Praktyczny Elektronik 2000-09

NRIND372161 CCEENNAA 44,,8800 PPLLNN IISSSSNN 11223322--22662288nnrr 99’’22000000 9988(( )) Uk³ad posz - pdf za darmo

29 downloads 76818 Views 5MB Size

Recommend Stories


Praktyczny Elektronik 1998-09
Praktyczny Elektronik 1998-09 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1996-01
Praktyczny Elektronik 1996-01 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1998-05
Praktyczny Elektronik 1998-05 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1996-05
Praktyczny Elektronik 1996-05 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1996-08
Praktyczny Elektronik 1996-08 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1997-10
Praktyczny Elektronik 1997-10 - pdf za darmo

Story Transcript


NR IND 372161

WWW.PE.COM.PL

nr

9’2000 (98)

CENA 4,80 PLN

Uk³ad Uk³ad poszerzania poszerzania bazy bazy stereofonicznej stereofonicznej WskaŸnik WskaŸnik ³adowania ³adowania ii roz³adowywania roz³adowywania akumulatora akumulatora Uniwersalna Uniwersalna p³ytka p³ytka zwrotnicy zwrotnicy g³oœnikowej g³oœnikowej Stroboskop Stroboskop do do kontroli kontroli ii ustawiania ustawiania zap³onu zap³onu Monitor Monitor linii linii telefonicznej telefonicznej Opis Opis programu programu EAGLE EAGLE

ISSN 1232-2628

Sprzeda¿ wi¹zana Nieszczêsna karta graficzna opisana w poprzednim numerze nie daje mi spokoju. Do dodatkowo zaskoczy³a mnie relatywnie niska cena dysku 17,2 Gb, jak¹ zauwa¿y³em w sklepie komputerowym. Dysk to nie karta, to coœ znacznie bardziej skomplikowanego. Siedz¹ tam jak na karcie ró¿ne tajemnicze koœci, ale to ¿adna nowoœæ. Dopiero w œrodku zaczyna siê „orgia” mechaniki. Pocz¹wszy od talerza wykonanego z ob³êdn¹ wrêcz precyzj¹, poprzez g³owice wielkoœci ³epka od szpilki, na silniku obracaj¹cym talerz skoñczywszy. Zapomnia³em jeszcze o chemii warstwy magnetycznej naniesionej na talerz i napêdzie g³owic. Wykonana w technologii wtrysku stopów aluminium obudowa te¿ nie nale¿y do tanich. Do wszystkiego mo¿na jeszcze dodaæ taki drobiazg jak gwintowane otwory pod œruby mocuj¹ce. Czynnoœæ gwintowania jest doœæ wolna i wbrew pozorom kosztowna. Ten cud techniki kosztuje u nas nieca³e 100$ (cena bez podatku VAT). Byæ mo¿e niektórzy powiedz¹, ¿e to du¿o. Zgadza siê jesteœmy niestety biednym krajem i to co tanie na œwiecie u nas jest doœæ drogie. Z drugiej strony popatrzmy na ceny tak popularnych produktów jak proszki do prania. Dyski kupuje stosunkowo ma³o ludzi, a proszki prawie wszyscy. Cena kilograma proszku nie ró¿ni siê szokuj¹co od ceny kilograma dysku, jest tylko kilka razy ni¿sza. Jednak¿e kupuj¹c proszek dokonujemy transakcji wi¹zanej. Wraz z proszkiem kupujemy kilkanaœcie debilnych seriali telewizyjnych, w których uœmiechniête twarze gadaj¹ bez sensu przez tysi¹ce odcinków w tych samych dekoracjach. Myœlê, ¿e kamery krêc¹ce te sceny s¹ przyspawane do pod³o¿a, gdy¿ ujêcia s¹ zawsze te same. Reklama zapewnia Ci wybór – tak twierdzi has³o. Jestem przekonany, ¿e reklama zabiera mi pieni¹dze. Wybór dysków i bez reklamy jest du¿y. Niskie ceny wynikaj¹ z tego ¿e p³acimy tylko za sam dysk, bez ¿adnych bonusów. Czy¿ ogl¹damy w telewizji reklamy na których m³ody przystojny japiszon, na widok którego dziewczyny piszcz¹ z zachwytu, podje¿d¿a sportowym wozem pod Bibliotekê Narodow¹ i wyci¹ga walizeczkê wy³adowan¹ dyskami. Potem z uœmiechem na ustach podnosi gmach biblioteki z którego sypi¹ siê strumieniami ksi¹¿ki i wpadaj¹ do roz³o¿onych wachlarzem dysków. Po chwili ca³a m¹droœæ zawarta w ksi¹¿kach z biblioteki zapakowana jest na dyskach mieszcz¹cych siê w ma³ej walizeczce. Goœæ trzaska drzwiami samochodu i odje¿d¿a. Na ekranie pojawia siê napis: „Dziêki dyskom firmy Misiu Jogi mo¿esz teraz mieæ Bibliotekê Narodow¹ w twoim komputerze”. Na szczêœcie nie ogl¹damy takich reklam i dziêki temu mamy tanie dyski.

Uk³ad poszerzania bazy stereofonicznej.....................................4 Blokada zamka centralnego w samochodzie ..............................6 WskaŸnik ³adowania i roz³adowywania akumulatora..................7 Uniwersalna p³ytka zwrotnicy g³oœnikowej ...............................11 Sprostowanie do przestrajania zakresu UKF tunerów AS-952 i AS-946 ....................................15 Pomys³y uk³adowe – prze³¹cznik bistabilny ..............................16 Generator przestrajany napiêciem na czêstotliwoœci akustyczne....................................................17 Kupon zamówieñ na p³ytê CD-PE1 i prenumeratê....................19 Karta zamówieñ na p³ytki drukowane .....................................20 Katalog Praktycznego Elektronika – g³oœniki produkcji TONSIL S.A cz.2. .......................................21 Gie³da PE.................................................................................23 Stroboskop do kontroli i ustawiania zap³onu............................25 Projektowanie obwodów drukowanych przy u¿yciu programu EAGLE cz. 2 ...........................................28 Monitor linii telefonicznej........................................................34 Listy od Czytelników ................................................................38 Prosty wzmacniacz wejœciowy do czêstoœciomierza ..................39 Pomys³y uk³adowe – stroboskop gramofonowy........................41

Redaktor Naczelny Dariusz Cichoñski

Przetworniki ciœnienia na napiêcie serii MPX............................42 Ciekawostki ze œwiata..............................................................43

P³ytki drukowane wysy³ane s¹ za zaliczeniem pocztowym. Orientacyjny czas oczekiwania wynosi 3 tygodnie. Zamówienia na p³ytki drukowane, uk³ady programowane i zestawy prosimy przesy³aæ na kartach pocztowych, na kartach zamówieñ zamieszczanych w PE, faksem lub poczt¹ elektroniczn¹. Koszt wysy³ki wynosi 8 z³ bez wzglêdu na kwotê pobrania. W sprzeda¿y wysy³kowej dostêpne s¹ archiwalne numery "Praktycznego Elektronika", wykaz numerów na stronie 20. Kserokopie artyku³ów i ca³ych numerów, których nak³ad zosta³ wyczerpany wysy³amy w cenie 2,50 z³ za pierwsz¹ stronê, za ka¿d¹ nastêpn¹ 0,50 z³ + koszty wysy³ki. Adres Redakcji: „Praktyczny Elektronik” ul. Jaskó³cza 2/5 65-001 Zielona Góra tel/fax.: (0-68) 324-71-03 w godzinach 800-1000 e-mail: [email protected]; http://www.pe.com.pl Redaktor Naczelny: mgr in¿. Dariusz Cichoñski Z-ca Redaktora Naczelnego: mgr in¿. Tomasz Kwiatkowski Redaktor Techniczny: Pawe³ Witek ©Copyright by Wydawnictwo Techniczne ARTKELE Zielona Góra, 1999r.

Zdjêcie na ok³adce: Ireneusz Konieczny Druk: Zak³ady Graficzne „ATEXT” Gdañsk Artyku³ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adjustacji nades³anych artyku³ów. Opisy uk³adów i urz¹dzeñ elektronicznych oraz ich usprawnieñ zamieszczone w „Praktycznym Elektroniku” mog¹ byæ wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb w³asnych. Wykorzystanie ich do innych celów, zw³aszcza do dzia³alnoœci zarobkowej wymaga zgody redakcji „Praktycznego Elektronika”. Przedruk lub powielanie fragmentów lub ca³oœci publikacji zamieszczonych w „Praktycznym Elektroniku” jest dozwolony wy³¹cznie po uzyskaniu zgody redakcji. Redakcja nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i og³oszeñ.

Elektroakustyka

4

9/2000

Uk³ad poszerzania bazy stereofonicznej Prosty uk³ad umo¿liwiaj¹cy poszerzenie i regulacjê tzw. bazy przy odtwarzaniu audycji stereofonicznych. Przydatny zw³aszcza przy ma³ej odleg³oœci miêdzy g³oœnikami (odbiorniki przenoœne, telewizyjne i samochodowe). Mo¿e byæ wykorzystany dla zwiêkszenia efektów stereofonicznych w zestawach domowych.

Podstawy stereofonii Natura wyposa¿y³a cz³owieka w dwoje uszu z dwóch wzglêdów. Pierwszy to mo¿liwoœæ rozró¿niania kierunku z jakiego dochodzi dŸwiêk, a drugi to dublowanie organów s³uchu. Podobnie zreszt¹ ma siê rzecz z oczyma. Kierunek przychodzenia dŸwiêku rozró¿niony zostaje na podstawie ró¿nych natê¿eñ i, lub faz fali dŸwiêkowych docieraj¹cych do poszczególnych uszu. Nie bêdê wnika³ w budowê ucha, ale upraszczaj¹c w jego wnêtrzu znajduje siê „czujnik” przetwarzaj¹cy zmiany ciœnienia na bodŸce rejestrowane i oceniane w odpowiedniej czêœci mózgu. Uk³ad s³uchu ma ograniczone mo¿liwoœci. Pierwszym ograniczeniem jest mo¿liwoœæ rozró¿niania dwóch b

przychodzenia dŸwiêków sprawiaj¹, ¿e cz³owiek ca³y czas odbiera dŸwiêki naturalne jako przestrzenne. Urz¹dzenia s³u¿¹ce do przekazywania dŸwiêku na odleg³oœæ lub do zapisu i odtwarzania dŸwiêku, pocz¹tkowo pozbawia³y go informacji kierunkowych. Ograniczano siê jedynie do przekazywania lub zapisu zmian natê¿enia dŸwiêku tzw. dŸwiêk monofoniczny. Pomimo poprawy parametrów jakoœciowych (Hi–Fi) odtwarzane dŸwiêki dalekie by³y od naturalnych. Dopiero póŸniej przypomniano sobie o tym, ¿e cz³owiek ma dwoje uszu. Pocz¹tki stereofonii to tzw. „sztuczna g³owa”. W pierwotnym miejscu ods³uchu, np. sali koncertowej umieszczano imitacjê g³owy cz³owieka o naturalnej wielkoœci a w miejscu uszu instalowano dwa mikrofony kierunkowe. Jeden reagowa³ na dŸwiêki z lewej strony g³owy a drugi z prawej. Dwa sygna³y wymaga³y oddzielnego przesy³ania lub rejestracji. Nastêpnie sygna³y te by³y wzmacniane i wykorzystywane do zasilania s³uchawek przy³o¿onych odpowiednio do ucha prawego i lewego. W odtwarzanych dŸwiêkach pojawi³a siê kierunkowoœæ. Metoda ta nie nadaje siê jednak do odtwarzania dŸwiêku przez g³oœniki wskutek sumowania fal dŸwiêkowych jak i wystêpowania odbiæ fal charakterystycznych dla pomieszczenia ods³uchowego. W stereofonii mamy do czynienia z dwoma kana³ami nazywanymi lewym i prawym (L i P). Sygna³y jakie s¹ nimi przesy³ane s¹ najczêœciej sztucznie preparowane przez re¿yserów nagrañ korzysta-

dŸwiêków jako oddzielne jeœli wyst¹pi miêdzy nimi odstêp czasowy co najmniej 0,1 s. Zauwa¿alna ró¿nica natê¿eñ dŸwiêków wynosi 2 dB. Istnieje tak¿e próg rozró¿niania faz fal dŸwiêkowych docieraj¹cych do uszu. Dlatego niskie czêstotliwoœci pozbawione s¹ w³aœciwoœci kierunkowych. Innym ograniczeniem s³uchu jest zakres czêstotliwoœci s³yszalnych wynosz¹cy od 20 do 16000 a nawet 20000 Hz. Pomimo tych ograniczeñ s³uch ludzki jest narz¹dem perfekcyjnym dostosowanym przez naturê do potrzeb cz³owieka. Œwiadczy o tym chocia¿by bardzo du¿a rozpiêtoœæ odbieraR11 100W nych natê¿eñ fali dŸwiêkowej – wynoC5 C6 R1 100n 47mF sz¹ca a¿ 120 dB. Tak¹ 220k C1 3 dynamik¹ nie wykazu8 C3 WEL R9 1 US1A je siê ¿adne urz¹dzenie 220n 2 R2 470W 4,7mF 220k elektroniczne. Kolejn¹ R5 R7 w³aœciwoœci¹ potwierP1 dzaj¹c¹ perfekcjê s³u100k 4,7k 10k US1 chu jest zmiana chaTL082 R6 R8 rakterystyki czu³oœci 10k 4,7k s³uchu w zale¿noœci od R3 220k 6 C4 natê¿enia fali dŸwiêkoR10 7 C2 US1B 5 wej. Nêdzn¹ imitacj¹ WEP 470W 4,7mF 4 tej w³aœciwoœci s¹ 220n R4 220k wspó³czesne uk³ady wyciszania szumów. Dwoje uszu i rozró¿nianie kierunków Rys. 2 Schemat ideowy

+ 12V –

WYL

T

GP

0,5b

baza

1,5b

1b

0,25m

0,5m

T

STE...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.