Spisane pytania testowe z mikrobiologii (2013) Cebul

Spisane pytania testowe z mikrobiologii (2013) Cebul - pdf za darmo

13 downloads 36858 Views 441KB Size

Recommend Stories


pytania 2
pytania 2 - pdf za darmo

pytania 1
pytania 1 - pdf za darmo

To wcale nie pytania z farmy I
Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner - pdf za darmo

Story Transcript


by Michał Cebula TESTY Z MIKROBIOLOGII 2013 BAKTERIE  Które z przedstawionych czynników uwalnianych przez ogrzanie zawiesiny krwinek barana jest konieczny do wzrostu Haemaphilius influenze na agarze czekoladowym? - hemoglobina  Która z przedstawionych procedur jest najlepsza do dekontaminacji wrażliwych na wysoką temperaturę przyrządów wielokrotnego użytku? – sterylizacja przy użyciu tlenku etylenu  Który z antygenów Streptococus pyogenes jest odpowiedzialny za wzbudzenie przeciwciał ochronnych? – białko M  Który z czynników patogennych jest najważniejszy w wywoływaniu zapalenia serca u pacjentów z chorobą reumatyczną? – istnienie wspólnych epitopów pomiędzy glikoproteinami paciorkowców i tkanki mm.sercowego  Charakterystycznym objawem zakażenia Salmonella gastroenteritialis jest – biegunka  Który z wymienionych drobnoustrojów z rodziny Actinomycetes może być zidentyfikowany na podstawie obecności żółto–pomarańczowych ziarnistości (ziarenek siarki) w ropie z rany? – Actinomyces  Który z drobnoustrojów jest najczęstszą przyczyną zakaźnego zapalenia wsierdzia? – Paciorkowce zieleniejące  Spośród gram ujemnych beztlenowych pałeczek najczęstszym patogenem człowieka jest – Bacterioides fragilis  Bakteria produkującą toksyny, która aktywuje cyklazę adenylową, powodując akumulację cAMP w kom. nabłonkowych śluzówki jelit jest – Escherichia coli  Bakterią produkująca egzotoksynę o tym samym mechaniźmie działania co toksyna błonnicy jest – P. aeruginosa  Które stw. o endotoksynach jest nieprawdziwe? – ich toksyczność może być zniszczona przez autoklowanie  Rejonem ciała, w którym bakterie bztln stanowią największą część populacji drobnoustrojów jest – jelita  Która z wymienionych metod sterylizacji jest najlepsza do wyjaławiania roztworu soli w butelce – autoklawowanie  Której z wymienionych właściwości nie posiada Listeria monocytogenes – tworzenie przetrwalników  Gronkowce różnią się od Paciorkowców - zdolnością tworzenia katalazy  Najlepszą metoda wczesnej dgn kiły jest – oglądanie próbek ze zmiany pierwotnej w mikroskopie ciemnego pola  Mikroorganizmem najczęściej wywołującym niegonokokowe zapaleni stawów u dorosłych jest – S. aureus  Która z chorób jest wywołana przez mikroorganizmy należące do normalnej flory – aktynomykoza  Która z wymienionych zależności jest nieprawidłowa w krątkowicy z Lyme – diagnoza, badanie zmian pierwotnych w ciemnym polu  Które stwierdzenie jest prawdziwe dla Staphylococcus epidermidis – jest zdolny do kolonizacji sztucznych zastawek i cewników dożylnych oraz wywołanie podostrego bakteryjnego zapalenia wsierdzia  Który z wymienionych drobnoustrojów wywołuje wrzodziejaca chorobę przenoszona droga płciowa zwana wrzodem miękkim – Haemophilius ducreyi  Na ostry dyżur – mężczyzna – ropa z cewki moczowej – badanie gram – dwoinki. Które z podłoży do izolacji najbardziej prawdopodobnego patogenu? – podłoże Thayer–Martina  Który z wymienionych czynników zjadliwości bakterii może wykazywać aktywność enzymatyczną? egzotoksyna  S. aureus produkuje wiele różnych egzotoksyn, która z wymienionych nie należy do tej grupy? neurotoksyna  Streptococcus pyogenes produkuje wiele różnych biologicznie aktywnych metabolitów zewnątrzkomórkowych, który z wymienionych nie należy do tej grupy? - exafoliatyna  Bakterie, które czerpią energię z procesów utleniania związków org. – heterotrofu (chemorganotrofy)  Streptococcus pneumoniae różni się od Streptococcus pyogenes tym, że - rozpuszcza się w solach żółci  Podstawowymi składnikami odżywczymi dla bakterii są - związki węgla, aminokwasy, tłuszcze (WAT)

             

      

        

Fakultatywne wewnątrzkomórkowe patogeny są zdolne do przeżywania i namnazania się w fagocytach. Które z wymienionych organizmów nie należą do tej grupy? - Haemophilius influenzae Następująca lista obejmuje mechanizmy genetycznego przenoszenia u bakterii. Który wymaga obecności plazmidu w jednej z komórek? - koniugacja Toksyczność bakteryjna egzotoksyn - może być ujawniona w tkankach, które nie są siedliskiem bakterii Pojęcie zjadliwości obejmuje - inwazyjność i toksyczność Bakteie gram + różnią się od bakterii gram - tym, że - zawierają w ścianie komórkowej kwasy tejchojowe W którym z mechanizmów przenoszenia u bakterii biorą udział bakteriofagi? - transdukcja Transpozony różnią się od plazmidów tym, że transpozony - nie są zdolne do samodzielnej replikacji Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe dla endotoksyn bakterii gram ujemnych? - są odpowiedzialne za biegunkę powodowaną przez te bakterie Yersinia enterocolitica jest czynnikiem etiologicznym - zapalenie krezkowe węzłów chłonnych Jak można odróżnić N. meningitidis od N. gonorrchoeae? - badając metabolizm węglowodanów Haemophilius influenzae typ B jest główną przyczyną różnych zakażeń u małych dzieci. Które z nich do nich nie należy? - zapalenie wsierdzia Które z poniższych zakażeń nie należy do tej listy? - choroba legionistów Bacillus anthacis posiada wszystkie z poniższych cech poza - może przeżywać wewnątrz komórek fagocytujących Od przewlekle chorego pacjenta , który zmarł z powodu zapalenia płuc wyizolowano gram ujemne pałeczki (nieruchliwe) tworząc duże, śluzowe kolonie na podłożu agarowym . Do którego z poniższych rodzajów należą prawdopodobnie te bakterie? - Klebsiella Pałeczki Shigella można odróżnić od Salmonella w laboratorium mikrobiologicnm na podstawie ruchliwości Które z poniższych źródeł zakażenia jest najbarij prawdopodobne w przypadku epidemii czerwonki, która wybuchła na terenie wiejskim? - człowiek nosiciel Wymienione składniki nie występują w komórce bakteryjnej oprócz - DNA Organellami ruchu u bakterii są - rzęski Kuliste bakterie, dla których optymalną temperaturą wzrostu jest temperatura ciała ludzkiego, ginące w obecności tlenu najlepiej charakteryzuje - mezofilne, betlenowce bezwzględne, ziarenkowce Złożone podłoże bakteriologiczne zawiera - wiele składników ilościowo niezidentyfikowanych Ścisłe beztlenowce nie są zdolne do wzrostu w obecności tlenu , poniwaz tlen jest toksyczny dla ich wzrostu . Powodem tego jest to, iż ścisłe beztlenowce - nie posiadają katalazy i dsymutazy nadtlenkowej Bakteryjne endospory - są produkowane kiedy dostarczenie składników odżywczych ulega ograniczeniu Co dzieje się z bakteriami gram - po zadziałaniu alkoholem podczas barwienia metoda gram? - stają się bezbarwne Które stwierdzenie jest nieprawdziwe dla transpozonów? - są autonomiczne Która z metod sterylizacji jest najlepsza do wyjałowienia pustego szkła laboratoryjnego? - suche gorące powietrze Które z wymienionych czynników występują u bakterii gram ujemnych? - egzo- i endotoksyna Zdolność bakterii do wywoływania choroby w organizmie gospodarza - patogenność Która toksyna może przekształcić się w toxoid? - egzotoksyna (Toksoid - nieaktywna i nieszkodliwa dla zdrowia pochodna toksyny np. toksyny tężcowej, używana do wywołania produkcji odpowiednich przeciwciał.) Należy przygotować specjalne podłoże wzrostowe dla rzadko spotykanych drobnoustrojów o dużych wymaganiach ożywczych . Przepis na to podłoże zawiera aminokwasy, witaminy, katalazę, glukozę i płodową surowicę cielęcą. Którą z wymienionych metod można zastosować do sterylicji tego podłoża? - filtrowanie przez celulozowe sączki Która z wymienionych cech jest niezbędna do ostatecznej identyfikacji S. pyogenes? - przynależność do grupy A Gram ujemne oportunistyczne bakterie obejmują wszystkie z wymienionych oprócz - Actinomyces Toksyną produkowaną przez S. aureus, która jest odpowiedzialna za pęcherzyce gronkowcową jest exfoliatyna

         

  

        

Najważniejszą strukturą chroniącą przed fagocytozą u paciorkowców grupy A jest - białko M Szczepionka Di–Per–Te - antytoksyna błonnicza, antytoksyna tężcowa, inaktywowana Bordetella pertusis Dwie toksyny bakteryjne o identycznym mechaniźmie działania produkowane są przez – E. coli i Vibrio cholerae Który z wymienionych drobnoustrojów Actynomycetales jest gram dodatnią laseczką wykazującą prawdziwe odgałęzienia w hodowli i materiale z ran? - Actinomyces i Nocardia Pasożytem wewnątrzkomórkowym jest - Mycobacterium tuberculosis Toksyna bakteryjna , która przyczepia się do presynaptycznych końców nerwów cholinergicznych (gdzie blokuje uwalnianie Ach ) jest produkowana przez - Clostridium botullinum W leczeniu gruźlicy stosuje się terapię wielolekową ponieważ - jest to konieczne aby zapobiec nadkażeniu Który z drobnoustrojów powodujących wymienione choroby ma największą zdolność do wywoływania układowych zapaleń? - płonnica Które z wymienionych zakażeń może być zaliczone jako oportunistyczne - obecność Escherichia coli w krwi pacjenta z białaczką, otrzymującego chemoterapię Technik laboratoryjny wyizolował drobnoustrój rosnący na agarze z krwią. Kolonie były gładkie, okrągłe, o jasnożółtym zabarwieniu, z wąskimi przejaśnieniami wokół spowodowanymi hemolizą . Drobnoustrój ten fermentuje mannitol, a test na katalazę i koagulazę są dodatnie. Jaki to drobnoustrój? - Staphylococcus aureus Zdolność do przetrwania prątków po wchłonięciu przez makrofagi przypisuje się - bakteryjnemu zahamowaniu tworzenia się fagolizosomu i przeciwdziałanie zakwaszeniu wewnątrz endosomu Który z wymienionych mikroorganizmów produkuje neurotoksynę? - Clostridium botulinum Ropa pobrana od pacjenta miała kolor niebiesko–zielony i zawierała dużą populację pałeczek gram ujemnych. Najbardziej prawdopodobny organizm odpowiedzialny za to zakażenie należy do rodzaju Pseudomonas W pierwszym okresie duru brzusznego Salmonella typhi najczęściej izolowana jest z - krwi Paciorkowcem powodującym najczęściej zakażenia u noworodków jest - Streptococcus agalactiae Późnym następstwem zakażenia paciorkowcem jest - gorączka reumatyczna Która cecha charakteryzuje rodzaj Neisseria? - zdolność do wytwarzania oksydazy Czynnikiem etiologicznym jakiego schorzenia jest H. pylori - choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy Która z toksyn wymaga zastosowania leczenia antytoksyną? - jadu...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.