ~Q.;.~ ~ ~8.ff].~~; ~~~~ ~ ~ ~ o N'~ oN ~ ~ S O ~ '" C ~ N ~ °u ...~ co S ~ '8 oZ..o c: ~ c: ~ u ~ o~ Q) c... N 'Q) ,g~ ~ C ~ ~ oN o~ ... '~ ~ ~ c... ~ 0,'0. CO' S ~ t) 'u ,~.g g,g ~ ~ ~ -g ~~. ,~ -E

O u ~ ~ l}:~ ': ~] ~ ~~ ~0:5u ~I ,~~~ :i2 ~-..oO~~S g:-o ~S

N o~ o...

c... .a

~

t)

~ ;:: N C

p."'V)"O~~~'"

o

,-o",,?~'S:u:,;:;~""ijÓ ,,",,-,-_:-o~~-

~

-§ "1:3 ~ ~

~

~

C

CO' ~ ~

~ '-~ ..., ~

N = V)

s;>--.2

V)

2'.r.

,V) Q) oN

V)

..o N'o~=~

N

u

~ ~ o

o.. c:

~~o~C:o~~.~o~~~~~o:;j;';~~~~~~ ~ 0~°0' ~ ~ ~ ~ ~ ;g "O.~ ~ S ~ N

'"

o.. O ~ 'Q) -<

~

~

~ ...

.-

~

~ E

I-ó V) o, Q).t: Q) CO' 0= ~ oN .-.

~ t- ~ ~ .~ o,-t) :>:>~ :-o:-oN

~ o.~ ~ o~ S ~ c: N' o ~Z ~ O o~ ~O ~ o.. V)... ~ O N .-:: ~ O O. -o

:-o~-- - - ,- N - - ~~] ~ - I ~~- -I EI --

< ~

~ ~

<.

CI)

2

~

t:

Ó

l

~ !,-.

-

,CI)

.oJ

.J::' ~

U c>-o :>

~

CI)

.2!. c: co d :>-_:-0.

:-oo~~~

~ 'O o~ 000":-'=""o, O

C

'O t Q) ,'-I S '"

N

:":: Oc o o.. ~

co V) o.. ~ ~ :":: ~ V)

- 0- ~

(::; u w-

>-' Q) o, =' c:

=

~'O~

~ ...

o,. -s -O .-; N 0V) ~::: co...

~ O

3t~:S

0= ~

~

;..-

--

0- ..s: -O .tJ u. '" ;>--o.. V) :: O V) O N o.. o c: "'5iJ.= ~u V) ~ ~ Q)~o..s:O_::..o ~ ~d) ~ "'Ob ~ ~ ;;. V) N- r\~ -.

,O

~ ~

>-:5'

- - -~

~ N V)

.-V) 'uQ) >.:-0 .~ ~-

... ~

~ ~

~ -

~Ó~~].g~~~ S O ~...

Q) ~ Q) ;:3 0=

~.g

0~ O

c: c: oN ~ ~ ~ O ~ ..s:_~ uV)-

O .-

S 0-, ~ ~ ~ ~.g N ;>-N CO'N V) V) c: Q) 'O S

='

O :> f!:. Q) ~ ~ ~ c: :t:V) :-o .~ 0- Q) c: ~ CO''O V) ~ Q) " c: '" ;>-V) N ~ o.. O oN c: N ~"O-C:v;:3~;>--V) ..s: ~ ;>. =='-, o~ ~ u 'O ~ u 0"0 o, ~

-

~ '§.

.

- -. - -

.-

~

c: ~

§ .~

.~

-!d

~

\O '" N

u

~

aJ o,.$.

~ Q)

-

~ ~ 0-,"

O Oc

~

N ~ ..s: Q) c: u °c'o

-

Q., Q) Q) ~

...

~

1j §

~ t= ~

~g]c... -g '# og,

~.;

~ . ot:

;>--;>-I N I ;>-- ~ I ..o S Q) ~ O N-; 5 §

5

O Q) 'O Q) ~ O .= =' Co? O c... ..s: § 'O Q) O O Q) °u r:';:' ~ o, 'Q) o'f;;"o

-~~~g ~

Q)

c:i2

~'--'

~~ 0,'0 o ~ O[O~~

~ C

~:'@.g

c: v...

~

~

~

§ ~ "~~ g. o~.t: v. '" ~ o~ ~ ~

~

~ c: ~ c: o~

~

. ~ ~

Q)

-;>-V)

,v)

c: u

V)

V) Q)

o.. N , c: CO'~ S ~ o o ~ ~ ~'.. 'u ~ S ~ ~ O 'O

Q) Q) N

~ Oc

E "5'S O

~

'O

~ N

O ~

'0

-

Q)

-~

o

-s" ~ ~co-c: ;>-c...~oZ~~~"5"J³~ ~ v

-.

~

Q)

,~

..M ""

E o o ~ ~

.-

o-

0>8

;:3 ~'O

~

§

;:i.~ N N a. O> O> ~

~ .9 0- o;: "'" ~ - ~- -.

~

'--'

~o~-~ ~~:a~ 8.~ :E

u

on",oQ..~~;>-. p,+-.=:::;

>

J:). Q) ;r. -O>"V)

N ~ 0-,

~ c:

'

~

.~

-

r~'"

'" ~

~

o='N

~

I I :3 'N ~?'o'~

O

6

:3 N

Q

oC U >-

~O ~ ~

O

-

..-

U

Q

,~

~

.

u ~ N

~ ~ N

,-:,.~

'N

&.

~

00

~

{/l

o

-

~

~

'G "O

~

'N

~ ~

;

'N

>-

~

6

o,

"".0 0

,-~_0-oC6o0

tj

\;J,O:§

>-. ~

u ~

~ oC ~ u ;3

,-

~ o,

II)

-

!-1

I

,~

o, t ~,~ N

>-. I ..0'= ~ ~

,~ ~ '~

.fj'

00 ~ ~;=:

'~

o~

~

~

Q

o

~

o

~

,~~

:>

.= ,;g

6

,-

{/l

~

~ ~ 'u

-

~

o

g

~-0.,

~

~

-

g -O

m

N

6 O

;;>-, 'N o, 0

~

-5 ~ ~ a,~ ~ N

~

Q

>-. {/l

""

N""

~

O

'p,

{/l

,-~ ~ ~ ~ .~.>-

~~g A-

;3

O

'~N

u...,-

8.oC

~-""'~;)"

m'~

1:2

~

e

~

~

o,

>-

cod'

~

~ II)

,~

~

6

'-

,~

~ ~

c-:' ~ N m..:

~ U

m o,~ o, o,

?'-

{/l

~ ~ 6

-{/l

g

~~...~,= ~

~

S- ~,~

~

.

-w.

~,~

N ~

.~~~m~

~

=

I

I

S -O Q ~ O ~

~

Q

O

coói

~ ~

N

'=

~

~

~ ~ ~:§"Z ~ j'a.g

00

O

.g

,~..c80,~OO'u~'-~~'=s~a;j

~

o, ~

~

~ e'

oC

&. m ~

'u

,-

O ?'- o,

~

~

ci ~

0:0=

,-

~

~ N

~

N = :3 ~

~

-g

~ 'w

'5

~

6

~

~

,-

~

~:E

-O

:o O ,~

-~

6 ~ ~ .g~

U

~

~

~

N-'"

U ~

coói'~

~

~ :>

,--

o, ~

O

;~

'N'

-

~'~

~

~~ O

'"

6 ~~"=o >-,~ ~ ... Q ='

-

-

~

U

~

~

00

a

-

~

~

N

I

o,~:3~ ~6~'= ~ I.³= ~ O :3 ~ ~ O

o,

~

~O

~

~

~-N>~ ~ U..o ~ '-, ~ ~ 6 >-"0 ~ ~ ,gu ~

~

~,

-

-~ ~- ~,~

.-

-

I .Q

m

-

'

-

~ ~

.-

O m

N ~

,~~.g ~ ~

oN

~

'..~~{/l~:u~

O o,

~~

~

~ m

O

.-0

~

~

00

U

oC

>- N

g-5 '5 ~

N

~

]

~

,-!.:;

N

-;::

'8

N

O

'$ 0= {/l

N

~ -u

~

.

~ ':" N',,~

,cj

~,~

~

,00 -~

~

~

O

~

O

,~"*

N

~

u

.~.~

.

~ ~

u

oC

6 ~

~

- ,-

~

Po

6

00 0

,-

N

Q

>-

o,

c-:'

o,

~

o

~

~

O ~e ,~

~

O O

E-o

":

N

]

e ~:§,~ ~ ~

N

O

-

I

~ ~

~ ~ 'N I.³= ,-

I~

;g:3

00 O

~ N"O 'u :>-~OO I.³= N m.E '...,:>

~

~ o ~

~

O""'NU

,-

- :4'~

~:>

~

.DON'--~

>-

~ _u-

~

~

~

6

~ 8~

~

~

1

:o

,~

~-o 'N O

~,~

O

~ ~ ~

-u

~ -g. 6a:z: -~ ,= :~ ~ ~ - ~ '5 ~

O

's E'~

I:;

""" "Oo'~

'O

r~ ~ 8

-o

~~'-.~~oSo,'J:'U"m

e

~

~ ~ ~

~.-

-

= ,~

-

:3

~

-00{/l

~ "S Q 'N § E. E

~

O 6U~'~

\')~~oC~;3,~'~b.$ajS'-o

~

0

>-

~';::

O -O ~'UN_~

N

'N

N

~ o~ II)

's."O

o,:~ ~ = 0:.=

~.E

I

~

~~~a

~

o ~ ~

~ ~ -5

O

2 0..2

.9°'§oa~,.g ~ ~ -O - u N .o>-:~

~ ff

,-

00 . ~ c-:' oC ~ N

~ "8 ,;g ~,~~

,~ O

e. ~ ,:

~ ~

'N

.~

c-:'

~ O

~"E-] ~ -5 'S' Po U """ o, - oC ~ ~ ~.g ~ ~ 15 ~ ~

O

u

'56.o '" ~ ~ ~

~

'w,

-

~

..o .o

'a

N ~ 'u = ~ ~ ,~'-'

~

OW""N-o

~

. 6 ~

Q.o

~.s:

~ 6 ';)" o

O

-

>~

~-o~"S ~ 2 ~ ..g .E

~ ,~.9³ a ~ ~ ~ 6 u ó o ~ 6 o~ ~ 00 ~ Q oC"" ~

~

;=:

N

~

o~

~

~

~z.2 N "E-d

~

-:I

~ '~ U -. &.

~;=:

6

N

~ ~ ~~

6 ~II)~

~

m,~

O ~ c-:'

~

~

~ ~ ?'- '..., 'N

~

~ ~

~

§ ~ '=

:3

'..., O

I

~ ~

-m

..o ~::a 'r?:.g

O

>-"'E

O

N'-,O

-

N

~

'="""-6N

~ ~ ~ ~ ~.g N +" N ~ ~ ~ -O O .6'S..28a.E&.,~g.~'1:!'-

,-

'

~,,8

{/l

-

~""'~ N.o ~ ..2,~ O

u"E

:3.= o, 5 ~ '"

-

u ,m '= ,m .E.~ '~~ N :>

.2 E '~ ;=: "* .§..§ ~,~ ?'"-

-O ~

c-:' '

:>

§ ~ m ~ ~ o'Qm

>- c-:' ~ ~

~ O ~ ,O '=0~0~~ ~ "Q. ~";) O O ~ ~ ~ 00 u O c-:'

~ 6

,

~",

e ~~

a

~

O ,m o, ';)"

~ ~ ,N ~

>

~""""'og, ~.o o, e,~ o"u

N

(/)

~ "'-~~

~

m;::;.~

O ~

I ~ 'N

o,'~

~

~~ ~

~ ~ '

g § ~

~

~

~

6 oC 6 O~.~-,..,

c,j

~

~

~

~ ~ ~.-:: 'c ,~ S

>-~ N U U ~

~

~O""~~~Q .~ ~ ~ N

~

'2 o~'~]

.~ ~ ~

~ ~ O ,- "; -O O ~ 00 ~ {/l

~ ~.g ~

~

[8

~;:o ",j O ~ N ~ N O '-'~

E~

~

Q

~

~

~

~

:-:œ

0-:'

~:B oC ,O u..o

~ ~ Po~ o'~

~

6 -~

~

-O >- ~ ,~

~

'O ~ N m

I

~

?'- ~

~:8

,~

~

-O

...'N bb ~

~~

~

';l

:3

~

~ ~ ~ o N g]~~~E~'~~~ c~ 0;)",.2"3<; ~:3N~'J:~E I:t:; ~.= ~ o ~ . ~ :>,~ a ;j,~ N"§

~

~

~ 6 -o ~ 00'

.,

~

'~~-(/)

'{/l

>- u

6 ,~'_'-N ~ ~

~] ~E..g ~ '[email protected] ~ = ,g.g 'g §,~ ~ ,~ ~ ,-~ ?'~ :~ ~ g ~ ~ ~ "5 ~ ~ o; ~ .~ .g ~ ~ '2 ~ ~ oC=' ~ ~ ~.o 'a ~ c2 -O~ bb'p, ~ ~..: u:o= O.'g c-:', o, ~ .~

~:8

~ ~

'N

ci

-

g '0..0 ~ ~;j ,~~..o'O~'="m 'a o~ 6 N N ~o >- o

~ 'o ..o

~ § ;j '~ ~] :3 ~.o

E 6

~

~

O

~ u ~ >O ~ ~ N N ~ ~ N o.E,~ O ~ ,~.~~:tj~..g~~I::J'~.g~~'~~];:§c-:"~~g"';~ o, ?;-$ .E t: ~ - ~ o, N ~ 'u o, ~ ~ O ,;g °u O a ~:;:..2

~e

c-:'"O

~'"

,-

~1

m

~ -O

~:E'f}~ ~ ..;~~,,~ ~ ~'..., 'w '" ~ ,...

s.

'-""

'O

~ O ~ ~ O -O oC ~

~.g

~ ~

~ E -5 ~ ~

-

~

N

~2

U=' >-

~

U

::;' u

"-c-:'

~~.o~,cj~;j~6~,'O~ ~""p,~~ 6 >-~N,{/lA:>'-'~~ N ~ O ~ :.= ..o °~-~~:> N ~ ',O"" -..:= ,o U ~ o, ~ ~ ,~-= O ~..2 ~ ~ >..0 ~:3'~ ~ N ,=:..:= Po N {/l :3 o, ~:.: .- ~ ?'- O ~ 6 8 ~ O ~ 0" >- N ~ ~

,~ 6

~'...,~

'~~

II)

6

,-

ê-

,-

~

Eo.;fi

~ ~

~ ~ >. ~

a

~;='u~,~ ,'$ N"O go'"";: oS ~ ~ O ~ u

A

..0 0

~ ,~~ ,§~'O ~

N

,~

'u

-

~ o oS 'S' ,;g oJ 6

~O~N--~-N:3

~

~

{/l

~ ,~~

~

o

~ ..-

o~ oC ~

~'-

8'~

-- - -

~"5 ~ >- >. ~.E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g '00O~ ~ ~ a~ ~ o ~= O:.a ~ ~ >- 0 6 ] 'a o<'u ~ ~ § g. ~:S

{/l

,~~

'~

Q u

-O

,{/l,m

,'$ ~ >- O 0,"'" O ,~'..., ~ ,- O

~

= -O ~

-~

?";o

U

-~

'00~;=:~6~oJ1:2

-

-O

O

~

~ (/)

§

~

I:

~

N ~

~

~ ~ :.g ~,~

~

'N

,

-o o c-:"~ >- 6/)

'=

t:: ~ o, -

'~~ !-1

~ § ,~

~ O

S.ci

..§.,§

:0

~

,~::t

O ~,~

~

~

=

Q '{/l N~~'~'oI"'~~,'J:,_';)"N,~ O

.~

o,a

,-~~'~:E~~~ ~ >-. ~ -

o:;;

-::

,00 0

-

.o

~ ~ >-

~ ~

"'-'

~ '~

:~

~

I-ó

,~ O o, '= ~

s-]i ~&:~

8.

~-~~~u'=

~ § o, ~ :3 =

~

3 ~

I

~ ~

N

~

~~~

>-,~~

~

g

~ ~ O

o

- -

~ ~

::

,~ ~ ~

Q

~ '2 .E

=

~ o~Eu

-= ~, ~ . O I .';:? ~ '~ g E. ~ -g ~ >- >, -II) ,.g o~ ~

~

3;

-~.~

x .;)"°E 's oS

~

>~

2

~

~

N

-

'u~

~

o 00

f. ~ 6 2 ~~ ~ ~.~ >- ~ a~ ~ ~ ~ &~:.=

'S

>~ N ~,~ 6 ~

~o,~

~

~

,~ .[

OO~ O ~ '~o

o,

ci '00 m

:> .~

.6 -5.g :3 ~

8 O

]

~ ~:'8

{/l

,O N

e,~u'§~,-:,~;3~~I.³=~~ ~.,:g'o~,~,~~'~'au~'p,o;)" 00 e ~ 'S 8 °a .-"'t! '~'m

o

~

~ ,,:'a

~ ~

,~~

m_'{/l6

-

0- ~ ~-~~ ,;g6 ::,{/lNO'" >- -0 0

>-.0 ~ O ~ -

~

O

"5 :g

.~ m

-O &.

~

~ ~

u -= {/l ~ m '" ~ ~ ~uU ~ Ó 6 ~ ci ~ °a ,~ ~ ~ ,...; >- ~ ci ~,~ .. - ~ ~ ~ ~,,": 6 ' S

~

'"

~

'~

"'

~

~

~ ;j :3 ~

'a:~

~~~.g§[...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.