Szczesniak Andrzej Leszek - Holocaust

HOLOCAUST 1 Andrzej Leszek Szcześniak HOLOCAUST Polskie Wydawnictwo Encuyklopedyczne RADOM 2002 2 Redaktor - pdf za darmo

7 downloads 82949 Views 1MB Size

Recommend Stories


Leszek Podhorodecki - Wojna Chocimska 1621
Leszek Podhorodecki - Wojna Chocimska 1621 - pdf za darmo

Jenkins Ryan - Auschwitz & The Holocaust
Auschwitz & The Holocaust The Shocking Stories of Commandant & Leaders of the Holocaust & Auschwitz All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced in any - pdf za darmo

Leszek Erenfeicht - Niemiecki Pistolet Maszynowy MP 40 (1992)
Leszek Erenfeicht - Niemiecki Pistolet Maszynowy MP 40 (1992) - pdf za darmo

The Holocaust Industry, 2-Edition - Norman G Finkelstein
The Holocaust Industry, 2-Edition - Norman G Finkelstein - pdf za darmo

Story Transcript


HOLOCAUST

1

Andrzej Leszek Szcześniak

HOLOCAUST

Polskie Wydawnictwo Encuyklopedyczne RADOM 2002

2

Redaktor prowadzący Bogumił Wawer Korekta Bożena Kowaliszyn Redakcja techniczna Dorota Kapusta

Wydanie drugie uzupełnione i poprawione © Copyright by Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne s.c. Radom 2002 Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne s.c. 26-606 Radom, ul. Wiejska 21 tel/fax (048) 366 56 23, 384 66 66 e-mail: [email protected] adres internetowy: www.polwen.pl ISBN 83-88822-15-2 Skład, druk, oprawa: Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o. ul. Deszczowa 19, 20-832 Lublin, tel./fax (081) 746 97 17 e-mail: [email protected] www.polihymnia.pl 3

SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

4

HOLOCAUST .................................................................7 ZMIERZCH ZACHODU ..................................................8 TEORIA O NIERÓWNOŚCI RAS....................................10 IDEA POSŁANNICTWA.................................................12 NASTROJE ANTYŻYDOWSKIE W NIEMCZECH ...........13 KUŹNIA MYŚLI POLITYCZNEJ - OŚRODEK WIEDEŃSKI ..................................................................16 NA DRODZE DO PRZYWÓDZTWA ............................19 MEIN KAMPF I PAN-EUROPA......................................23 WIELKI ŻYDOWSKI KAPITAŁ WSPIERA HITLEROWCÓW ..........................................................30 KRÓL BANKIERÓW POŚREDNICZY W PRZEKAZANIU .. HITLEROWI WŁADZY .................................................33 WYŁĄCZANIE ŻYDÓW Z ŻYCIA PUBLICZNEGO (AUSSCHALTUNG) ..................................................... 35 „PARAGRAF ARYJSKI“ (ARIERPARAGRAPH) .................36 USTAWY NORYMBERSKIE........................................... 38 „ARYZACJA” (ARIESIERUNG).......................................46 „NOC KRYSZTAŁOWA” (REICHSKRISTALLNACHT) ... 48 DEPORTACJE ............................................................... 50 TRAKTOWANIE LUDNOŚCI „WSCHODU” .................56 CETYZACJA - EKSTERMINACJA POŚREDNIA.............. 60 ZAGŁADA ŻYDÓW - HOLOCAUST............................66 STATYSTYKA ŚMIERCI.................................................. 79 REAKCJA ŚWIATA NA ZAGŁADĘ ŻYDÓW ....................87 FAKTY - WNIOSKI......................................................100 SŁOWNICZEK ............................................................104 BIBLIOGRAFIA ...........................................................114

5

1. HOLOCAUST Holocaust to termin pochodzenia greckiego, używany również w starożytnym Rzymie (holocaustowi), i oznaczający ofiarę spaloną całkowicie (całopalenie) na ołtarzach bogów różnych kultur basenu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Potocznie termin ten oznaczał całkowitą zagładę, całkowite zniszczenie. W Izraelu i krajach anglojęzycznych termin ten został przyjęty na określenie zagłady Żydów europejskich przez narodowosocjalistyczny reżim Ul Rzeszy Niemieckiej w okresie II wojny światowej. W niniejszym opracowaniu zajmiemy się tylko tym drugim znaczeniem męczeństwem i zagładą ludności żydowskiej na obszarach znajdujących się pod panowaniem niemieckich nazistów i ich satelitów. Problemowi zagłady poświęcono tysiące opracowali i dzięki temu znany on jest dobrze od strony technicznej, to jest organizacji systemu ludobójstwa, przebiegu operacji i finalnych skutków. Ciągle jednak pozostaje niewyjaśniona sprawa genezy tej straszliwej zbrodni. Część badaczy upraszcza sprawę i koncentruje się na osobowości głównego jej inspiratora - Adolfa Hitlera i w niej szuka wyjaśnienia genezy Holocaustu, twierdząc że furia jaka miotała jego czynami „miała swą główną przyczynę w tym, ze Hitler był mieszanką dwóch narodów, z których najpierw jeden a potem drugi wierzył, że wybrany został przez Boga lub Opatrzność: Żydów i Niemców - »Ciebie wywyższę ponad inne narody«„ (W. Kardel, Hitler założycielem Izraela?...,s. 19). Takie tłumaczenie nie wyjaśnia jednak istoty problemu. Wydaje się, że rozwiązania tej zagadki należy szukać już w końcu XIX wieku, a być może nawet w głębokiej starożytności.

6

2. ZMIERZCH ZACHODU Sukcesy rewolucji przemysłowej doprowadziły do powstania filozofii scjentyzmu (łac. scientia - nauka). Głosiła ona, że nauki, zwłaszcza przyrodnicze, zdolne są wszystko wyjaśnić, dlatego scjentyści zwalczali religię, teologię, metafizykę, lekceważyli nauki humanistyczne. W naukach humanistycznych nastąpił odwrót od romantycznego idealizmu. Historycy i historycy literatury odrzucali w swych pracach wszelkie przesłanki nie mieszczące się w pojęciach naukowych (idealizm, psychikę, obyczaje, legendy itp.), a dzieje polityczne i społeczne ludzkości oraz kulturę i wierzenia ludów tłumaczyli wyłącznie czynnikami przyrodniczymi. Mimo wielkich nadziei okazało się jednak, że sukcesy nauki nie rozwiązały wielu drażliwych problemów społecznych. Zaczęto twierdzić, że prawdy naukowe mają charakter względny, że prawa nauk ścisłych nie mogą mieć zastosowania w humanistyce, wszelkie osiągnięcia człowieka nie dają mu szczęścia, a cala cywilizacja jest w gruncie rzeczy zła. Na tym tle wzmogły się znacznie tendencje katastroficzne, pesymistyczne i irracjonalne. Ostra i wielostronna krytyka samych podstaw kultury europejskiej zyskiwała wielu zwolenników. Przedstawiciel skrajnego katastrofizmu i pesymizmu, niemiecki filozof Oswald Spengler, napisał wielkie dzieło pt. Zmierzch Zachodu, przepowiadając w nim rozkład i upadek kultury i cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Pisał on: „Postęp już nie zadawalał. Iść naprzód, po co? Człowiek nie poprzestawał na racjonalizmie (...) chciał nadać życiu ostateczną celowość, bo bowiem co nazywam ostateczną celowością, jest prawdziwym by7

tem. Sławna zaś »choroba wieku« (...) była i jest niczym innym jak tylko utratą wiary w nieśmiertelność duszy, w celowość istnienia”. Używając współczesnych określeń, powiedzielibyśmy, iż ludzkość, a raczej społeczeństwa zachodnioeuropejskie zaczęły odrzucać tradycyjne wartości, na korzyść mirażu „naukowego poglądu na świat”. Jeszcze ostrzej ujął tę sprawę wielki Hindus, Rabindranath Tagore, pierwszy laureat Nagrody Nobla pochodzenia azjatyckiego: „Cywilizacja Zachodu nie potrafi rozwiązać trudnych problemów, które sama stworzyła. (...) Cywilizacja naukowa, ale nie ludzka. Jest potężna, ponieważ koncentruje wszystkie swoje siły dla osiągnięcia tylko jednego celu. Jak milioner powiększa swe dziedzictwo za cenę zatracenia duszy, cywilizacja zdradza swą wiarę, tka sieć kłamstw, wznos w swych świątyniach gigantyczne bożki Zysku i napawa się dumą w trakcie kosztownych ceremonii tego kultu. Stwierdzamy z całą stanowczością, że taki stan rzeczy nie może trwać dłużej. Istnieje bowiem prawo moralne stosujące się zarówno do jednostek ludzkich, jak i do zorganizowanych społeczeństw. Nie można gwałcić tego prawa w imię narodu, skoro wymaga się, aby jednostki je stosowały. Fakt, iż ideał moralny jest publicznie deprecjonowany, oddziałuje zwolna na każdego członka społeczeństwa i niesie cyniczną nieufność do wszystkiego co święte w naturze ludzkiej. Jest to symptom starości (...)” (Apel Rabindranatha Tagore do Japonii; podkr. - ALS).

8

3. TEORIA O NIERÓWNOŚCI RAS Druga polowa XIX wieku przyniosła cywilizacji Zachodu wiele nowych zjawisk, w tym dwa specyficzne i zarazem groźne w swych dalekosiężnych skutkach: szowinizm i ideę „posłannictwa”. Pogarda i nietolerancja bogatych, stechnicyzowanych narodów Zachodu wobec biedniejszych przybierała często skrajne formy. Ponadto starano się „naukowo” usprawiedliwić podboje kolonialne oraz rozbój dokonywany na ludach „kolorowych”. Narodziła się wówczas teoria o nierówności ras ludzkich, która miała być kolejnym pretekstem dla panowania Europejczyków i Amerykanów nad resztą świata. Już w drugiej połowie XIX wieku francuski pisarz Joseph Arthur de Gobineau wydał pracę Badania nad nie równością ras, w której uzasadniał, że istnieją rasy ludzkie uzdolnione i przeznaczone do przewodzenia innym oraz rasy mało zdolne, destruktywne, które powinny się podporządkować rasom wyższym. Mieszanie ras uznawał Gobineau za szkodliwe dla rozwoju ludzkości. Teorię tę wzbogacił o dodatkowy element niemiecki filozof Fryderyk Nietzche. Wprowadził on pojęcie istnienia istot wyższych - „nadludzi” (Übermenschen) i niższych „podludzi” (Untermenschen). „Nadludzie”, czyli panowie, to istoty o bogatej indywidualności, pełne godności, stanowczości i bezwzględności w przeprowadzaniu swych zamierzeń. Wszystko to, co czynią „panowie”, aby osiągnąć swój cel, jest zawsze moralne i słuszne. Ich przeciwieństwem są niewolnicy-podludzie, którzy stworzyli dla siebie takie pojęcia jak: sprawiedliwość, litość, miłość bliźniego i dobro społeczne. Wszystkie te

9

pojęcia są zwyrodnieniem, ponieważ stanowią zaprzeczenie moralności ludzi silnych. Na tych właśnie zasadach zbudowane zostało chrześcijaństwo i demokracja, które Nietzche zdecydowanie zwalczał. Głosił on także, że działalność ludzka uwarunkowana jest potrzebami życiowymi, a przy ich zaspokajaniu „panowie” mogą wprowadzać własne zasady oraz łamać już istniejące i wobec tego wszelka prawda jest subiektywnie względna. Dlatego też moralność „panów” stoi wyżej od moralności społeczeństw i oparta jest na następujących zasadach: 1° życie jest celem i najwyższą wartością ludzkiego istnienia, a prawo do niego mają jednostki silne i aktywne; 2° „nadczłowiek” obdarzony jest wolą mocy, realizowanej w dążeniu do władzy; 3° silny ma wolność, która należy się temu, kto posiada dość siły, aby ją sobie zapewnić; 4° ludzie są nierówni, wśród nich są, lepsi i gorsi, zależnie od tego, ile mają w sobie życia i siły. Do teorii o nierówności ras włączono jeszcze jeden ważny argument - teorię walki o byt Karola Darwina. Głosiła ona, iż w przyrodzie toczy się nieustanna walka, a zwycięstwo silniejszego jest zgodne z prawem natury. Teoria ta dotyczyła świata przyrody, ale bezkrytycznie przeniesiono ją w dziedzinę stosunków międzyludzkich, co prowadziło do wyciągania fałszywych wniosków: silny ma zawsze rację, a słaby w...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.