oferta (3)

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa infolinia: 0 80 - pdf za darmo

10 downloads 22552 Views 85KB Size

Recommend Stories


Oferta pdf
Oferta pdf - pdf za darmo

OFERTA opel 2
WRT v. 1.9.6.2 SZCZECIN, dn. 2015-05-05 11:51 Kalkulacja ubezpieczenia Komunikacyjnego : OC, WMA, OC - pdf za darmo

Story Transcript


BUK/28/IN/2016 INDOMEX Spółka z o.o. Spółka komandytowa 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 32

Szczecin 11.01.2016 Szanowni Państwo,

W odpowiedzi otrzymanego materiały dotyczące ubezpieczenia kontraktu pn. „Budowa Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych w Szczecinie przy ul. 1 Maja 36” , przedstawiamy naszą ofertę na ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy – montażu, na następujących warunkach: 1. Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000016432. Kapitał zakładowy: 187.938.580,00 zł w całości opłacony NIP 521-04-20-047 2.

Ubezpieczający: INDOMEX Spółka z o.o. Spółka komandytowa , 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 32 NIP 852-259-57-00

3.

Ubezpieczeni: 3.1. INDOMEX Spółka z o.o. Spółka komandytowa , 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 32 jako Wykonawca 3.2. GIZO TRUCKS&TRAILERS Grzegorz Niewiński z siedzibą w Złotorii 225, 16-070 Choroszcz 3.3. Pozostali podwykonawcy zaangażowani na podstawie pisemnej umowy cywilno – prawnej przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w zakresie czynności wykonywanych na placu budowy, w odniesieniu do ich odpowiednich praw i interesów związanych z udziałem w tym kontrakcie, jednakże z zastrzeżeniem zakresu oraz wyłączeń uzgodnionych w umowie i pod warunkiem, że wartość prac przez nich wykonywanych została ujęta w wartości ubezpieczanego kontraktu.

4.

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia: Sekcja I (ubezpieczenie mienia) 4.1.

Realizacja inwestycji pn. budowa: budynek magazynowo-usługowo-handlowy składający się z hali sprzedaży, serwisu i wynajmu podnośników i części biurowo-socjalnej z zewnętrznymi instalacjami: gazu, wody z odcinkiem przyłącza, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, oświetlenia terenu wraz z zagospodarowaniem terenu w skład którego wchodzą: plac manewrowy, drogi dojazdowe (komunikacja wewnętrzna), ogrodzenie terenu, miejsca parkingowe oraz przebudowa sieci gazowej zlokalizowanej w Mierzynie (gmina Dobra) na działce nr ewidencyjny 30/105 i 30/108 zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 984/2015 z dnia 16-11-2015r. Zgodnie z harmonogramem, umowa kontraktowa nie obejmuje dostarczenia i montażu konstrukcji stalowej Zakres rzeczowo-finansowy robót zgodnie z umową kontraktową i harmonogramem robót.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa infolinia: 0 801 308 308, 0 502 308 308 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000016432. NIP 521-04-20-047, Wysokość kapitału akcyjnego: 187 938 580,00 zł opłacony w całości

5.

Okres ubezpieczenia: Okres realizacji robót: Od dnia 15.01.2016 (ale nie wcześniej niż od dnia otrzymania wniosku) do dnia 16.09.2016 Okres konserwacji: 12 miesięcy w ramach klauzuli 003 12 miesięcy w ramach klauzuli 004 Okres konserwacji/gwarancji na podstawie klauzuli 004 rozpoczyna się bezpośrednio po dokonaniu odbioru końcowego całości obiektu lub jego części, lub bezpośrednio po oddaniu go do eksploatacji [każdej z części lub całości] w zależności od tego, który zdarzenie nastąpi wcześniej Okres konserwacji na podstawie kl 003 rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu ochrony w ramach kl 004

6.

Sumy ubezpieczenia: Sekcja I (ubezpieczenie mienia) 6.1.

7.

Wartość robót kontraktowych / bez VAT/ - 2 600 000,00 zł

Warunki i zakres ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Budowy/ Montażu od Wszystkich Ryzyk TUiR WARTA S.A. z dnia 15.12.1999 r. zmienione Aneksem nr 1, 2 i 3 /tekst jednolity obowiązujący od dnia 10.08.2007 r./ plus Aneks nr 4 wraz z następującymi Klauzulami: 003 Konserwacja Okres konserwacji - 12 miesięcy 004 Konserwacja - rozszerzone pokrycie Okres konserwacji – 12 miesięcy 006 Ubezpieczenie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego 20% wartości szkody na jedno zdarzenie max. 100.000,00 zł na wszystkie zdarzenia 100 Ubezpieczenie prób gorących urządzeń mechanicznych i instalacji Maksymalny okres prób – 4 tygodnia i nie dłużej niż w harmonogramie pierwotnym. 107 Zastrzeżenie dotyczące zaplecza budowy i magazynów Limit odpowiedzialności– 100 000,00 zł na jednostkę składowania, 110 Zastrzeżenia dotyczące środków zabezpieczających na wypadek opadów, powodzi lub zalania Pod rygorem braku odpowiedzialności, postanawia się, że Ubezpieczający / Ubezpieczeni zobowiązani są uwzględnić odpowiednie środki zabezpieczające na wypadek opadów, powodzi lub zalania, które zostały przewidziane w projekcie, decyzjach, opiniach lub warunkach technicznych, w szczególności stosować się zaleceń opisanych w dokumentacji określającej warunki gruntowowodne (poza ogólnymi przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego i innych przepisów w tym zakresie, które Ubezpieczający/Ubezpieczeni zobowiązani są bezwzględnie dopełnić). Na potrzeby niniejszej Klauzuli, za odpowiednie środki uważa się zabezpieczenia przed naniesieniem osadów, powodzią i zalaniem zastosowane na podstawie analizy zdarzeń w okresie ostatnich 15 lat na terenie budowy, mogących zaistnieć w okresie ubezpieczenia, dokonanej na postawie danych statystycznych służb meteorologicznych. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa infolinia: 0 801 308 308, 0 502 308 308 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000016432. NIP 521-04-20-047, Wysokość kapitału akcyjnego: 187 938 580,00 zł opłacony w całości

Jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczeni nie dopełnili ww. obowiązku, TUiR WARTA zwolnione jest z odpowiedzialności za szkody w zakresie w jakim niewykonanie obowiązku miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. TUiR WARTA nie odpowiada za szkody powstałe wskutek nieusunięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przeszkód w swobodnym przepływie wody (np. piasku, drzew) z kanałów odpływowych, niezależnie od tego czy jest w nich woda, czy nie. 111 Zastrzeżenia dotyczące usunięcia pozostałości po szkodzie powstałej wskutek obsunięcia się ziemi 112 Szczególne postanowienia dotyczące urządzeń przeciwpożarowych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie budowy 115 Pokrycie ryzyka projektanta 121 Zastrzeżenia dotyczące fundamentów na palach i ścian szczelinowych, szczelnych i oporowych 200 Pokrycie ryzyka producenta Klauzula Reprezentantów Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że TUiR WARTA S.A. nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, przy czym za Ubezpieczającego uważa się: 1) w przypadku przedsiębiorstw państwowych – dyrektora, jego zastępców i innych pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego, 2) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych – członków zarządu, prokurentów i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego, 3) w przypadku spółek jawnych i komandytowych – wspólników, prokurentów i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego, 4) w przypadku spółek cywilnych – wspólników oraz umocowane przez nich osoby trzecie, 5) w przypadku osób fizycznych – pełnomocników. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. Klauzula wzrostu wartości obiektu budowlanego/montażowego Maksymalny limit wzrostu wartości robót kontraktowych - 120% Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Limit odpowiedzialności - 20% wartości szkody na jedno zdarzenie max. 100.000,00 zł Klauzula bezskładkowego przedłużenia okresu ubezpieczenia Na wniosek Ubezpieczającego, w przypadku wydłużenia okresu realizacji robót objętych ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia i przekroczenia czasu podanego w umowie ubezpieczenia jako okres realizacji robót, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do bezskładkowego przedłużenia okresu ubezpieczenia maksymalnie na kolejne 30 dni. Wniosek o przedłużenie okresu ubezpieczenia wraz z podaniem przyczyny przedłużenia winien być pisemnie złożony przez Ubezpieczającego nie później niż 2 dni robocze przed zakończeniem pierwotnego okresu ubezpieczenia – realizacji robót. Dalsze przedłużenie okresu ubezpieczenia, ponad 30 dni, możliwe jest wyłącznie za zgodą Ubezpieczyciela. Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą okresu prób gorących

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa infolinia: 0 801 308 308, 0 502 308 308 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000016432. NIP 521-04-20-047, Wysokość kapitału akcyjnego: 187 938 580,00 zł opłacony w całości

Klauzula dotycząca środków zabezpieczenia mienia przed kradzieżą z włamaniem Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, uzgodniono, że skreśla się postanowienia par. 2 ust. 12 natomiast par. 8 ust. 2 pkt. 7 przyjmuje następujące brzmienie: „7. szkody polegające na kradzieży mienia, z wyjątkiem: a) rabunku, b) kradzieży z włamaniem rozumianej jako zabór mienia: • zamkniętego w pomieszczeniu, dokonany po sforsowaniu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi, lub • znajdującego się na terenie budowy, który jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej lub który po godzinach pracy i w dni wolne od pracy jest pod stałym dozorem pełnionym przez pracowników Ubezpieczającego lub licencjonowaną agencję ochrony mienia; osoby sprawujące dozór muszą posiadać pisemnie określony zakres obowiązków wskazujący miejsce, przedmiot i sposób sprawowania...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.