ppgp-mapa

MAPA GLEBOWO ROLNICZA  Studium glebowo rolnicze. Mapy glebowo rolnicze informują o właściwościach i prz - pdf za darmo

8 downloads 21476 Views 141KB Size

Recommend Stories

No stories

Story Transcript


MAPA GLEBOWO ROLNICZAStudium glebowo rolnicze. Mapy glebowo rolnicze informują o właściwościach i przestrzennym rozmieszczeniu siedlisk rolniczych. Integralną częścią mapy jest aneks liczbowy i opisowy, który zawiera: - opis środowiska przyrodniczego, - charakterystykę rolniczą właściwości gleb, - opisy odkrywek reprezentatywnych, - ocenę zasobności gleb w składniki pokarmowe, - wykaz konturów glebowo rolniczych wymagających uregulowania stosunków wodnych, - wykaz konturów wymagających zmiany sposobu użytkowania oraz - wykaz konturów zagrożonych erozją, - zestawienie gruntów ornych według stopnia trudności uprawy.

Przydatność map glebowo rolniczych w rolnictwie i innych dziedzinach gospodarki przestrzenią jest bardzo szeroka. W interesującym nas zakresie rolniczego użytkowania gruntów dotyczy ona przede wszystkim stworzenia wykazu konturów zagrożonych erozją, kwestii racjonalnej produkcji roślinnej. Mapa glebowo rolnicza służy do opracowania planów urządzeniowych gospodarstw wielkoobszarowych, a w szczególności do zaprojektowania odpowiednich pól uprawnych i płodozmianów oraz stanowi pomoc przy doborze do poszczególnych pól właściwych gatunków i odmian roślin. Daje ona możliwość dostosowania ogólnych zaleceń agrotechnicznych do konkretnych warunków lokalnych, stanowi też podstawę do obiektywnego określenia możliwości uprawy, nawożenia i plonowania roślin na danym terenie. W zakresie ochrony gruntów przed degradacją wskutek oddziaływania przemysłu mapy glebowo rolnicze wykorzystuje się głównie dla oceny szkód powstałych w wyniku wpływu zanieczyszczeń industrialnych oraz do projektowania technologii rekultywacji terenów zniszczonych.

 Mapę glebowo-rolniczą w skali 1:25 000 powiększamy do skali 1: 5 000 i zaznaczamy na niej:  kompleksy rolniczej przydatności gleb,  typy i podtypy gleb,  gatunki gleb Gatunki gleb wyróżniamy kolorami (szrafem).

Legenda: pgl - .... gl - .... pgm - .... ps - .... pl. - .... Ls - .... 2 gl.

Bw

kompl. rol. prz.

typ i podtyp glOznaczenia do mapy glebowo-rolniczej (legenda):

Kompleksy rolniczej przydatności gleb:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

pszenny bardzo dobry pszenny dobry pszenny wadliwy żytni (żytnio-ziemniaczany) bardzo dobry żytni (żytnio-ziemniaczany) dobry żytni (żytnio-ziemniaczany) słaby żytnio-łubinowy zbożowo-pastewny mocny zbożowo-pastewny słaby

10 11 12 13 14 1z 2z 3z RN

pszenny dobry śródgórski i podgórski zbożowy górski zbożowo-pastewny górski owsiano-pastewny górski gleby orne przeznaczone pod użytki zielone użytki zielone bardzo dobre i dobre użytki zielone średnie użytki zielone słabe i bardzo słabe gleby rolniczo nieprzydatne (pod zalesienie)

Inne elementy treści mapy:

Ls W WN

lasy wody wody nieużytki

N Tz PGL

nieużytki rolnicze tereny zabudowane (o zwartej zabudowie) Państwowe Gospodarstwa Leśne

Typy i podtypy gleb: bez znaku

gleby o niewykształconym profilu

A B

gleby bielicowe i pseudobielicowe gleby brunatne właściwe

Bw

gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne

C Cz Cd D Dz F

czarnoziemy właściwe czarnoziemy zdegradowane i gleby szare czarnoziemy deluwialne (namyte) czarne ziemie właściwe czarne ziemie zdegradowane i gleby szare mady

FG G Em t Et m T M R Rb Rc Rd

mady glejowe gleby glejowe gleby mułowo-torfowe

gleby torfowo-mułowe

gleby torfowe i murszowo-torfowe gleby murszowo mineralne i murszowate rędziny o niewykształconym profilu rędziny brunatne rędziny próchnicze (czarnoziemy i szare) rędziny deluwialne (namyte)

Gatunki gleb (skład mechaniczny):

żp żg pl

żwiry piaszczyste

ps

piaski słabo gliniaste

li

lessy i utwory lessowate ilaste (gleby lessowe i lessowate mocne)

pgl pg m gl gs gc

piaski gliniaste lekkie

ip i

iły pylaste (gleby ilaste ciężkie)

l s c

rędziny lekkie

żwiry gliniaste piaski luźne

płz płi ls

piaski gliniaste mocne

gliny lekkie gliny średnie gliny ciężkie

pyły zwykłe (gleby pyłowe lekkie i średnie) pyły ilaste (gleby pyłowe mocne) lessy i utwory lessowate zwykłe (gleby lessowe i lessowate lekkie i średnie)

iły (gleby ilaste bardzo ciężkie)

rędziny średnie rędziny ciężkie

Rodzaje gleb:

l

◊ d n

utwory lessowe i lessowateutwory pyłowe pochodzenia wodnegoutwory ze skał magmowych utwory ze skał osadowych o spoiwie niewęglanowym

v wł

utwory ze skał osadowych o spoiwie węglanowym

rędziny gipsowe utwory deluwialne (namyte) torfy niskie torfy przejściowe i wysokie wapno łąkowe

Oznaczenia szkieletowości: skład mechaniczny bez znaku podkreślenie składu mechanicznego jedną kreską podkreślenie składu mechanicznego dwoma kreską

-

gs gs sz r sk

gleba bezszkieletowa (poniżej 10% szkieletu) gleba słabo szkieletowa (10-25% szkieletu) gleba silnie szkieletowa (25-50% szkieletu) gleba b. silnie szkieletowa (50-75% szkieletu) rumosz skalny (powyżej 75% szkieletu) gleba skalista (lita skała)

Znaki dodatkowe:

w

skała węglanowa w podłożu gleb niecałkowitych

p

oznaczenie pylastości gleb

-

zmiana składu mechanicznego występuje na głębokości do 25 cm

10 ≈

.

zmiana składu mechanicznego występuje na głębokości 25 - 50 cm

13 7.2

nr konturu powierzchnia w ha

:

zmiana składu mechanicznego występuje na głębokości 50 - 100 cm

()

rędziny mieszane oznacza się przez umieszczenie symbolu gatunku w nawiasie

. ..

zmiana składu mechanicznego występuje na głębokości 100 - 150 cm

O

7 O

.

lokalizacja i nr odkrywki glebowej lokalizacja i nr odkrywki glebowej, z której pobrano próbki do analiz gleba podlega zlewom rzecznym ....

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.