Praktyczny Elektronik 2000-03

NRIND372161 CCEENNAA 44,,4400 PPLLNN IISSSSNN 11223322--22662288nnrr 33’’22000000 9922(( )) WWWWWW..PPEE..CCOOMM..PPLL CD - pdf za darmo

46 downloads 53890 Views 6MB Size

Recommend Stories


Praktyczny Elektronik 1998-09
Praktyczny Elektronik 1998-09 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1996-01
Praktyczny Elektronik 1996-01 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1998-05
Praktyczny Elektronik 1998-05 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1997-10
Praktyczny Elektronik 1997-10 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1996-08
Praktyczny Elektronik 1996-08 - pdf za darmo

Story Transcript


NR IND 372161

WWW.PE.COM.PL

nr

3’2000 (92)

CENA 4,40 PLN

ISSN 1232-2628

Oto jakie miêdzy innymi programy znajdziecie na naszej p³ycie: – Protel 99 Second Edition, – Eagle ver. 3.55 Win 95 DOS, – PSpice ver. 8.0, – Lab Windows/CVI, – EDWin 1.60, – AVR Studio ver. 1.45, – MPLAB ver. 4.00, – Oscyloskop pod Windows, – MS Internet Explorer 5.0 PL, – Adobe Acrobat Reader 4.0, – programy z PE i wiele innych.

CD – PE1 P³yta wydawnictwa ARTKELE zawiera blisko 2000 stron z archiwalnych numerów PE z lat 1992÷1997 zapisanych w formacie Portable Document File (PDF). Znajdziecie tu równie¿ bazê artyku³ów (w formacie html) oraz wiele programów i narzêdzi u¿ytecznych w pracowni elektronika.

Wszelkie prawa autorskie i producentów do nagranych utworów, publikacji i programów zastrze¿one. Opisy uk³adów i urz¹dzeñ elektronicznych oraz ich usprawnieñ zamieszczone na p³ycie mog¹ byæ wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb w³asnych. Wykorzystywanie ich do innych celów, zw³aszcza do dzia³alnoœci zarobkowej wymaga zgody redakcji „Praktycznego Elektronika”. Publiczne odtwarzanie, kopiowanie, powie© r. lanie fragmentów lub ca³oœci i wypo¿yczanie Co 00 bez zezwolenia zabronione. 20 p

y ri gh

t by

W yd

a w n ic

 Made in Poland

E two Techniczne ARTKEL

óra aG n o l Zie

Sza³ Internetowych cia³ Polskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych najwyraŸniej, delikatnie mówi¹c, odbi³o na punkcie Internetu. Akcje spó³ek przynosz¹cych pokaŸne straty potrafi¹ siê ostro pi¹æ w górê po og³oszeniu przez ich zarz¹dy zamiarów rozwijania portali i witryn Internetowych. Wszystko to mo¿na jeszcze zrozumieæ w przypadku spó³ek z bran¿ medialnych, komputerowych i elektronicznych. Lecz kaganek oœwiaty dotar³ pod strzechy i firmy typu „Czerwony Czajnik” lub „Lepsza przysz³oœæ” produkuj¹ce buty, d¿emy i gumki do majtek te¿ garn¹ siê do nowoczesnych technologii. Problem tylko w tym, ¿e nowe technologie pojawi¹ siê w Internecie a nie w produkcji. Wypuœci³em ostatnio balon próbny w postaci pytania do czego mo¿e byæ przydatny ten ca³y Internet. Odpowiedzi jakie otrzyma³em by³y ogólnikowe, mêtne i ogólnie rzecz bior¹c kompletnie bezsensowne. Nie chcê pomniejszaæ roli jak¹ we wspó³czesnym œwiecie odgrywa informacja i ³¹cznoœæ, ale te¿ nie przeceniam jej. Na fali wzrostu popularnoœci najbardziej skorzystaj¹ firmy telekomunikacyjne. Wszak ka¿da sekunda serfowania po falach elektromagnetycznych Internetu nabija licznik po³¹czeñ. W ca³ym tym zamieszaniu z Internetem wyczyta³em gdzieœ, ¿e w USA miesiêczny abonament telefoniczny kosztuje 14 $. W ramach tego abonamentu mo¿na prowadziæ nieograniczon¹ iloœæ rozmów lokalnych i wisieæ w Internecie bez przerwy. Jest to tak piêkne, ¿e chyba nieprawdziwe. Jeden z moich znajomych (od niedawna szczêœliwy posiadacz komputera z modemem) obwieœci³ mi radosn¹ nowinê: „W³aœnie nawi¹za³em kontakt z ciekawym cz³owiekiem; mailujemy”. Na moje prostackie pytanie: „i co z tego” otrzyma³em odpowiedŸ: „Jest fajnie”. Z lekka siê wkurzy³em i rzek³em: „Stary zostaw to moje piwo i spadaj do domu pomailujemy sobie i przy okazji odwiedzimy browar... ale wirtualnie”. Chyba siê starzejê, lubiê spokój i dyskretny stukot klawiatury. Nie, to jeszcze nie koniec. Znajomek przybieg³ na drugi dzieñ z piwem, ob³êdem w oczach i powita³ mnie s³owami: „Stary ratuj £indo³sy mnie siê wysypa³y i nie mogê mailowaæ”. Odrzek³em mu: „Jedn¹ chwileczkê ju¿ siê tob¹ zajmê tylko lecê sprzedaæ akcje spó³ek Internetowych zanim siê wysypi¹„.

Spis treœci Analizator widma z pamiêci¹..........................................4 Przestrojenie g³owicy UKF GFE-105 na górne pasmo ......9 Minutnik ......................................................................10 Prosty radiotelefon na pasmo 433 MHz .......................13 Opis programu Oscyloskop pod Windows ver. 2.51 .......17 Kupon zamówieñ na p³ytê CD-PE1 i prenumeratê.........19 Karta zamówieñ na p³ytki drukowane ..........................20 Katalog Praktycznego Elektronika TDA 2009 ................21 Gie³da PE......................................................................23 Zdalne sterowanie oœwietleniem cz. 1 ..........................26 Od’PIC’owany budzik - cz. 2 .........................................31 Wysokiej klasy rozdzielacz sygna³u wideo .....................36 Pomys³y uk³adowe - t³umik 60 dB ................................37 Mikser audio do udŸwiêkowiania filmów

Redaktor Naczelny Dariusz Cichoñski P.S. M³odzie¿y do lat 18 alkoholu nie sprzedaje siê nawet wirtualnie.

lub do dyskoteki...........................................................38 Sprostowanie do mikroprocesorowego dekodera RDS .......42 Ciekawostki ze œwiata...................................................43

P³ytki drukowane wysy³ane s¹ za zaliczeniem pocztowym. Orientacyjny czas oczekiwania na realizacjê zamówienia wynosi trzy tygodnie. Nie przyjmujemy zamówieñ telefonicznych, ani poczt¹ elektroniczn¹. Zamówienia na p³ytki drukowane i uk³ady programowane prosimy przesy³aæ na kartach pocztowych, lub kartach zamówieñ zamieszczanych w PE. Koszt wysy³ki wynosi 8,00 z³ bez wzglêdu na kwotê pobrania. W sprzeda¿y wysy³kowej dostêpne s¹ archiwalne numery „Praktycznego Elektronika”: 3/92, 11/95, 3/96, 9/96, 10/96, 1÷11/97, 2/98, 4÷6/98, 8/98, 10/98, 11/98 wszystkie w cenie 3,00 z³, 2÷9/99, 12/99, wszystkie w cenie 3,60 z³, 1/2000, 2/2000 wszystkie w cenie 4,40 z³. Kserokopie artyku³ów i ca³ych numerów, których nak³ad zosta³ wyczerpany wysy³amy w cenie 2,50 z³ za pierwsz¹ stronê, za ka¿d¹ nastêpn¹ 0,5 z³ plus koszty wysy³ki. Adres Redakcji: „Praktyczny Elektronik” ul. Jaskó³cza 2/5 65-001 Zielona Góra tel/fax.: (0-68) 324-71-03 w godzinach 800-1000 e-mail: [email protected]; http://www.pe.com.pl Redaktor Naczelny: mgr in¿. Dariusz Cichoñski Z-ca Redaktora Naczelnego: mgr in¿. Tomasz Kwiatkowski Redaktor Techniczny: Pawe³ Witek ©Copyright by Wydawnictwo Techniczne ARTKELE Zielona Góra, 1999r.

Zdjêcie na ok³adce: Jaros³aw Bro¿yna Druk: Zak³ady Graficzne „ATEXT” Gdañsk Artyku³ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adjustacji nades³anych artyku³ów. Opisy uk³adów i urz¹dzeñ elektronicznych oraz ich usprawnieñ zamieszczone w „Praktycznym Elektroniku” mog¹ byæ wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb w³asnych. Wykorzystanie ich do innych celów, zw³aszcza do dzia³alnoœci zarobkowej wymaga zgody redakcji „Praktycznego Elektronika”. Przedruk lub powielanie fragmentów lub ca³oœci publikacji zamieszczonych w „Praktycznym Elektroniku” jest dozwolony wy³¹cznie po uzyskaniu zgody redakcji. Redakcja nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i og³oszeñ.

4

Elektroakustyka

3/2000

Analizator widma z pamiêci¹ Kilkakrotnie ju¿ publikowaliœmy uk³ady analizatorów widma. Mimo tego wci¹¿ spotykamy siê z pytaniami czym s¹ analizatory widma i do czego s³u¿¹. OdpowiedŸ na te i inne pytania mo¿na znaleŸæ w poni¿szym artykule. Prezentowany poni¿ej analizator widma ró¿ni siê doœæ znacznie od poprzednich konstrukcji. Zosta³ on zaprojektowany w taki sposób, ¿e mo¿liwe jest wykonanie go w praktycznie dowolnej konfiguracji zawieraj¹cej od 4 do 30 pasm czêstotliwoœci w których dokonywany jest pomiar. Niezale¿nie od liczby pasm analizator mo¿na tak¿e wykonaæ w wersji monofonicznej lub stereofonicznej.

–40dB

–32dB

D1L

–22dB

D2L

–12dB

D3L

nej pomieszczenia, testowania jakoœci kolumn. Wszystkie te czynnoœci opiszemy w odrêbnym artykule poœwiêconym prostym, domowym metodom badania zestawów g³oœnikowych. Analizator zbudowano w postaci modu³owej. Mo¿e on sk³adaæ siê z kilku modu³ów, z których ka¿dy obejmuje dwie

tem wygl¹da on jak kilka lub kilkanaœcie mierników wysterowania umieszczonych obok siebie, z których ka¿dy pokazuje maksymaln¹ amplitudê sygna³u w innym wycinku pasma akustycznego. Urz¹dzenie to mo¿e byæ pomocne podczas dobierania miejsca umieszczenia kolumn g³oœnikowych, aran¿acji akustycz-

Analizator widma jest swego rodzaju miernikiem poziomu wysterowania. Klasyczny miernik pokazuje jednak maksymaln¹ wartoœæ amplitudy w ca³ym paœmie akustycznym obejmuj¹cym czêstotliwoœci od 20 Hz do 20 kHz. Analizator dzieli to pasmo na znacznie wê¿sze „kawa³ki” i przeprowadza w nich pomiar. Za–9dB

D4L

–6dB

D5L

–4dB

D6L

–2dB

D7L

0dB

D8L

+2dB

D9L

+5dB

D10L

+8dB

D11L

T1

R1

D12L

2,2k

T2

R2 2,2k

T3 D1P

D2P

D3P

D4P

D5P

D6P

D7P

D8P

D9P

D10P

D11P

R3

D12P

2,2k

T4

R4 2,2k

BC557B

21

R7 160W

20

19

R8 160W 18

R9 160W 17

R10 160W 16

15

14

13

12

C7 47n

US1 BA6822S

1

2

R11 2,7k C1 1mF

3

4

R12 47k

6

7

8

C4 22mF

C2 1mF

9

C5 10n

R14 47k

R13 2,7k C3 22mF

5

10

R15 39k

+5V

CA CA

CB

RD

RC

RE

–5V

CB

RF

3

6

8

US2A

1 5

US2B

–5V C9 47n

+5V 2

LED

+5V C8 10mF

RA

TL082

+5V LED

11

WE RB

C6 47mF

7

4

–5V

Rys. 1 Schemat analizatora widma (jeden modu³)

T

22

R6 160W

T

R5 160W

Analizator widma

03/2000

Ku C1 3dB Q=

R3

fo Df

R1

C1

WE WY R2 fgl

0

fo Df

fgh

(skala log)

f

Rys. 2 Schemat filtru pasmowoprzepustowego

czêstotliwoœci. Modu³y mo¿na ³¹czyæ równolegle otrzymuj¹c w ten sposób analizator o praktycznie dowolnej liczbie pasm. W praktyce stosuje siê analizatory piêcio-, siedmio-, i dziesiêciopasmowe. W studyjnej technice pomiarowej mo¿na spotkaæ analizatory trzydziesto-kana³owe. Poszczególne kana³y ró¿ni¹ siê od siebie tylko czêstotliwoœciami œrodkowymi filtrów pasmowoprzepustowych. W analizatorze zastosowano uk³ady miernika wysterowania z pamiêci¹ wskazañ tzw. Peak Hold Level Meter. Bli¿sze informacje na temat tych uk³adów mo¿na znaleŸæ w PE 9/98 w artykule pt. Peak Hold Level Meter. Szerzej natomiast opiszemy filtry zastosowane w uk³adzie. Filtry pasmowoprzepustowe zastosowane w analizatorze widma nale¿¹ do grupy filtrów z wielokrotn¹ pêtl¹ sprzê¿enia zwrotnego (rys 2). Tego rodzaju filtry wymagaj¹ ma³ej iloœci elementów zewnêtrznych. Stosuje siê je w uk³adach o dobrociach ni¿szych od 10. Bardzo wa¿n¹ zalet¹ jest ich stabilna praca. Natomiast wielk¹ wad¹ s¹ skomplikowane obliczenia. Mogê jednak pocieszyæ Czytelników, ¿e w dobie komputerów przeprowadzeni...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.