PN-EN ISO 9001 2009

POLSKA NORMA PN-EN ISO 9001 luty 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008, IDT ISO 9001:2008, IDT Zastępuje PN-EN - pdf za darmo

17 downloads 18891 Views 2MB Size

Recommend Stories


PN-EN ISO 9001
PN-EN ISO 9001 - pdf za darmo

Certyfikat ISO 27001 2013
Certyfikat ISO 27001 2013 - pdf za darmo

Konwertowanie gier z formatu ISO do XEX
pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API Tryb drzewa - pdf za darmo

Konwertowanie gier z formatu ISO do GOD
pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API Tryb drzewa - pdf za darmo

Dragon 2009
Dragon 2009 - pdf za darmo

Dragon 2009
Dragon 2009 - pdf za darmo

History Illustrated 2009-01
History Illustrated 2009-01 - pdf za darmo

MSiO 90 ( 2009 - 6 )
MSiO 90 ( 2009 - 6 ) - pdf za darmo

History Illustrated 2009-11
History Illustrated 2009-11 - pdf za darmo

Story Transcript


POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny

ICS 03.120.10

PN-EN ISO 9001 luty 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008, IDT ISO 9001:2008, IDT Zastępuje PN-EN ISO 9001:2008

Systemy zarządzania jakością Wymagania

Norma Europejska EN ISO 9001:2008 ma status Polskiej Normy

nr ref. PN-EN ISO 9001:2009 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

2

PN-EN ISO 9001:2009

Przedmowa krajowa Niniejsza norma została opracowana przez KT nr 6 ds. Zapewnienia Jakości i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 23 lutego 2009 r. Zawiera przedruk angielskiej wersji Normy Europejskiej EN ISO 9001:2008 uzupełniony tłumaczeniem na język polski. W zakresie tekstu Normy Europejskiej wprowadzono odsyłacz krajowy oznaczony N1). Niniejsza norma zastępuje PN-EN ISO 9001:2008. Odpowiedniki krajowe norm i dokumentów powołanych w niniejszej normie można znaleźć w katalogu Polskich Norm. Oryginały norm i dokumentów powołanych są dostępne w Wydziale Informacji Normalizacyjnej i Szkoleń PKN. W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

EN ISO 9001

NORMA EUROPEJSKA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

listopad 2008

ICS 03.120.10

Zastępuje EN ISO 9001:2000

Wersja polska

Systemy zarządzania jakością – Wymagania (ISO 9001:2008) Quality management systems – Requirements (ISO 9001:2008)

Systèmes de management de la qualité – Exigences (ISO 9001:2008)

Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen (ISO 9001:2008)

Niniejsza norma jest polską wersją Normy Europejskiej EN ISO 9001:2008. Została ona przedrukowana z tłumaczeniem przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne.

Niniejsza Norma Europejska została przyjęta przez CEN 8 listopada 2008 r. Zgodnie z Przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC członkowie CEN są zobowiązani do nadania Normie Europejskiej statusu normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Aktualne wykazy norm krajowych, łącznie z ich danymi bibliograficznymi, można otrzymać na zamówienie w Centrum Zarządzania CEN lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych będących członkami CEN. Niniejsza Norma Europejska istnieje w trzech oficjalnych wersjach (angielskiej, francuskiej i niemieckiej). Wersja w każdym innym języku, przetłumaczona na odpowiedzialność danego członka CEN na jego własny język i notyfikowana w Centrum Zarządzania CEN, ma ten sam status co wersje oficjalne. Członkami CEN są krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

CEN Europejski Komitet Normalizacyjny European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Centrum Zarządzania: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels © 2008 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.

nr ref. EN ISO 9001:2008: E

EN ISO 9001:2008

Contents Page 1

Scope.................................................................................................................................................... 12

1.1

General ................................................................................................................................................. 12

1.2

Application ........................................................................................................................................... 12

2

Normative references.......................................................................................................................... 12

3

Terms and definitions ......................................................................................................................... 12

4

Quality management system.............................................................................................................. 14

4.1

General requirements ......................................................................................................................... 14

4.2

Documentation requirements ............................................................................................................ 14

5

Management responsibility ................................................................................................................ 18

5.1

Management commitment .................................................................................................................. 18

5.2

Customer focus ................................................................................................................................... 18

5.3

Quality policy ....................................................................................................................................... 18

5.4

Planning ............................................................................................................................................... 18

5.5

Responsibility, authority and communication.................................................................................. 18

5.6

Management review ............................................................................................................................ 20

6

Resource management ....................................................................................................................... 22

6.1

Provision of resources ....................................................................................................................... 22

6.2

Human resources ................................................................................................................................ 22

6.3

Infrastructure ....................................................................................................................................... 22

6.4

Work environment ............................................................................................................................... 22

7

Product realization .............................................................................................................................. 24

7.1

Planning of product realization.......................................................................................................... 24

7.2

Customer-related processes .............................................................................................................. 24

7.3

Design and development .................................................................................................................... 26

7.4

Purchasing ........................................................................................................................................... 28

7.5

Production and service provision ..................................................................................................... 30

7.6

Control of monitoring and measuring equipment............................................................................ 32

8

Measurement, analysis and improvement ........................................................................................ 34

8.1

General ................................................................................................................................................. 34

8.2

Monitoring and measurement ............................................................................................................ 34

8.3

Control of nonconforming product ................................................................................................... 36

8.4

Analysis of data ................................................................................................................................... 36

8.5

Improvement ........................................................................................................................................ 38

Annex A (informative) Correspondence between ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 ............................ 40 Annex B (informative) Changes between ISO 9001:2000 and ISO 9001:2008 ........................................... 52 Bibliography...................................................................................................................................................68

2

EN ISO 9001:2008

Spis treści Stronica 1

Zakres normy ....................................................................................................................................... 13

1.1

Postanowienia ogólne ........................................................................................................................ 13

1.2

Zastosowanie....................................................................................................................................... 13

2

Powołania normatywne ...................................................................................................................... 13

3

Terminy i definicje ............................................................................................................................... 13

4

System zarządzania jakością ............................................................................................................. 15

4.1

Wymagania ogólne.............................................................................................................................. 15

4.2

Wymagania dotyczące dokumentacji ................................................................................................ 15

5

Odpowiedzialność kierownictwa ..........................................................................

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.