Praktyczny Elektronik 2002-02

Adres Redakcji: „Praktyczny Elektronik” ul. Jaskółcza 2/5 65−001 Zielona Góra tel/fax.: (0−68) 324−71−03 - pdf za darmo

62 downloads 14114 Views 5MB Size

Recommend Stories


Praktyczny Elektronik 1998-05
Praktyczny Elektronik 1998-05 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1998-09
Praktyczny Elektronik 1998-09 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1996-01
Praktyczny Elektronik 1996-01 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1997-10
Praktyczny Elektronik 1997-10 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1996-08
Praktyczny Elektronik 1996-08 - pdf za darmo

Praktyczny Elektronik 1996-05
Praktyczny Elektronik 1996-05 - pdf za darmo

Story Transcript


Nadmiar wszystkiego Przeczytałem niedawno bardzo ciekawy felieton autorstwa Umberto Eco – mistrza gatunku. Zahacza on branżę nam bliską czyli telewizję. Główną tezą zawartą w felietonie jest nadmiar programów lub też kanałów telewizyjnych jak kto woli. Nadmiar ten prowadzi do konieczności zapychania ich materiałami niskiej jakości a mówiąc otwarcie nudnymi filmami i beznadziejnymi programami publicystycznymi. Można się zgadzać lub nie z tym poglądem. Druga ciekawa teza to nadmiar telefonów. Eco twier− dzi, że na świecie jest więcej telefonów niż ciekawych słów, które warto przez nie przekazać. Stąd wynikają miliony zbędnych, zdawkowych rozmów telefonicznych. Będąc zatwardziałym malkontentem przychylam się do po− glądów Umberto Eco, który w swoich felietonach w sposób bły− skotliwy i jednocześnie złośliwy rozprawia się z problemami gnę− biącymi bogaty świat cywilizacji zachodniej. Pamiętam czasy całkiem nieodległe, gdy pomarańcze oglądało się na ilustracjach w gazetach, tudzież w podręcznikach botaniki. Do rangi głównej wiadomości w dzienniku telewizyjnym urastała informacja o po− łożeniu statku na bezkresnym oceanie, wiozącym pomarańcze na święta. Dziś pomarańczy i innych owoców tropikalnych mamy w bród i wcale nie są one tak atrakcyjne jak kiedyś. Podobny problem nadmiaru trapi też elektronikę, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Chcąc sprzedawać cią− gle większą liczbę urządzeń producenci starają się wymyślać nowe funkcje i zastosowania elektroniki. Prowadzi to czasem do kom− pletnych nieporozumień. Znajomy serwisowiec opowiadał mi niedawno, że niedługo więcej pieniędzy będzie zarabiał na usta− wianiu kanałów w nowych, skomplikowanych telewizorach niż na ich naprawie. Czysta paranoja. Nadmiar papieru do zadrukowania także prowadzi do wiecz− nej pogoni za tym co by tu jeszcze wydrukować. Najśmieszniej− sze są sytuacje, gdy w katalogach spotyka się aplikacje z błędami i to jednakowymi u różnych producentów. Sam zacząłem się za− stanawiać jak daleko nasza redakcja zaczyna się powtarzać na łamach Praktycznego Elektronika. Ocenić to mogą tylko Czytel− nicy. Ale jak wiadomo na świecie jest nadmiar wszystkiego, tylko niestety pieniędzy było, jest i będzie zawsze za mało.

Spis Treści Wykrywacz metali i przewodów elektrycznych ....................... 4 Pomysły układowe – – kompensacja impedancji wejściowej ..................................... 8 Prosty próbnik sygnałowy do urządzeń elektroakustycznych ............................................ 9 Pomysły układowe – – źródło prądowe w układzie Howlanda ................................ 13 Miernik temperatury – przystawka do multimetru ................. 14 Pomysły układowe – przełączany wtórnik/inwerter .............. 16 Nowoczesne sposoby odtwarzania dźwięku .......................... 17 Karta zamówień na płytki drukowane .................................... 20 Katalog Praktycznego Elektronika – – transformatory sieciowe cz. 10 ........................................... 21 Giełda PE ................................................................................. 23 Profesjonalny mikser stereofoniczny cz. 4 ............................. 25 Kwarc – parametry i zastosowanie ......................................... 32 Kolory na ekranie telewizora .................................................. 35 Pomysły układowe – prostownik pełnookresowy ................... 38 Wykaz płytek drukowanych,

Redaktor Naczelny Dariusz Cichoński

układów programowanych i innych elementów ..................... 39 Ciekawostki ze świata ............................................................. 42

Płytki drukowane wysyłane są za zaliczenem pocztowym. Orientacyjny czas oczekiwania wynosi 3 tygodnie. Zamówienia na płytki drukowane, układy programowane i zestawy prosimy przesyłać na kartach pocztowych, na kartach zamówień zamieszczanych w PE, faksem lub pocztą elektroniczną. Koszt wysyłki wynosi 11 zł bez względu na kwotę pobrania. W sprzedaży wysyłkowej dostępne są archiwalne numery „Praktycznego Elektronika”, wykazy numerów na stronie 20. Kserokopie artykułów i całych numerów, których nakład został wyczerpany wysyłamy w cenie 2,50 zł za pierwszą stronę, za każdą następną 0,50 zł + koszty wysyłki. Adres Redakcji: „Praktyczny Elektronik” ul. Jaskółcza 2/5 65−001 Zielona Góra tel/fax.: (0−68) 324−71−03 e−mail: [email protected]; http://www.pe.com.pl Redaktor Naczelny: mgr inż. Dariusz Cichoński Skład komputerowy: Krzysztof Kubik e−mail: [email protected] Copyright by Wydawnictwo Techniczne ARTKELE Zielona Góra Zdjęcie na okładce: Ireneusz Konieczny

Druk: Drukarnia Stella Maris w Gdańsku Artykułów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adjustacji nadesłanych artykułów. Opisy układów i urządzeń elektronicznych oraz ich usprawnień zamieszczone w „Praktycznym Elektroniku” mogą być wykorzystywane wyłącznie do potrzeb własnych. Wykorzystywanie ich do innych celów, zwłaszcza do działalności zarobkowej wymaga zgody redakcji „Prak− tycznego Elektronika”. Przedruk lub powielanie fragmentów lub całości publikacji zamieszczonych w „Praktycznym Elektroniku” jest dozwolony wyłącznie po uzyskaniu zgody redakcji. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.

4

Elektronika domowa

Wykrywacz metali i przewodów elektrycznych Bardzo często podczas remontów mieszkań, lub nawet przy prozaicznej czynności jaką jest wieszanie obrazka na ścianie przytrafia się nieszczęście w postaci uszkodze− nia przewodu elektrycznego. Jeżeli bezpieczniki są w porządku kończy się na chwili strachu i pracochłonnej naprawie instalacji elektrycznej. Znacznie gorzej sprawa wy− gląda gdy w kuchni lub łazience przewierci się rurę wodociągową lub centralnego ogrzewania. Wtedy nasze mieszkanie a także sąsiad piętro niżej może zostać zalany. Naprawa instalacji wodociągowej jest już bardziej skomplikowana i kosztowna. Pro− ponujemy zatem zbudowanie prostego wykrywacza metali i przewodów elektrycz− nych, który w opisanych powyżej sytuacjach pozwoli uniknąć wielu problemów i do− datkowej pracy.

Sądząc na podstawie opowiadań zna− jomych, niemal każdemu przytrafiło się przewiercenie przewodu elektrycznego. Przewody elektryczne powinny być pro− wadzone w ścianach pionowo i poziomo, zatem na podstawie położenia puszek, włączników, gniazdek i punktów oświe− tleniowych teoretycznie można rozpraco− wać przebieg tych przewodów. Praktyka pokazuje, że w większości mieszkań jest inaczej. Ortogonalne (prostopadłe) prowa− dzenie przewodów wymaga zużycia więk− szej ilości przewodu. W minionych latach socrealizmu w wielu mieszkaniach prowa− dzono przewody na ukos, co pozwoliło na znaczne zmniejszenie łącznej długości li− nii elektrycznych. Dzięki temu sam zali− czyłem wpadkę wieszając obrazek. Przy wierceniu otworu pod maleńki kołek pla−

stikowy zobaczyłem tylko błysk i usłysza− łem stuk wyłączanego bezpiecznika. W mieszkaniu zapanowały egipskie ciem− ności – przewierciłem przewód i spowo− dowałem krótkie spięcie. Okazało się, że przewód był prowadzony na ukos od pusz− ki do gniazdka na ścianie, a gniazdo było podłączone do obwodu oświetleniowego. Przy okazji tego odkrycia stwierdziłem, że elektryk, który układał przewody w spo− sób niemal doskonały zastosował optyma− lizację długości przewodów. Przy zada− nych miejscach zainstalowania gniazdek, puszek itp. Użył najmniejszej możliwej długości przewodów – Polak potrafi. Znacznie rzadziej przytrafiają się jesz− cze bardziej kłopotliwe sytuacje kiedy to przewierci się niespodziewanie rurę wo− dociągową. Przy kilku remontach w kuchni

lub łazience i przenoszeniu miejsca zle− wu lub umywalki w ścianach może być ukryty cały labirynt rurek. Nowa półka wieszana w łazience może zatem przypra− wić o miniaturowy potop. Dlatego też wśród podstawowych na− rzędzi majsterkowicza nie może zabrak− nąć wykrywacza metali i przewodów elek− trycznych. Tego typu urządzenie pozwa− la, także na wyszukiwanie przerw w insta− lacji elektrycznej, co także może oddać nieocenione przysługi.

Opis układu Wykrywacz metali i przewodów elek− trycznych składa się z dwóch odrębnych urządzeń wykrywających połączonych ze sobą wspólnym układem sygnalizacyjnym. Na rysunku 1 przedstawiono schemat ide− owy wykrywacza. Jako pierwszy zostanie omówiony blok wykrywacza przewodów elektrycznych pod napięciem. Zapewne każdemu przy− darzyło się dotknięcie palcem przewodu sygnałowego dochodzącego do wzmac− niacza. Z głośników dobiega wtedy bucze− nie – przydźwięk sieci energetycznej. Monogość przewodów elektrycznych po− woduję, że zachowują się one jak anteny nadawcze i promieniują fale elektroma− gnetyczne, które indukują się w ciele czło− wieka które pełni w tym przypadku rolę anteny odbiorczej. Zarówno przewody jak i ciało człowieka nie jest dopasowane do długości fali, która w przypadku częstotli− wości sieci 50 Hz wynosi aż 6.000 km. Mimo rażącego niedopasowania część energii jest jednak promieniowana i od− bierana, stąd też buczenie w głośniku. Na buczenie mogą także nakładać się inne efekty dźwiękowe wynikające z różnego rodzaju zakłóceń elektromagnetycznych promieniowanych przez wszelakie urzą− dzenia elektryczne i elektroniczne. Wła− śnie niewielkie promieniowanie fali elek− tromagnetycznej przez przewody zostało wykorzystane do ich wykrywania. Do odbioru fali elektromagnetycznej w wykrywaczu zastosowano niewielką an− tenę umieszczoną na płytce drukowanej w postaci zamkniętej ścieżki. Jej kształt i wymiary nie mają większego znaczenia. W tym kawału miedzi indukuje się niewiel− ki sygnał po zbliżeniu anteny do przewo− du. Antena połączona jest bezpośrednio z bazą tranzystora T9, który stanowi bar− dzo prosty wzmacniacz. Polaryzację bazy

Wykrywacz metali i przewodów elektrycznych

Rys. 1 Schemat ideowy wykrywacza metali i przewodów elektrycznych

tranzystora T9 zapewnia rezystor R21 do− łączony do kolektora tegoż tranzystora. Wprowadza on ujemne sprzężenie zwrot− ne w przeważającej mierze dla prądu sta− łego. Wzrost napięcia na kolektorze po− woduje wzrost prądu bazy T9 i zw...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.