PHP i MySQL Tworzenie stron WWW Vademecum profesjonalisty Wydanie I

Wydanie czwarte Kolejne, uaktualnione wydanie najbardziej znanego, bestsellerowego podręcznika dla webmasterów n - pdf za darmo

23 downloads 45208 Views 177MB Size

Story Transcript


Wydanie czwarte Kolejne, uaktualnione wydanie najbardziej znanego, bestsellerowego podręcznika dla webmasterów na temat tworzenia dynamicznych witryn internetowych!

ADDISON-WESLEY

i •Wslii • fc rtfJ liMilr^i

PHP i MySQL Tworzenie stron WWW Yademecum profesjonalisty i) Zawiera CD Lukę Welling Laura Thomson

i " ?

b.

r

A

Al

Helioi IUII

ADDISON-WESLEY

Sttlm'1 M f l < ' )

U

"ehange?") <

S_«S1f0sscription']

jfotWl jKwłi Uf.tM

U S fmfirl']

U

S

PI

r-ipslo-stiMifS POSI('titU'l>; __ ,, on s t r l | > s l a s l > o s < S P0ST[ d M c r t p t l o i i - ) ) ; ri|!SlJSI»s(S POSIl-url'1); i

s - 9 t r i p Ł l a M ł P « ( $ _ H 0 S T [ 'kejłttords' S/asffla-];

fjf

WsM 'SfsSm

p af«pw(SłU«"M, ' f i ; - »«plM«!"\n-, NMIt<|, filKij«<}m< B;$x;$x«) { Stenp - p y p l n « e ( " | " , S a r r a y f J k J ) ;

IM 1

- "Stitl.lSiescflptlofliSuni f p ••> fopen fwritp ($fp.

Wydanie czwarte

("$root/słte.<ł*t", $line[0j);

for($i-1; $i
>

fclose ($fp); p r i n t "

Record h a s b e e n e d i t e a

>

* ,

successFully
-'

PHP i MySQL Tworzenie stron WWW Vademecum profesjonalisty

Lukę Welling Laura Thomson

Helion

Tytuł oryginału: PHP and MySQL® Web Development, Fourth Edition Tłumaczenie: Daniel Kaczmarek na podstawie PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie w tłumaczeniu Pawła Gonery (rozdz. 7, 13) oraz Daniela Kaczmarka (rozdz. 1 - 6, 8 - 12, 14 - 33, dod. A, B) Projekt okładki: Maciek Pasek ISBN: 978-83-246-0821-8 Authorized translation from the English language edition, entitled: PHP and MySQL Web Development, Fourth Edition, ISBN 0672329166, by Lukę Welling and Laura Thomson, published by Pearson Education, Inc., publishing as Addison Wesley, Copyright © 2009 by Pearson Education, Inc. Ali rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education Inc. Polish language edition published by Helion S.A. Copyright © 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorąjednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/phmsv4.zip

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą iStockPhoto Inc. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki lc, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: [email protected] WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)

Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie7phmsv4 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland.

Dla naszych Matek i Ojców

Podziękowania Pragniemy podziękować zespołowi wydawnictwa Pearson za ciężką pracę. WyTazy uznania należą się zwłaszcza Shelley Johnston, gdyż pierwsze trzy wydania tej książki nie powstałyby bez jej poświęcenia i cierpliwości. Chcielibyśmy również podziękować Markowi Taberowi, który kontynuował pracę Shelley nad czwartym wydaniem. Szczególnie doceniamy pracę wykonaną przez zespoły tworzące PHP i MySQL. Od wielu lat ułatwia nam ona codziennie życie. Dziękujemy Adrianowi Close z firmy eSec za uwagę, wypowiedzianą w 1998 roku: „Możecie utworzyć to w PHP". Z perspektywy czasu widać, że miał całkowitą rację. Chcieliśmy wreszcie podziękować naszej rodzinie i przyjaciołom za utrzymywanie z nami kontaktów, kiedy byliśmy antyspołeczni przez większą część roku. Konkretnie, dziękujemy za wsparcie członkom naszej rodziny — Julie, Robertowi, Martinowi, Lesley, Adamowi, Paulowi, Sandi, Jamesowi, Archerowi i Bartonowi.

Spis treści O autorach

23

O współautorach

25

Wprowadzenie

27

Część I

Stosowanie PHP

37

Rozdział 1.

Podstawowy kurs PHP Zastosowanie PHP Tworzenie przykładowej aplikacji: „Części samochodowe Janka" Formularz zamówienia Przetwarzanie formularza Osadzanie PHP w HTML Zastosowanie znaczników PHP Instrukcje PHP Odstępy Komentarze Dodawanie zawartości dynamicznej Wywoływanie funkcji Używanie funkcji date() Dostęp do zmiennych formularza Zmienne formularza Łączenie ciągów Zmienne i ciągi znaków

39 40 40 40 41 42 43 44 44 45 45 46 46 47 47 49 50

Typy zmiennych Typy danych w PHP Siła typu Rzutowanie typu Zmienne zmiennych Deklarowanie i używanie stałych Zasięg zmiennych Używanie operatorów Operatory arytmetyczne Operatory ciągów Operatory przypisania Operatory porównań Operatory logiczne Operatory bitowe Pozostałe operatory

51 51 52 52 53 53 54 55 55 56 56 58 59 60 60

8

PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Yademecum profesjonalisty

Rozdział 2.

Obliczanie sum w formularzu Pierwszeństwo i kolejność Zarządzanie zmiennymi Sprawdzanie i ustawianie typów zmiennych Sprawdzanie stanu zmiennej Reinterpretacja zmiennych Podejmowanie decyzji za pomocą instrukcji warunkowych Instrukcja if Bloki kodu Instrukcja else Instrukcja elseif Instrukcja switch Porównanie różnych instrukcji warunkowych Powtarzanie działań przy użyciu iteracji Pętle while Pętle for i foreach Pętle do..while Wyłamywanie się ze struktury skryptu Używanie alternatywnych składni struktur sterujących Używanie struktury declare W następnym rozdziale

62 63 65 65 66 67 67 67 68 68 69 69 71 71 72 73 74 75 75 76 76

Przechowywanie i wyszukiwanie danych Zapisywanie danych do późniejszego użycia Przechowywanie i wyszukiwanie zamówień Janka Przetwarzanie plików Otwieranie pliku Tryby otwarcia pliku Stosowanie funkcji fopen() do otwarcia pliku Otwieranie pliku przez protokół FTP lub HTTP Problemy z otwieraniem plików Zapisywanie danych w pliku Parametry funkcji fwrite() Formaty plików Zamykanie pliku Odczyt z pliku Otwieranie pliku w celu odczytu — fopen() Wiedzieć, kiedy przestać — feof() Odczytywanie pliku wiersz po wierszu — fgets(), fgetss() i fgetcsv() Odczyt całego pliku — readfile(), fpassthru(), file() Odczyt pojedynczego znaku — fgetc() Odczytywanie zadanej długości — fread() Inne przydatne funkcje plikowe Sprawdzanie istnienia pliku — file_exists() Określanie wielkości pliku — filesize() Kasowanie pliku — unlink() Poruszanie się wewnątrz pliku — rewind(), fseek() i ftell() Blokowanie pliku Lepszy sposób obróbki danych — systemy zarządzania bazami danych Problemy związane ze stosowaniem plików jednorodnych Jak RDBMS rozwiązują powyższe problemy? Propozycje dalszych lektur W następnym rozdziale

77 77 78 79 79 79 80 82 82 84 85 85 86 87 89 89 89 90 91 91 91 92 92 92 92 93 94 95 95 96 96

Spis treści

9

Rozdział 3.

Stosowanie tablic 97 Czym są tablice? 97 Tablice indeksowane numerycznie 98 Inicjowanie tablic indeksowanych numerycznie 98 Dostęp do zawartości tablicy 99 Dostęp do tablic przy zastosowaniu pętli 100 Tablice z innymi indeksami 100 Inicjowanie tablicy 100 Dostęp do elementów tablicy 101 Stosowanie pętli 101 Operatory tablicowe 103 Tablice wielowymiarowe 103 Sortowanie tablic 106 Stosowanie funkcji sort() 106 Stosowanie funkcji asort() i ksort() do porządkowania tablic 107 Sortowanie odwrotne 107 Sortowanie tablic wielowymiarowych 108 Typy sortowań definiowane przez użytkownika 108 Odwrotne sortowanie zdefiniowane przez użytkownika 109 Zmiany kolejności elementów w tablicach 110 Stosowanie funkcji shuffle() 110 Stosowanie funkcji array_reverse() 111 Ładowanie tablic z plików 112 Wykonywanie innych działań na tablicach 114 Poruszanie się wewnątrz tablicy — funkcje each(), current(), reset(), end(), next(), pos() i prev() 114 Dołączanie dowolnej funkcji do każdego elementu tablicy — funkcja array_walk() .... 115 Liczenie elementów tablicy: count(), sizeof() i array_count_values() 116 Konwersja tablic na zmienne skalarne — funkcja extract() 117 Propozycje dalszych lektur 118 W następnym rozdziale 118

Rozdział 4.

Manipulowanie ciągami i wyrażenia regularne Przykładowa aplikacja — Inteligentny Formularz Pocztowy Formatowanie ciągów Przycinanie ciągów — funkcje chop(), ltrim() i trim() Formatowanie ciągów w celu ich prezentacji Formatowanie ciągów do przechowania — funkcje addslashes() i stripslashes() Łączenie i rozdzielanie ciągów za pomocą funkcji ciągów Stosowanie funkcji explode(), implode() i join() Stosowanie funkcji strtok() Stosowanie funkcji substr() Porównywanie ciągów Porządkowanie ciągów — funkcje strcmp(), strcasecmp() i strnatcmpO Sprawdzanie długości ciągu za pomocą funkcji strlen() Dopasowywanie i zamiana podciągów za pomocą funkcji ciągów Znajdowanie ciągów w ciągach — funkcje strstr(), strchr(), strrchr() i stristr() Odnajdywanie pozycji podciągu — funkcje strpos() i strrpos() Zamiana podciągów — funkcje str_replace() i substr_replace() Wprowadzenie do wyrażeń regularnych Podstawy Zbiory i klasy znaków Powtarzalność Podwyrażenia Podwyrażenia policzalne

119 119 121 121 122 125 127 127 128 128 129 129 130 130 131 131 132 133 133 134 135 135 135

10

PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Yademecum profesjonalisty

Rozdział 5.

Rozdział 6.

Kotwiczenie na początku lub na końcu ciągu Rozgałęzianie Dopasowywanie specjalnych znaków literowych Podsumowanie znaków specjalnych Umieszczanie wszystkiego razem (Inteligentny Formularz) Odnajdywanie podciągów za pomocą wyrażeń regularnych Zamiana podciągów...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.