Praktyczny Elektronik 1999-11

NRIND372161 CCEENNAA 44,,4400 PPLLNN IISSSSNN 11223322--22662288nnrr 1111’’9999 8888(( )) Bezpoœredni impo - pdf za darmo

28 downloads 55554 Views 4MB Size

Recommend Stories


Praktyczny Elektronik 1998-09
Praktyczny Elektronik 1998-09 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1996-01
Praktyczny Elektronik 1996-01 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1998-05
Praktyczny Elektronik 1998-05 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1995-10
Praktyczny Elektronik 1995-10 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1998-03
Praktyczny Elektronik 1998-03 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1995-11
Praktyczny Elektronik 1995-11 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1998-08
Praktyczny Elektronik 1998-08 - pdf za darmo

Story Transcript


NR IND 372161

nr 11’99 (88)

CENA 4,40 PLN

ISSN 1232-2628

SUPER OFERTA Oscyloskop analogowy OS-9020 Dwa kana³y analogowe, pasmo 20 MHz ■ Lampa oscyloskopowa o przek¹tnej 6” z niebieskim luminoforem ■ Regulowana podstawa czasu (20 ns/dz) i czu³oœæ (1 mV/dz). ■ Tryby: CH1, CH2, ADD, DUAL, X-Y ■ Wyzwalanie sygna³em telewizyjnym ■ Cena promocyjna: 1190 z³ + VAT (22%) ■

Oscyloskop OS-9020

Generator AO-3001C

Generator funkcyjny AO-3001C Sinusoidalny i prostok¹tny sygna³ wyjœciowy Regulowana p³ynnie czêstotliwoœæ sygna³u od 10 Hz do 1 MHz ■ Napiêcie wyjœciowe regulowane do 22,6 Vp-p ■ Ma³e zniekszta³cenia < 0,5% ■ Wbudowany czêstoœciomierz o d³ugoœci czterech cyfr ■ Pomiar czêstotliwoœci sygna³u zewnêtrznego ■ Prze³¹czane obci¹¿enie 50 / 600 W ■ Funkcje specjalne: 400 Hz i 1 kHz ■ Cena promocyjna: 820 z³+ VAT (22%) ■ ■

Zestaw pomiarowy MX-9300 4 urz¹dzenia w jednym Generator funkcyjny: 0,02 Hz - 2 MHz, 0,02 - 20 V, sinus, pi³a, prostok¹t, trójk¹t, stabilnoœæ 20 ppm, wejœcie VCF, wyœwietlacz 4 cyfry LED, przemiatanie liniowe / logarytmiczne ■ Czêstoœciomierz: 8 cyfr LED, stabilnoœæ 10 ppm, kana³ A: 1 Hz - 100 MHz, Zwe=1 MW; kana³ B: 70 MHz - 1 GHz, Zwe= 50 W. ■ Zasilacz stabilizowany: potrójny, 0-30 V / 0 - 3 A; 15 V / 1 A; 5 V / 2 A ■ Multimetr cyfrowy: 3 i 1/2 cyfry, AC/DC V, AC/DC A, R, automatyczna /rêczna zmiana zakresów, test diody ci¹g³oœæ obwodu, dok³adnoœæ podstawowa ±0,05% ■ Cena promocyjna: 1790 z³ + VAT (22%) ■

MULTIMETRY SAF TEC

SAF 310S Prosty i tani, du¿y wyœwietlacz LCD, AC/DCV, DCA, R, test diody, ci¹g³oœæ obwodu Cena 89 z³ + VAT

Bezpoœredni import, w³asny serwis

Zestaw pomiarowy MX-9300

z aprobat¹ typu GUM

SAF 320F Automatyczna zmiana zakresów, bargraf, AC/DCV, AC/DCA, R, f, hFE, pomiar temperatury - sonda w komplecie, Data Hold Cena 155 z³ + VAT

SAF 3400

SAF 350E

Podwójny wyœwietlacz z bargrafem, osobny wy³¹cznik zasilania, AC/DCV, AC/DCA, R, C, f, hFE, dioda, test baterii, timer, Data Hold Cena 155 z³ + VAT

Podwójny wyœwietlacz z bargrafem, AC/DCV, AC/DA, R, C, f, T, stanylogiczne, 8 pamiêci, komparator, RS-232C + oprogramowanie Cena 278 z³ + VAT

â Sp. z o.o.

02-930 Warszawa, ul. J. Sobieskiego 22 tel./fax (0-22) 642-16-23, tel. 642-19-73, 0-603 780 398

Srebrna têcza Konia z rzêdem temu, kto na podstawie tytu³u domyœli siê o czym mam zamiar przynudzaæ w tym miesi¹cu. Patrz¹c na ok³adkê pisma tytu³ jest ju¿ bardziej czytelny. Oczywiœcie chcê przedstawiæ nasz¹ p³ytê CD-ROM, na której zawarte zosta³y artyku³y publikowane na ³amach Praktycznego Elektronika w latach 1992 do 1997. Przez te szeœæ lat nazbiera³o siê tego sporo oko³o 2.000 stron i ponad 350 opracowanych w tym czasie urz¹dzeñ. Ile pracy w³o¿ono w przygotowanie tych stron mo¿na by³o dopiero doceniæ podczas ¿mudnego skanowania wszystkich archiwalnych numerów. Niestety programy u¿ywane w tym czasie do sk³adu pisma nie nawi¹zywa³y wspó³pracy z innymi programami st¹d koniecznoœæ skanowania strona za stron¹. Niektórzy pewnie siê zdziwi¹ jak to jest, ¿e nie mo¿na przenieœæ materia³ów w postaci elektronicznej. Ano nie mo¿na. Wiele katalogów potê¿nych firm elektronicznych te¿ by³o skanowanych z kart ksi¹¿ek i to wcale nie tak dawno. Jak powszechnie wiadomo pocz¹tki nie s¹ ³atwe. P³yta CD zrobi³a w ci¹gu prawie dwudziestu lat swojego istnienia zawrotn¹ karierê. Nie wiem czy wielu Czytelników pamiêta czasy kiedy w Polsce pojawi³y siê pierwsze odtwarzacze CD. Bêd¹c jeszcze studentem Politechniki Wroc³awskiej wybra³em siê kiedyœ do kolegi który posiada³ takie cudo z jedn¹ p³yt¹. S³uchaliœmy wtedy muzyki z zapartym tchem. Jakoœæ jak na tamte czasy by³a doskona³a. Nic nie trzeszcza³o a wysokich i niskich tonów by³o pod dostatkiem. Pierwsze próby z odtwarzaczami CD w radiowej Trójce te¿ by³y fascynuj¹ce. Zw³aszcza czy uda siê puœciæ p³ytê czy te¿ nie. Dziœ wydaje siê to œmieszne ale kilkanaœcie lat temu œwiat ¿y³ innymi problemami. Na naszej p³ycie która jest prezentem dla wiernych Czytelników (prenumeratorów) oprócz zawartoœci Praktycznego Elektronika z lat ubieg³ych znajdzie siê kilkanaœcie innych programów przydatnych ka¿demu elektronikowi posiadaj¹cemu komputer a tak¿e temu kto planuje zakup tego urz¹dzenia w najbli¿szym czasie. Kto zamierza kupiæ komputer za czas jakiœ nie polecam tej p³yty, bo mo¿e siê okazaæ i¿ ten rodzaj zapisu pójdzie do lamusa. Tak samo jak wspó³czesne programy, które nie chc¹ czytaæ wygenerowanych przez siebie plików przed dwoma lub trzema laty.

Spis treœci Radiopowiadomienie 433 MHz............................................4 Dwuprogowy sygnalizator temperatury – w³¹cznik wentylatora w komputerze .................................8 Laboratoryjny zasilacz czterozaciskowy 0÷30 V/5 A cz.3 ......................................10 Analogowo-cyfrowy miernik indukcyjnoœci .........................15 Cyfrowy oscyloskop - opis programu .................................19 Katalog Praktycznego Elektronika – tranzystory cz.2..........21 Gie³da PE...........................................................................23 Inteligentny budynek – transmisja danych sieci¹................26 Protel Design Explorer 99 cz.3 ...........................................31 Pomys³y uk³adowe przetworniki piezoelektryczne..............35 Reklama Poltronic .............................................................37 Termometr diodowy od -8°C do +30°C ............................38 Nie tylko Atmel .................................................................39 Prenumerata + Sprzeda¿ wysy³kowa .................................41

Redaktor Naczelny Dariusz Cichoñski

Ciekawostki ze œwiata ........................................................43

P³ytki drukowane wysy³ane s¹ za zaliczeniem pocztowym. Orientacyjny czas oczekiwania na realizacjê zamówienia wynosi trzy tygodnie. Nie przyjmujemy zamówieñ telefonicznych. Zamówienia na p³ytki drukowane prosimy przesy³aæ na kartach pocztowych, lub kartach zamówieñ zamieszczanych w PE. Koszt wysy³ki 8,00 z³ bez wzglêdu na kwotê pobrania. W sprzeda¿y wysy³kowej dostêpne s¹ archiwalne numery „Praktycznego Elektronika”: 3/92, 11/95, 4/96, 12/96, 1÷11/97, 4/98, 5/98, 10÷12/98 wszystkie w cenie 3,00 z³, 1÷8/99 wszystkie w cenie 3,60 z³ plus koszty wysy³ki. Kserokopie artyku³ów i ca³ych numerów, których nak³ad zosta³ wyczerpany, wysy³amy w cenie 1,75 z³ za pierwsz¹ stronê, za ka¿d¹ nastêpn¹ 0,25 z³ plus koszty wysy³ki. Kupony prenumeraty zamieszczane s¹ w numerach 2/99, 5/99, 8/99, 11/99, 12/99. Adres Redakcji: „Praktyczny Elektronik” ul. Jaskó³cza 2/5 65-001 Zielona Góra tel/fax.: (0-68) 324-71-03 w godzinach 800-1000 e-mail: [email protected]; http://www.pe.com.pl Redaktor Naczelny: mgr in¿. Dariusz Cichoñski Z-ca Redaktora Naczelnego: mgr in¿. Tomasz Kwiatkowski Redaktor Techniczny: Pawe³ Witek ©Copyright by Wydawnictwo Techniczne ARTKELE Zielona Góra, 1999r. Zdjêcie na ok³adce: Ireneusz Konieczny

Druk: Zielonogórskie Zak³ady Graficzne „ATEXT” sp. z o.o. Plac Pocztowy 15 65-958 Zielona Góra Artyku³ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adjustacji nades³anych artyku³ów. Opisy uk³adów i urz¹dzeñ elektronicznych oraz ich usprawnieñ zamieszczone w „Praktycznym Elektroniku” mog¹ byæ wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb w³asnych. Wykorzystanie ich do innych celów, zw³aszcza do dzia³alnoœci zarobkowej wymaga zgody redakcji „Praktycznego Elektronika”. Przedruk lub powielanie fragmentów lub ca³oœci publikacji zamieszczonych w „Praktycznym Elektroniku” jest dozwolony wy³¹cznie po uzyskaniu zgody redakcji. Redakcja nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i og³oszeñ.

04

Urz¹dzenia domowe

11/99

Radiopowiadomienie 433 MHz Prezentowane w artykule radiopowiadomienie charakteryzuje siê niezwykle prost¹ konstrukcj¹ oraz nisk¹ cen¹. Koszt wykonania podstawowej wersji urz¹dzenia, pozwalaj¹cej na uzyskanie zasiêgu 150 m, jest mniejszy ni¿ 60 z³. Radiopowiadomienie, choæ pomyœlane pod k¹tem zastosowania w samochodowej instalacji alarmowej, mo¿e równie¿ pos³u¿yæ do monitorowania dowolnego innego obiektu np. gara¿u lub altanki. Instalacja urz¹dzenia jest bardzo prosta i sprowadza siê do pod³¹czenia dwóch przewodów w czêœci nadawczej. Czêœæ odbiorcza mo¿e zostaæ przystosowana do zasilania bateryjnego. Zamontowanie w odbiorniku czu³ego, ale niestety znacznie dro¿szego, odbiornika superheterodynowego pozwala na uzyskanie zasiêgu do 1200 m w otwartym terenie. Czêœæ nadawcza radiopowiadomienia komunikuje siê z czêœci¹ odbiorcz¹ na popularnej czêstotliwoœci 433 MHz. Zastosowanie gotowych modu³ów nadajnika 433 MHz i odbiornika 433 MHz zaowocowa³o uproszczeniem procesu uruchamiania, obni¿eniem kosztów i zwiêkszeniem niezawodnoœci urz¹dzenia. Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, ¿e radiopowiadomienie nie zosta³o wyposa¿one w uk³ad kontroli zasiêgu. W przypadku, gdy nadajnik radiowy znajdzie siê poza zasiêgiem odbiornika, u¿ytkownik nie zostanie poinformowany o tym fakcie i nie bêdzie móg³ uzyskaæ ¿adnych informacji o stanie chronionego obiektu. Jednak ka¿dorazowe zadzia³anie urz¹dzenia bêdzie oznacza³o uruchomienie alarmu w obiekcie bêd¹cym przedmiotem naszej troski. Z takiego uproszczenia konstrukcji wyp³ywa jedna korzyœæ – nadajnik w stanie czuwania nie pobiera pr¹du. Na rysunku 1 przedstawiony zosta³ schemat blokowy radiopowiadomienia, ilustruj¹cy jednoczeœnie sposób jego

pod³¹czenia do instalacji alarmowej. Zasilanie nadajnika zosta³o do³¹czone do zasilania syreny alarmowej. W³¹czenie syreny spowoduje uaktywnienie nadajnika, a sygna³ przes³any drog¹ radiow¹ do odbiornika zaalarmuje w³aœciciela. Radiopowiadomienie wyposa¿one zosta³o w trzy wejœcia pomocnicze, które mog¹ np. pos³u¿yæ do monitorowania stanu ró¿nych w³¹czników w chwili uruchomienia alarmu. Wejœcia pomocnicze mog¹ oczywiœcie pozostaæ niepod³¹czone. W konstrukcji radiopowiadomienia do kodowania przesy³anej drog¹ radiow¹ informacji wykorzystano scalony koder typu MC 145026 oraz dekoder typu MC 145027. Poniewa¿ na ³amach PE uk³ady te nie by³y jeszcze opisywane, przyjrzymy siê im dok³adniej.

Koder Uk³ad MC 145026,...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.