Praktyczny Elektronik 2000-11

NRIND372161 CCEENNAA 44,,8800 PPLLNN IISSSSNN 11223322--22662288nnrr 1111’’22000000 110000(( )) WWWWWW..PPEE..CCOOMM..PPLL P³y - pdf za darmo

26 downloads 83329 Views 5MB Size

Recommend Stories


Praktyczny Elektronik 1998-09
Praktyczny Elektronik 1998-09 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1996-01
Praktyczny Elektronik 1996-01 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1998-05
Praktyczny Elektronik 1998-05 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1997-10
Praktyczny Elektronik 1997-10 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1996-08
Praktyczny Elektronik 1996-08 - pdf za darmo

Story Transcript


NR IND 372161

WWW.PE.COM.PL

nr 11’2000 (100)

CENA 4,80 PLN

ISSN 1232-2628

100 numerów PE jak 100 lat Po przygotowaniu 100 numerów Praktycznego Elektronika czuje siê jak starzec, zw³aszcza, ¿e zdrowo oberwa³o mi siê od jednego Czytelnika za naigrywanie siê z komputerów, techniki mikroprocesorowej i nowoczesnoœci. Oberwali te¿ Fani lat 90-tych, których przerobiono na 90-ci letni¹ Pani¹. To ca³kiem tak jak w bajkach Lema kiedy zamiast elektrosmoka wysz³a elektrosmo³a., kto nie czyta³ niech ¿a³uje. Teraz trochê powa¿niej. Ostatnio coraz wiêcej mówi siê i pisze o nanotechnologiach. Generalnie chodzi tu o urz¹dzenia zbudowane z pojedynczych atomów, których rozmiary okreœlane s¹ w nanometrach (109 m.). Wydaje siê to nieprawdopodobne ale kto w pocz¹tkach elektroniki lampowej myœla³ o mikroprocesorach. Nasta³a wiêc moda na nanorurki, nano³o¿yska, nanomaszyny i nanoroboty. Oczywiœcie pracuje siê te¿ nad nanotranzystorami i nanobramkami logicznymi. Nanotranzystor ma posiadaæ mo¿liwoœæ „przepuszczenia” jednego elektronu. Je¿eli wszystkie te badania zostan¹ uwieñczone sukcesem a wszystko na to wskazuje przed elektronik¹ (czytaj informatyk¹ i technika komputerow¹) pojawi¹ siê nowe niewyobra¿alne nawet mo¿liwoœci. Czy¿by sztuczna inteligencja puka³a do naszych drzwi. Nanotechnologie s¹ bardzo kusz¹ce, st¹d gigantyczne pieni¹dze ³adowane w badania. Lecz jak wszystko ma swój kres, tak i mo¿liwoœci tych technologii s¹ ograniczone i wszystko wskazuje, ¿e nie uda siê ich przekroczyæ, chyba ¿e obali siê prawa fizyki rz¹dz¹ce naszym œwiatem, ale na to siê nie zanosi. Jako przyk³ad niech pos³u¿y rozwój techniki krzemowej. Nikt nigdy nie kwestionowa³ praw fizyki. Teoria dzia³ania i budowy tranzystora polowego powsta³a wczeœniej ni¿ sam tranzystor. Tempo rozwoju uk³adów cyfrowych i komputerów jest tak osza³amiaj¹ce, ¿e mo¿liwoœci fizyczne technik pó³przewodnikowych, bez wzglêdu na rodzaj pod³o¿a wyczerpi¹ siê w ci¹gu najbli¿szych paru lat. Na nanotechnologie przypadnie nastêpne pó³ wieku, mo¿e nawet mniej. I co dalej bêd¹ robiæ ci którzy obecnie chodz¹ do przedszkola. Czy¿by w perspektywie najbli¿szych stu lat grozi³ nam kompletny zastój? Zawsze muszê trochê ponarzekaæ, tym razem bardziej optymistycznie.

Wielofunkcyjny domowy system alarmowy.....................4 Automatyczny regulator poziomu dŸwiêku ...................12 G³oœniki w samochodzie................................................15 Problemy z mas¹ w uk³adach wzmacniaczy m.cz. .........17 Kupon zamówieñ na p³ytê CD-PE1 i prenumeratê.........19 Karta zamówieñ na p³ytki drukowane ..........................20 Katalog Praktycznego Elektronika – g³oœniki produkcji TONSIL S.A cz.4. ............................21 Gie³da PE......................................................................23 Przedwzmacniacz wysokiej jakoœci ................................25 Usprawnienie ³adowarki akumulatorów Ni-Cd ..............31 Zabezpieczenie rozrusznika w samochodzie FIAT 126p/126el ..................................32 Termoregulator z pomiarem temperatury do mieszkania i samochodu..........................................34 Listy .............................................................................38 Wykaz p³ytek drukowanych

Redaktor Naczelny Dariusz Cichoñski

uk³adów programowanych i innych elementów ............40 Ciekawostki ze œwiata...................................................43

P³ytki drukowane wysy³ane s¹ za zaliczeniem pocztowym. Orientacyjny czas oczekiwania wynosi 3 tygodnie. Zamówienia na p³ytki drukowane, uk³ady programowane i zestawy prosimy przesy³aæ na kartach pocztowych, na kartach zamówieñ zamieszczanych w PE, faksem lub poczt¹ elektroniczn¹. Koszt wysy³ki wynosi 8 z³ bez wzglêdu na kwotê pobrania. W sprzeda¿y wysy³kowej dostêpne s¹ archiwalne numery „Praktycznego Elektronika”, wykaz numerów na stronie 20. Kserokopie artyku³ów i ca³ych numerów, których nak³ad zosta³ wyczerpany wysy³amy w cenie 2,50 z³ za pierwsz¹ stronê, za ka¿d¹ nastêpn¹ 0,50 z³ + koszty wysy³ki. Adres Redakcji: „Praktyczny Elektronik” ul. Jaskó³cza 2/5 65-001 Zielona Góra tel/fax.: (0-68) 324-71-03 w godzinach 800-1000 e-mail: [email protected]; http://www.pe.com.pl Redaktor Naczelny: mgr in¿. Dariusz Cichoñski Z-ca Redaktora Naczelnego: mgr in¿. Tomasz Kwiatkowski Redaktor Techniczny: Pawe³ Witek ©Copyright by Wydawnictwo Techniczne ARTKELE Zielona Góra, 1999r.

Zdjêcie na ok³adce: Ireneusz Konieczny Druk: Zak³ady Graficzne „ATEXT” Gdañsk Artyku³ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adjustacji nades³anych artyku³ów. Opisy uk³adów i urz¹dzeñ elektronicznych oraz ich usprawnieñ zamieszczone w „Praktycznym Elektroniku” mog¹ byæ wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb w³asnych. Wykorzystanie ich do innych celów, zw³aszcza do dzia³alnoœci zarobkowej wymaga zgody redakcji „Praktycznego Elektronika”. Przedruk lub powielanie fragmentów lub ca³oœci publikacji zamieszczonych w „Praktycznym Elektroniku” jest dozwolony wy³¹cznie po uzyskaniu zgody redakcji. Redakcja nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i og³oszeñ.

Elektronika domowa

4

11/2000

Wielofunkcyjny domowy system alarmowy Dotychczas nie publikowaliœmy ¿adnego domowego systemu alarmowego. Czas po temu najwy¿szy gdy¿ liczba w³amañ do mieszkañ roœnie w zastraszaj¹cym tempie, a Policja jak ju¿ ktoœ zauwa¿y³ wrêcza mandaty in blanco i kajdanki polecaj¹c samoobs³ugê. Obecnie prezentowany system przeznaczony jest do ochrony mieszkania razem z piwnic¹ i gara¿em. Oprócz tego posiada on mo¿liwoœæ pod³¹czenia telefonicznego dialera, czyli urz¹dzenia które automatycznie wybiera dowolny numer informuj¹c o naruszeniu naszej prywatnej w³asnoœci. System mo¿e byæ tak¿e po³¹czony z mieszkaniem s¹siada tworz¹c wiêksz¹ ca³oœæ. Elementy systemu mo¿na tak¿e wykorzystaæ do zdalnego otwierania drzwi w mieszkaniu, furtki przy wejœciu lub drzwi gara¿owych. Zatem mo¿liwoœci urz¹dzenia s¹ bardzo du¿e.

Ogólna koncepcja systemu alarmowego G³ównym zadaniem systemu alarmowego jest ochrona mieszkania i dodatkowych pomieszczeñ takich jak piwnica i gara¿. System zosta³ zaprojektowany w ten sposób, ¿e mo¿e byæ budowany w ró¿nych konfiguracjach. Najprostsza zapewnia ochronê jednego obiektu np. mieszkania. W tym przypadku system sk³ada siê z alarmu i pilota przy pomocy którego system w³¹cza siê i wy³¹cza (rys. 1). Najwygodniejszy w u¿yciu jest pilot radiowy, lecz niesie on ze sob¹ ryzyko przechwycenia przez potencjalnego z³odzieja transmisji radiowej. Jest to zadanie stosunkowo proste. Wystarczy do tego odbiornik ze skanerem czêstotliwoœci wyposa¿ony w „cyfrowy” magnetofon. Skaner przeszukuj¹c czêstotliwoœci noœne na których pracuje pilot jest w stanie odkryæ nasz¹ falê. Natomiast magnetofon „cyfrowy” nagrywa kod jaki zastosowano

w pilocie. Nastêpnie mo¿na ju¿ wys³aæ falê noœn¹ zmodulowan¹ kodem naszego pilota i mieszkanie stoi otworem. Technika ta jest doœæ czêsto wykorzystywana przy kradzie¿y samochodów. Jednak¿e z tym problemem mo¿na sobie poradziæ stosuj¹c pilota ze zmiennym kodem (fachowo nazywanym kodem dynamicznym). Idea tego rozwi¹zania polega na tym, ¿e ka¿dy kolejny sygna³ wysy³any przez pilota posiada inny, niepowtarzalny kod. Dysponuj¹c nawet kilkudziesiêcioma kolejnymi kodami nie mo¿na przewidzieæ kolejnego kodu jaki zostanie wys³any nastêpnym razem. Obliczenie kolejnego kodu przy pomocy komputera jest tak pracoch³onne, dla komputera oczywiœcie, ¿e ca³a zabawa staje siê nieop³acalna. Szersz¹ informacjê na temat techniki zmiennych kodów opisano w numerze 2/1999 Praktycznego Elektronika w artykule pt. „Uk³ady zdalnego sterowania ze zmiennym kodem dynamicznym – KeeLoqä”. Warto przypomnieæ

tylko, ¿e d³ugoœæ s³owa kodowego wysy³anego z pilota wynosi 67 bitów a strumieñ wysy³anych danych ró¿ni siê o oko³o 50% dla dwóch kolejnych transmisji. Na razie z³odzieje nie rozpracowali jeszcze tego systemu i najprawdopodobniej nie bêd¹ tego mogli uczyniæ w przeci¹gu najbli¿szych kilku lat, chyba ¿e szybkoœæ komputerów i to tych najwiêkszych w najbli¿szym czasie wzroœnie kilkunastokrotnie. Tak wiêc liczba kombinacji kodu i niemo¿noœæ odkrycia kolejnego kodu czyni¹ z tego rozwi¹zania naprawdê dobre zabezpieczenie. W prezentowanym systemie alarmowym zastosowano technikê zmiennych kodów z wykorzystaniem uk³adów firmy Microchip o nazwie Kee-Loq™. Powróæmy jednak do najprostszej wersji systemu alarmowego z rysunku 1. W jego sk³ad wchodzi opisany w tym artykule ALARM i piloty, których maksymalna liczba mo¿e wynosiæ siedem. Zapewnia to mo¿liwoœæ posiadania w³asnego pilota przez wszystkich cz³onków bar-

ALARM 1

DIALER linia telefoniczna

s¹siad

pilot 1 kana³

Rys. 1 Najprostsza konfiguracja domowego systemu alarmowego

Alarm domowy

11/2000 dzo du¿ej rodziny. ALARM mo¿e pracowaæ samodzielnie w³¹czaj¹c syrenê alarmow¹, lub te¿ w po³¹czeniu z drugim systemem alarmowym chroni¹cym mieszkanie s¹siada. £¹cznoœæ pomiêdzy dwoma systemami odbywa siê drog¹ radiow¹ tak¿e w systemie zmiennych kodów. Na rysunku 1 ³¹cznoœæ radiow¹ zaznaczono w postaci „b³yskawic”. Dodatkowym wyposa¿eniem alarmu mo¿e byæ te¿ dialer (dial ang. nakrêcaæ numer, dzwoniæ). Jest to elektroniczne urz¹dzenie pod³¹czone do linii telefonicznej, które po otrzymaniu sygna³u z zewn¹trz, w tym przypadku z ALARMU, wybiera zapisany wczeœniej numer telefoniczny i wysy³a stosowny komunikat. Tym numerem mo¿e byæ telefon 997, czyli Policja lub w³asny telefon komórkowy. To drugie rozwi¹zanie jest chyba lepsze o czym nikogo nie muszê przekonywaæ. ALARM umo¿liwia tak¿e sterowanie ryglem elektrycznym otwieraj¹cym drzwi mieszkania. Funkcja ta jest zintegrowana z wy³¹czaniem ALARM-u. Jeszcze inn¹ mo¿liwoœci¹ jest wprowadzenie autouzbrajania. Funkcja ta powoduje, ¿e po zamkniêciu drzwi, a dok³adniej mówi¹c po przekrêceniu zamka alarm automatycznie przechodzi w stan czuwania. W przypadku wykorzystania tej mo¿liwoœci konieczne jest zastosowanie zamka który od strony mieszkania zamykany jest na „jeden raz” natomiast kluczem mo¿na go zamykaæ na „dwa razy”. Zalet¹ tego rozwi¹zania jest upr...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.