Praktyczny Elektronik 2000-07

NRIND372161 CCEENNAA 44,,8800 PPLLNN IISSSSNN 11223322--22662288nnrr 77’’22000000 9966(( )) WWWWWW..PPEE..CCOOMM..PPLL CD - pdf za darmo

14 downloads 76346 Views 4MB Size

Recommend Stories


Praktyczny Elektronik 1998-09
Praktyczny Elektronik 1998-09 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1996-01
Praktyczny Elektronik 1996-01 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1998-05
Praktyczny Elektronik 1998-05 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1997-10
Praktyczny Elektronik 1997-10 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1996-08
Praktyczny Elektronik 1996-08 - pdf za darmo

Story Transcript


NR IND 372161

WWW.PE.COM.PL

nr

7’2000 (96)

CENA 4,80 PLN

ISSN 1232-2628

Oto jakie miêdzy innymi programy znajdziecie na naszej p³ycie: – Protel 99 Second Edition, – Eagle ver. 3.55 Win 95 DOS, – PSpice ver. 8.0, – Lab Windows/CVI, – EDWin 1.60, – AVR Studio ver. 1.45, – MPLAB ver. 4.00, – Oscyloskop pod Windows, – MS Internet Explorer 5.0 PL, – Adobe Acrobat Reader 4.0, – programy z PE i wiele innych.

CD – PE1 P³yta wydawnictwa ARTKELE zawiera blisko 2000 stron z archiwalnych numerów PE z lat 1992÷1997 zapisanych w formacie Portable Document File (PDF). Znajdziecie tu równie¿ bazê artyku³ów (w formacie html) oraz wiele programów i narzêdzi u¿ytecznych w pracowni elektronika.

Wszelkie prawa autorskie i producentów do nagranych utworów, publikacji i programów zastrze¿one. Opisy uk³adów i urz¹dzeñ elektronicznych oraz ich usprawnieñ zamieszczone na p³ycie mog¹ byæ wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb w³asnych. Wykorzystywanie ich do innych celów, zw³aszcza do dzia³alnoœci zarobkowej wymaga zgody redakcji „Praktycznego Elektronika”. Publiczne odtwarzanie, kopiowanie, powie© r. lanie fragmentów lub ca³oœci i wypo¿yczanie Co 00 bez zezwolenia zabronione. 20 p

y ri gh

t by

W yd

a w n ic

 Made in Poland

E Zi two Techniczne ARTKEL

óra aG elon

Oto jakie miêdzy innymi programy znajdziecie na naszej p³ycie: – Protel 99 Second Edition, – Eagle ver. 3.55 Win 95 DOS, – PSpice ver. 8.0, – Lab Windows/CVI, – EDWin 1.60, – AVR Studio ver. 1.45, – MPLAB ver. 4.00, – Oscyloskop pod Windows, – MS Internet Explorer 5.0 PL, – Adobe Acrobat Reader 4.0, – programy z PE i wiele innych.

CD – PE1 P³yta wydawnictwa ARTKELE zawiera blisko 2000 stron z archiwalnych numerów PE z lat 1992÷1997 zapisanych w formacie Portable Document File (PDF). Znajdziecie tu równie¿ bazê artyku³ów (w formacie html) oraz wiele programów i narzêdzi u¿ytecznych w pracowni elektronika.

Wszelkie prawa autorskie i producentów do nagranych utworów, publikacji i programów zastrze¿one. Opisy uk³adów i urz¹dzeñ elektronicznych oraz ich usprawnieñ zamieszczone na p³ycie mog¹ byæ wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb w³asnych. Wykorzystywanie ich do innych celów, zw³aszcza do dzia³alnoœci zarobkowej wymaga zgody redakcji „Praktycznego Elektronika”. Publiczne odtwarzanie, kopiowanie, powie© r. lanie fragmentów lub ca³oœci i wypo¿yczanie Co 00 bez zezwolenia zabronione. 20 p

y ri gh

t by

W yd

a w n ic

 Made in Poland

E Zi two Techniczne ARTKEL

óra aG elon

Ciœnienie nad i pod sto³em Jestem ca³kowicie poch³oniêty pogod¹. Upa³ jaki jest w chwili gdy piszê te s³owa doprowadza do kompletnego rozmiêkczenia moich komórek nerwowych, st¹d pomys³ zbudowania barometru. Mo¿e przy jego pomocy uda mi siê „zaczarowaæ” ten przeklêty upa³. Poprzednio pisa³em o wieku serwomechanizmów. Teraz chcê siê skupiæ na przetwornikach. Nowoczesny œwiat d¹¿¹cy do mechanizacji i automatyzacji musi wykonaæ, jeszcze jeden niezwykle istotny krok. Krokiem tym jest wymyœlenie, zaprojektowanie i zbudowanie przetworników wszystkich wielkoœci fizycznych, które przyjd¹ do g³owy. Pos³u¿ê siê analogi¹ z dziedziny komputerów. Serwomechanizmy to urz¹dzenia wyjœcia. Natomiast przetworniki to urz¹dzenia wejœcia. Bez jednych i drugich komputer, nawet najwspanialszy, nie bêdzie przydatny. Bez „g³upiej” klawiatury za 30 z³ nie sposób napisaæ tego tekstu. Tak samo nie sposób sterowaæ czymkolwiek bez danych zbieranych przez ró¿nego rodzaju czujniki lub przetworniki jak kto woli. Postêp w tej dziedzinie jest ju¿ bardzo du¿y. Pomyœlmy o kamerze telewizyjnej. Najprostsze modele przemys³owej kamery kolorowej mo¿na ju¿ ponoæ kupiæ za ok. 250 z³. Rzecz parê lat temu nie do pomyœlenia. Kupuj¹c przetwornik ciœnienia atmosferycznego musia³em podpisaæ zobowi¹zanie, ¿e nie wykorzystam go do wyprodukowania bomby atomowej. Widaæ uda³o mi siê wybraæ rzecz z najwy¿szej pó³ki, co bardzo szybko potwierdzi³o siê w praktyce. Czytaj¹c literaturê na temat ciœnienia atmosferycznego znalaz³em wzór podaj¹cy zale¿noœæ ciœnienia od wysokoœci nad poziomem morza. Wtedy przyszed³ mi wtedy do g³owy pomys³ by sprawdziæ jak¹ najmniejsz¹ ró¿nicê wysokoœci jestem w stanie zmierzyæ przy pomocy tego czujnika. Wiecie co wysz³o i potwierdzi³o siê w praktyce. Dziêki doskona³emu przetwornikowi by³em w stanie wykryæ ró¿nicê ciœnienia atmosferycznego jaka wystêpuje pomiêdzy blatem sto³u a pod³og¹. A¿ wierzyæ siê nie chce. Có¿ poprawiam moj¹ myœl z poprzedniego miesi¹ca. Wiek XXI bêdzie wiekiem serwomechanizmów i przetworników.

Cyfrowy barometr .....................................................................4 T³umienie elektryczne g³oœnika a impedancja kolumn g³oœnikowych...........................................9 Wyciskanie pr¹du z cytryny .....................................................10 Konwerter telewizyjny.............................................................11 Pomys³y uk³adowe – w³¹cznik sensorowy du¿ej mocy ..............14 Pod³¹czenie dodatkowego wzmacniacza mocy do radioodtwarzacza samochodowego ....................................15 Listy od Czytelników ................................................................18 Kupon zamówieñ na p³ytê CD-PE1 i prenumeratê....................19 Karta zamówieñ na p³ytki drukowane .....................................20 Katalog Praktycznego Elektronika – Stabilizator LM 317..........21 Gie³da PE.................................................................................23 UltradŸwiêkowy sygnalizator cofania do samochodu dokoñczenie.....................................................26 Poprawki do regulatora obrotów .............................................26 Uniwersalny syntezer czêstotliwoœci o ma³ym rastrze UNISYNT 2000 ..............................................27 Nietypowy uk³ad pracy generatora 555...................................34 G³oœniki i obudowy – obudowa z otworem ..............................35 Elektroniczna kostka do gry .....................................................38 Miniwoltomierz .......................................................................39

Redaktor Naczelny Dariusz Cichoñski

Pomys³y uk³adowe – zaokr¹glanie do pi¹tki.............................41 Ciekawostki ze œwiata..............................................................43

P³ytki drukowane wysy³ane s¹ za zaliczeniem pocztowym. Orientacyjny czas oczekiwania wynosi 3 tygodnie. Zamówienia na p³ytki drukowane, uk³ady programowane i zestawy prosimy przesy³aæ na kartach pocztowych, na kartach zamówieñ zamieszczanych w PE, faksem lub poczt¹ elektroniczn¹. Koszt wysy³ki wynosi 8 z³ bez wzglêdu na kwotê pobrania. W sprzeda¿y wysy³kowej dostêpne s¹ archiwalne numery "Praktycznego Elektronika", wykaz numerów na stronie 20. Kserokopie artyku³ów i ca³ych numerów, których nak³ad zosta³ wyczerpany wysy³amy w cenie 2,50 z³ za pierwsz¹ stronê, za ka¿d¹ nastêpn¹ 0,50 z³ + koszty wysy³ki. Adres Redakcji: „Praktyczny Elektronik” ul. Jaskó³cza 2/5 65-001 Zielona Góra tel/fax.: (0-68) 324-71-03 w godzinach 800-1000 e-mail: [email protected]; http://www.pe.com.pl Redaktor Naczelny: mgr in¿. Dariusz Cichoñski Z-ca Redaktora Naczelnego: mgr in¿. Tomasz Kwiatkowski Redaktor Techniczny: Pawe³ Witek ©Copyright by Wydawnictwo Techniczne ARTKELE Zielona Góra, 1999r.

Zdjêcie na ok³adce: Ireneusz Konieczny Druk: Zak³ady Graficzne „ATEXT” Gdañsk Artyku³ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adjustacji nades³anych artyku³ów. Opisy uk³adów i urz¹dzeñ elektronicznych oraz ich usprawnieñ zamieszczone w „Praktycznym Elektroniku” mog¹ byæ wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb w³asnych. Wykorzystanie ich do innych celów, zw³aszcza do dzia³alnoœci zarobkowej wymaga zgody redakcji „Praktycznego Elektronika”. Przedruk lub powielanie fragmentów lub ca³oœci publikacji zamieszczonych w „Praktycznym Elektroniku” jest dozwolony wy³¹cznie po uzyskaniu zgody redakcji. Redakcja nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i og³oszeñ.

Elektronika domowa

4

7/2000

Cyfrowy barometr Od pradawnych czasów ³upanie w koœciach i rwanie w stawach by³o naturalnym miernikiem zmian pogodowych jakie maj¹ wkrótce nast¹piæ. Dopiero doœwiadczenia Torricelli’ego wprowadzi³y element naukowy do przewidywania pogody. Artyku³ zawiera kompletny opis barometru cyfrowego, w którym zastosowano pó³przewodnikowy przetwornik ciœnienia atmosferycznego na napiêcie elektryczne. Przetwornik jest fabrycznie skalibrowany, co u³atwia regulacjê przyrz¹du. Ciekawostk¹ niech bêdzie informacja, ¿e czujnik ciœnienia zawiera komorê pró¿niow¹. Czy¿by nast¹pi³ powrót lamp elektronowych? Konstrukcja urz¹dzenia jest na tyle prosta, ¿e mo¿e j¹ wykonaæ nawet ma³o zaawansowany elektronik.

nienie ciœnienia atmosferycznego za pomoc¹ wynalezionego przez siebie barometru rtêciowego. Odkrycie jego zosta³o umwiecznione w nazwie jednostki ciœnienia Tor. Po tym odkryciu bardzo szybko zauwa¿ono, ¿e ciœnienie atmosferyczne nie jest sta³e lecz ulega ci¹g³ym zmianom. Po pewnym czasie zmiany ciœnienia zaczêto kojarzyæ ze zjawiskami meteorologicznymi czyli pogod¹. Rozwój nauki doprowadzi³ do wynalezienia wielu rodzajów przyrz¹dów s³u¿¹cych do pomiaru ciœnienia atmosferycznego. Pierwszym jak ju¿ podano by³ barometr rtêciowy, maj¹cy postaæ rurki zasklepionej u wierzcho³ka i wype³nionej rtêci¹. Przy zmianach ciœnienia wysokoœæ s³upa rtêci w rurce ulega³a zmianie. St¹d

W œwiecie w którym ¿yjemy podlegamy gigantycznemu naciskowi powietrza które otacza ca³y glob. Przy powierzchni cia³a doros³ego cz³owieka wynosz¹cej ok. 2 m.2 nacisk powietrza osi¹ga gigantyczn¹ wartoœæ 20 ton. Nie odczuwamy tego, gdy¿ wewnêtrzne ciœnienie wystêpuj¹ce w ka¿dej z komórek naszego organizmu równowa¿y t¹ wielkoœæ. Jednoczeœnie jesteœmy w stanie odczuæ zmiany ciœnienia na poziomie 1%. Przy ni¿szym ciœnieniu atmosferycznym osoby wra¿liwe (metoropaci) odczuwaj¹ sennoœæ i bóle g³owy. Przez lata ludzie nie uœwiadamiali sobie istnienia takiej si³y jak ciœnienie atmosferyczne. Dopiero w³oski fizyk i matematyk Evangelista Torricelli (1608–1647) w 1643 roku wykaza³...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.