PHP, MySQL i javascript Wprowadzenie wyd IV

Tytuł oryginału: Learning PHP, MySQL & JavaScript, 4th Edition Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-283-0845-9 © 2 - pdf za darmo

5 downloads 71720 Views 22MB Size

Story Transcript


Tytuł oryginału: Learning PHP, MySQL & JavaScript, 4th Edition Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-283-0845-9 © 2015 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of Learning PHP, MySQL & JavaScript, 4th Edition, ISBN 9781491918661 © 2015 Robin Nixon. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: [email protected] WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/phmyj4_ebook Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/phmyj4.zip   

Poleć książkę na Facebook.com Kup w wersji papierowej Oceń książkę

 

Księgarnia internetowa Lubię to! » Nasza społeczność

PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie

Robert Nixon

HELION O’REILLY™ Beijing  Cambridge  Farnham  Köln  Sebastopol  Tokyo

Dla Julie

Spis treści

Przedmowa ................................................................................................................... 21 1. Wstęp do dynamicznych stron internetowych . .........................................................25 HTTP i HTML: podstawy wynalazku Bernersa-Lee Procedura żądanie/odpowiedź Zalety PHP, MySQL, JavaScriptu, CSS i HTML5 Zastosowanie PHP Zastosowanie MySQL Zastosowanie JavaScriptu Zastosowanie CSS I HTML5 na dokładkę Serwer WWW Apache Kilka słów o Open Source Zgrany zespół Pytania

26 26 28 29 30 31 32 33 34 35 35 37

2. Konfigurowanie serwera .............................................................................................39 WAMP, MAMP, LAMP — a cóż to takiego? Instalowanie pakietu XAMPP w systemie Windows Testowanie instalacji Instalowanie pakietu XAMPP w Mac OS X Dostęp do głównego foldera Instalowanie pakietu LAMP pod Linuksem Praca zdalna Logowanie Obsługa FTP Obsługa edytora kodu Obsługa środowiska IDE Pytania

39 40 47 49 49 50 50 50 51 51 52 54

3. Wstęp do PHP . ...............................................................................................................55 Dodawanie elementów PHP do kodu HTML Przykłady z tej książki

55 56

5

Składnia PHP Zastosowanie komentarzy Podstawowa składnia Zmienne Operatory Przypisywanie wartości zmiennym Instrukcje wielowierszowe Deklaracja typu zmiennych Stałe Stałe predefiniowane Różnica między instrukcjami echo i print Funkcje Zasięg zmiennych Pytania

57 57 58 59 63 66 68 70 71 71 72 73 74 78

4. Wyrażenia i sterowanie działaniem programu w PHP .............................................. 81 Wyrażenia Prawda czy fałsz? Literały i zmienne Operatory Priorytet operatorów Asocjacyjność Operatory relacji Wyrażenia warunkowe Instrukcja if Instrukcja else Instrukcja elseif Instrukcja switch Operator ? Pętle Pętla while Pętla do … while Pętla for Przerywanie pętli Instrukcja continue Rzutowanie jawne i niejawne Dynamiczne linkowanie w PHP Dynamiczne linkowanie w praktyce Pytania

81 81 83 84 84 86 87 91 91 92 93 95 97 98 98 100 101 102 103 104 105 105 106

5. Funkcje i obiekty w PHP . ............................................................................................ 107 Funkcje PHP Definiowanie funkcji Zwracanie wartości Zwracanie tablicy Nie przekazuj argumentów przez referencję Zwracanie zmiennych globalnych Przypomnienie informacji o zasięgu zmiennych

6Spis treści

107 109 110 111 111 113 114

Dołączanie i wymaganie plików Instrukcja include Zastosowanie instrukcji include_once Zastosowanie instrukcji require i require_once Sprawdzanie zgodności wersji PHP Obiekty w PHP Terminologia Deklarowanie klasy Tworzenie obiektu Odwoływanie się do obiektów Klonowanie obiektów Konstruktory Destruktory w PHP 5 Tworzenie metod Metody statyczne w PHP 5 Deklarowanie właściwości Deklarowanie stałych Zasięg właściwości i metod w PHP 5 Właściwości i metody statyczne Dziedziczenie Pytania

114 114 114 115 115 116 116 118 118 119 120 121 122 122 123 123 124 124 125 126 130

6. Tablice w PHP ...............................................................................................................131 Prosty dostęp Tablice indeksowane numerycznie Tablice asocjacyjne Dodawanie pozycji do tablicy przy użyciu słowa kluczowego array Pętla foreach … as Tablice wielowymiarowe Zastosowanie funkcji do obsługi tablic is_array count sort shuffle explode extract compact reset end Pytania

131 131 133 133 134 136 139 139 139 139 140 140 141 142 143 143 143

7. PHP w praktyce ........................................................................................................... 145 Zastosowanie funkcji printf Określanie precyzji Dopełnianie łańcuchów tekstowych Zastosowanie funkcji sprintf Funkcje do obsługi daty i czasu Stałe związane z datą Zastosowanie funkcji checkdate

145 146 148 149 149 150 150

Spis treści7

Obsługa plików Sprawdzanie istnienia pliku Tworzenie pliku Odczytywanie zawartości plików Kopiowanie plików Przenoszenie pliku Kasowanie pliku Aktualizowanie plików Ochrona plików przed wielokrotnym otwarciem Odczytywanie całego pliku Wysyłanie plików Wywołania systemowe XHTML czy HTML5? Pytania

152 152 152 153 155 155 155 156 157 158 159 163 165 166

8. Wstęp do MySQL ........................................................................................................ 167 Podstawy MySQL Podsumowanie pojęć dotyczących baz danych Dostęp do MySQL z poziomu wiersza poleceń Uruchamianie wiersza poleceń Obsługa serwera z poziomu wiersza poleceń Instrukcje MySQL Typy danych Indeksy Tworzenie indeksu Tworzenie zapytań do bazy MySQL Łączenie tabel Zastosowanie operatorów logicznych Funkcje MySQL Dostęp do MySQL za pośrednictwem aplikacji phpMyAdmin Pytania

167 168 168 168 172 173 177 185 185 190 198 201 201 201 203

9. Zaawansowana obsługa MySQL . .............................................................................205 Projektowanie bazy Klucze główne, czyli kluczowy element relacyjnych baz danych Normalizacja Pierwsza postać normalna Druga postać normalna Trzecia postać normalna Kiedy nie stosować normalizacji Relacje Jeden do jednego Jeden do wielu Wiele do wielu Bazy danych i anonimowość Transakcje Mechanizmy składowania danych z obsługą transakcji Instrukcja BEGIN

8Spis treści

205 206 207 207 209 212 214 214 214 215 216 217 217 218 219

Instrukcja COMMIT Instrukcja ROLLBACK Instrukcja EXPLAIN Archiwizacja i przywracanie danych Instrukcja mysqldump Tworzenie pliku z kopią zapasową Odtwarzanie danych z pliku kopii zapasowej Zapisywanie danych w formacie CSV Planowanie tworzenia kopii zapasowych Pytania

219 219 220 221 221 222 224 225 225 226

10. Korzystanie z MySQL za pośrednictwem PHP ...........................................................227 Tworzenie zapytań do bazy MySQL za pośrednictwem PHP Proces Tworzenie pliku logowania Nawiązywanie połączenia z MySQL Praktyczny przykład Tablica $_POST Usuwanie rekordu Wyświetlanie formularza Wysyłanie zapytań do bazy danych Działanie programu MySQL w praktyce Tworzenie tabeli Wyświetlanie informacji o tabeli Usuwanie tabeli Dodawanie danych Odczytywanie danych Aktualizowanie danych Usuwanie danych Zastosowanie opcji AUTO_INCREMENT Wykonywanie zapytań pomocniczych Zapobieganie próbom ataków Działania prewencyjne Zastosowanie elementów zastępczych Zapobieganie przekazywaniu niepożądanych danych przez HTML Proceduralny wariant zastosowania mysqli Pytania

227 227 228 229 233 235 236 237 237 238 239 239 240 241 241 242 242 243 243 245 246 247 248 249 251 252

11. Obsługa formularzy ....................................................................................................253 Tworzenie formularzy Odczytywanie przesłanych danych Opcja register_globals — rozwiązanie przestarzałe, ale wciąż spotykane Wartości domyślne Rodzaje pól Oczyszczanie danych wejściowych Przykładowy program

Spis treści

253 254 256 257 258 264 2669

Co nowego w HTML5? Atrybut autocomplete Atrybut autofocus Atrybut placeholder Atrybut required Atrybuty nadpisania Atrybuty width i height Funkcje oczekujące na pełną implementację Atrybut form Atrybut list Atrybuty min oraz max Atrybut step Pole wejściowe typu color Pola wejściowe typu number i range Selektory daty i czasu Pytania

268 269 269 269 269 270 270 270 270 271 271 271 272 272 272 272

12. Ciasteczka, sesje i autoryzacja ...................................................................................275 Zastosowanie ciasteczek w PHP Tworzenie ciasteczka Dostęp do ciasteczka Usuwanie ciasteczek Autoryzacja HTTP Przechowywanie loginów i haseł „Solenie” Obsługa sesji Inicjowanie sesji Kończenie sesji Określanie czasu trwania sesji Bezpieczeństwo sesji Pytania

275 276 277 277 278 281 28...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.