New Holland kombajny serii TC5000

NEW HOLLAND TC5OOO TC5O4O I TC5O5O I TC5O6O I TC5O7O I TC5O8O I TC5O8O Hillside 2 3 Od momentu wprowadzenia - pdf za darmo

10 downloads 34748 Views 3MB Size

Recommend Stories


Blitzkrieg 02 - France, Holland and Belgium
FRANCE, HOLLAND FRANCE, HOLLAND AND BELGIUM 1940 FRANCE, HOLLAND AND BELGIUM 1940 WILL FOWLER CONTEXTS - pdf za darmo

[Ian Allan] Blitzkrieg - 02 - France, Holland and Belgium 1940-1941
FRANCE, HOLLAND FRANCE, HOLLAND AND BELGIUM 1940 FRANCE, HOLLAND AND BELGIUM 1940 WILL FOWLER CONTEXTS - pdf za darmo

Story Transcript


NEW HOLLAND TC5OOO TC5O4O

I

TC5O5O

I

TC5O6O

I

TC5O7O

I

TC5O8O

I

TC5O8O Hillside

2 3

KOMBAJNY TC5000 – SPRAWDZONA NIEZAWODNOÂå I WYDAJNOÂå. Od momentu wprowadzenia na rynek w 1992 roku, tysiàce kombajnów serii TC z nawiàzkà spe∏niajà oczekiwania swych w∏aÊcicieli i operatorów. Ich wydajnoÊç nieustannie przekracza uzasadnione wymagania rolników indywidualnych i us∏ugodawców, a niezawodnoÊç zyska∏a ju˝ s∏aw´. To niewàtpliwy sukces. Pora jednak, by nowe kombajny TC5000 otworzy∏y nowà kart´ historii rozwoju tych maszyn i – dzi´ki zaawansowanej technologii konstrukcji silników – zmierzy∏y si´ z rygorystycznymi wymogami redukcji emisji spalin i ekonomiki spalania. Ich osiàgi sà wr´cz niesamowite, a jakoÊç s∏omy – znakomita. Kombajny TC5000 majà niskie koszty eksploatacji, zaÊ ich nowoczesne cechy u˝ytkowe zjednajà sobie wszystkich przysz∏oÊciowo myÊlàcych rolników i operatorów, którzy wolà pracowaç w wygodnych kabinach, z których sterowanie jest proste i ∏atwe. Atrakcyjna stylistyka tylko podkreÊla zastosowanie zaawansowanych technologii i odzwierciedla profesjonalizm u˝ytkowników.

STRONA 4

SPE¸NIONE OCZEKIWANIA W ZAKRESIE WYDAJNOÂCI

STRONA 8

S¸OMA NAJWY˚SZEJ JAKOÂCI

STRONA 10 KOMFORT PRACY W ˚NIWA STRONA 14 NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI, OP¸ACALNOÂå INWESTYCJI STRONA 18 DANE TECHNICZNE

Ogólna charakterystyka

TC5050

TC5060

TC5070

TC5080

TC5080 Hillside

PojemnoÊç silników New Holland*(litry) 6,8

TC5040

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

Moc silnika wg ECE R120 (kW/KM) 125/170

125/170

125/170

155/210

175/238

175/238

Liczba wytrzàsaczy s∏omy

4

4

5

5

5

5

Skrzynia biegów

Mechaniczna

Hydrostatyczny Hydrostatyczny Hydrostatyczny Hydrostatyczny Hydrostatyczny

Heder VarifeedO

OKopiowanie poprzeczneO

OSeparator obrotowyPojemnoÊç zbiornika ziarna

(l) 4000

* Opracowany przez FPT Industrial

● Standard

O OpcjaO

O

O

O

4000

5200

6000

6000

5200

– Niedost´pne

DOSKONA¸E DOSTOSOWANIE DO TWOICH POTRZEB Asortyment nowych modeli kombajnów TC5000 jest bardzo szeroki. Mo˝na wybraç wersj´ z 4 lub 5 wytrzàsaczami s∏omy, a w przypadku wersji z 4 wytrzàsaczami jest dost´pny nap´d mechaniczny lub hydrostatyczny. Wszystkie modele z 5 wytrzàsaczami majà nap´d hydrostatyczny, a model TC5080 wyposa˝ono ponadto w wi´kszy silnik. Silniki New Holland charakteryzujà si´ niskim spalaniem dzi´ki precyzyjnej instalacji paliwowej i osiàgajà moc od 170 do 238 KM. Zaawansowane systemy regulacji hedera i wi´cej opcji sterowania funkcjami kombajnu z kabiny wp∏ywajà na wydajnoÊç pracy operatora oraz zwi´kszajà osiàgi kombajnu. Modele 5-wytrzàsaczowe mogà byç wyposa˝one w separator obrotowy optymalizujàcy segregacj´ ziarna w uprawach o wysokim plonie i w trudnych warunkach polowych, zaÊ dodatkowy, samopoziomujàcy kosz sitowy mo˝e utrzymywaç odpowiednià wydajnoÊç na stokach. Du˝e zbiorniki na ziarno zwi´kszajà niezale˝noÊç kombajnów TC5000 przy pracy, dajà wi´kszy komfort ich operatorom i zapewniajà wi´kszà wydajnoÊç dziennà.

4 5

SPE¸NIONE OCZEKIWANIA W ZAKRESIE WYDAJNOÂCI. SZYBKIE TEMPO PRACY BEZ WZGL¢DU NA UPRAW¢ Rolnicy majàcy uprawy wymagajàce posiadania w∏asnego kombajnu doskonale wiedzà, jakie majà wobec nich oczekiwania. Okres, w którym muszà oni zebraç zbo˝e jest bardzo ograniczony, muszà wi´c polegaç na niezawodnoÊci i wydajnoÊci swojej maszyny.

SKUTECZNE M¸ÓCENIE, WI¢CEJ ZEBRANEGO ZIARNA Ca∏oÊç procesu m∏ócenia i wi´kszoÊç czynnoÊci czyszczenia zachodzi w du˝ym b´bnie i klepisku, co daje pewnoÊç, ˝e wszystkie ziarna zosta∏y wym∏ócone z k∏osów. Mi´dzy b´bnem o Êrednicy 0,6 m a klepiskiem generowane sà bowiem znaczne si∏y odÊrodkowe om∏otowe. Klepisko ma kàt opasania 111 stopni i powierzchni´ dochodzàcà do 0,79 metra kwadratowego. Odrzutnik kieruje zbo˝e do du˝ych, „otwartych przestrzeni” wytrzàsaczy s∏omy, które koƒczà proces separacji przy równomiernym przep∏ywie masy.

WI¢KSZA SI¸A WYDZIELANIA ZIARNA: ZNACZNE ZWI¢KSZENIE SKUTECZNOÂCI SEPARACJI DZI¢KI SEPARATOROWI OBROTOWEMU Dla u∏atwienia zbioru wysokowydajnych upraw, które sà trudne w om∏ocie i oczyszczaniu , kombajny TC5000 mogà zostaç wyposa˝one w separator rotacyjny – jeden z wielu wa˝nych wynalazków firmy New Holland. Zwi´kszenie powierzchni klepiska o 0,83 m2 zwi´ksza ca∏kowità powierzchni´ wydzielania do 1,82 m2. Wi´ksza wydajnoÊç jest te˝ osiàgana dzi´ki si∏om odÊrodkowym jakim podlega masa s∏omy przep∏ywajàca przez separator obrotowy.

UTRZYMANIE WYSOKIEJ WYDAJNOÂCI PRZEZ CA¸Y DZIE¡ Nawet najbardziej wyleg∏e zbo˝a sà odpowiednio przygotowywane do skoszenia dzi´ki wszechstronnem u i ∏atwo regulowanemu nagarniaczowi. Dzi´ki du˝ej pr´dkoÊci ci´cia mo˝na utrzymaç du˝à pr´dkoÊç jazdy w przypadku ka˝dej uprawy i bez wzgl´du na stopieƒ dojrza∏oÊci s∏omy. Szybkie i równomierne podawanie masy do przenoÊnika pochy∏ego zapewnia podajnik Êlimakowopalcowy, z wysokimi zwojami Êlimaka i palcami chowanymi na ca∏ej szerokoÊci.

UKSZTA¸TOWANIE POLA NIE MA ZNACZENIA Utrzymanie wysokiej pr´dkoÊci polowej wymaga odpowiedniego systemu odcià˝enia hedera i sterowania jego wysokoÊcià. Akumulatory hydrauliczne-gazowe odcià˝ajàce przyrzàd ˝niwny sà standardowym wyposa˝eniem wszystkich modeli. W przypadku wykorzystania modeli TC5070 i TC5080 do prac na polach o nierównej nawierzchni oferujemy przenoÊniki s∏omy przystosowane do monta˝u systemu kopiowania poprzecznego Lateralfloat™. Kombajny wyposa˝one w tego rodzaju przenoÊniki mogà mieç tak˝e instalowane systemy Autofloat™, które automatycznie utrzymujà heder równolegle do pod∏o˝a. W kombajnach bez kopiowania poprzecznego istnieje podobny system automatycznej regulacji wysokoÊci hedera - Controlfloat™.

JESZCZE WI¢KSZA UNIWERSALNOÂå KOMBAJNÓW TC5000 Kombajny TC5000 mogà pracowaç z maksymalnà wydajnoÊcià w przypadku wielu roÊlin uprawnych. Zbiór kukurydzy metodà CCM lub na ziarno prowadzony jest w gospodarstwach hodujàcych byd∏o.. Z myÊlà w∏aÊnie o tym i o zwi´kszeniu wykorzystania kombajnów w ciàgu roku firma New Holland oferuje hedery do kukurydzy, które doskonale si´ sprawdzajà w ka˝dych warunkach polowych i gwarantujà wysokà dziennà wydajnoÊç.

6 7

SPE¸NIENIE OCZEKIWA¡ W ZAKRESIE WYDAJNOÂCI

SITA KASKADOWE: CZYSZCZENIE ZIARNA W KA˚DYCH WARUNKACH UTRZYMYWANIE WYDAJNOÂCI NA ZBOCZACH

BEZ SYSTEMU SMART SIEVE™

Kombajny TC5000 z 5 wytrzàsaczami s∏omy wyró˝niajà si´ zdolnoÊcià dostarczania plonów wysokiej jakoÊci w najtrudniejszych warunkach ˝niwnych. Nowy kaskadowy uk∏ad czyszczàcy zawierajàcy 3 sita: wst´pne, górne i dolne z opatentowanym systemem Smart Sieve™ firmy New Holland, jest kluczowà cechà konstrukcji, która zwi´ksza jakoÊç plonu, bez zmniejszania wydajnoÊci maszyny.

Z SYSTEMEM SMART SIEVE™

STA¸Y PRZEP¸YW CZYSTEGO ZIARNA Kombajny TC5040 i TC5050 wyposa˝ono w sta∏y uk∏ad czyszczàcy Fix Cleaning zawierajàcy sito górne i dolne, a 5 wytrzàsaczy s∏omy w dodatkowe sito wst´pne o d∏ugoÊci 45 cm i du˝ym nachyleniu. Wentylator wytwarza dodatkowy podmuch powietrza przep∏ywajàcego przez ziarno, które przesypuje si´ w stron´ sita górnego. Na tym etapie ziarno jest oczyszczane z wi´kszoÊci zgonin i krótkiej s∏omy, jeszcze przed rozpocz´ciem oczyszczania koƒcowego.

SZYBKI ROZ¸ADUNEK ZIARNA, NIEZALE˚NOÂå OD ÂRODKÓW TRANSPORTU Kombajny TC5000 sà wyposa˝one w zbiorniki o pojemnoÊci od 4000 do 6000 litrów, gromadzenie ziarna nie jest problemem, a praca przebiega p∏ynnie. System roz∏adowywania mo˝e pracowaç niezale˝nie od po∏o˝enia rury roz∏adunkowej, a pr´dkoÊç roz∏adunku wynoszàca 60 litrów na sekund´ zapobiega stracie czasu. Jednym naciÊni´ciem przycisku mo˝na rur´ wygarniajàcà ca∏kowicie otworzyç do roz∏adunku lub zamknàç.

SILNIKI PRZYJAZNE DLA ÂRODOWISKA ZWYCI¢SKA KOMBINACJA Kombajny TC5070 i TC5080 sà wyposa˝one w silniki wysokopr´˝ne z systemem Common rail, opracowane przez FPT Industrial, zgodne z wymaganiami Tier 4A. Jest to realizacja zobowiàzania firmy New Holland Agriculture, które brzmi: rozwijaç przyjazne dla Êrodowiska rozwiàzania zapewniajàce wzrost wydajnoÊci produkcji rolnej. W konstrukcji obu modeli wykorzystano technologi´ selektywnej redukcji katalitycznej ECOBlue™Selective Catalytic Reduction (SCR). Technologia ta wykorzystuje katalizator do reakcji, w których biorà udzia∏ zawarte w spalinach tlenki NOx, przekszta∏cajàc je w nieszkodliwà wod´ i azot, naturalne sk∏adniki atmosfery. Poniewa˝ proces ten przebiega niezale˝nie od pracy g∏ównego silnika, nie powoduje obni˝enia mocy ani momentu obrotowego, a dodatkowo zapewnia wi´kszà wydajnoÊç silnika i oszcz´dnoÊç paliwa.

Azot i woda

Katalizator SCR

Spaliny zawierajàce NOx Modu∏ dozujàcy

AD'BLUE BEZ DODATKOWYCH PROBLEMÓW AdBlue stanowi podstawowy element uk∏adu ECOBlue™ SCR. Jest to mieszanka wody i mocznika, którà dodaje si´ do spalin w celu ich unieszkodliwienia. Po zakupie tego dodatku u najbli˝szego dealera New Holland mo˝na magazynowaç p∏yn AdBlue w swoim gospodarstwie w pojemniku o rozmiarze odpowiednim do potrzeb. System jest bardzo prosty w obs∏udze. Wystarczy nape∏niç 80-litrowy zbiornik na AdBlue kombajnu TC5070 lub TC5080, a gdy poziom p∏ynu spadnie do minimum, na ekranie monitora IntelliView™ III pojawi si´ okienko z odpowiednim komunikatem. Przy tankowaniu, zbiornik AdBlue winien byç uzupe∏niony p∏ynem AdBlue w iloÊci po∏owy tankowanego paliwa.

Silnik PojemnoÊç silników New Holland* (litry) Regulator mechaniczny / Wtrysk Common rail Moc brutto wg ECE R120 (kW/KM) Moc maksymalna wg ECE R120 (kW/KM) Przek∏adnia Zatwierdzona mieszanka Biodiesel

TC5040 Nef (6,8 L) Mechaniczny 125/170 129/175 Mechaniczna B100**

TC5050 Nef (6,8 L) Mechaniczny 125/170 129/175 Hydrostatyczna B100**

TC5060 Nef (6,8 L) Mechaniczny 125/170 129/175 Hydrostatyczna B100**

Modu∏ zasilania Dodatek AdBlue/DEF Zbiornik AdBlue/DEF

TC5070 Nef (6,8 L) Common rail 155/210 167/227 Hydrostatyczna B20***

TC5080 Nef (6,8 L) Common rail 175/238 190/258 Hydrostatyczna B20***

TC5080 Hillside Nef (6,8 L) Common rail 175/238 190/258 Hydrostatyczna B20***

* Opracowany przez FPT Industrial ** Zastosowanie warunkowe *** New Holland akceptuje stosown...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.