Windows 7 Biblia Eksperta

Paul Mcfedrie Microsoft Windows 7 PL KSIĘGA EKSPERTA Microsoft Windows 7 PL Paul McFedrie Poznaj - pdf za darmo

4 downloads 33442 Views 56MB Size

Recommend Stories


Windows 7 Dienste
Forum Dr. Windows News, FAQ & Downloads Windows Anleitungen und FAQ Windows 7 DiensteThema: Windows 7 - pdf za darmo

Story Transcript


Paul Mcfedrie

Microsoft

Windows 7 PL

KSIĘGA

EKSPERTA

Microsoft

Windows 7 PL Paul McFedrie

Poznaj od podszewki system Windows 7

i wykorzystuj wszystkie jego funkcje Jak skonfigurować niezawodne sieci z Windows 7? Jak zautomatyzować zadania systemu? Jak zapewnić bezpieczny dostęp zdalny i połączenia wirtualnej sieci prywatnej?

Microsoft

Windows 7 PL

KSIĘGA

EKSPERTA

Tytuł oryginału: Tłumaczenie:

Microsoft Windows 7 Unleashed

Piotr Pilch (wstw. rozdz. 1 - 7). Julia Szajkowska (rozdz. 8 - 13, 21 - 23, dodatki), Tomasz W al czak ( ro1.dz. 14 - 20, 24 - 31 )

Projekt okładki: Mateusz Obarek, Maciej

Pokoński

ISBN: 978-83-246-2581-9 Authorized translation from the English language edition, entitled: Microsoft Windows 7 Unlca'ihed, First Edition ISBN 0672330695, by Paul McFedries, published by Pearson Education, Inc., publishing as Sams Publishing, Copyright© 2010 by Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mcchanical, induding photocopying, recording or by any information stnrage retrieval system, without pcrmission from Pearson F.ducation, Inc. Polish language edition published by HELION S.A., Copyright© 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną. fotograficzną. a talde kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi il:h właścicieli.

Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HE.LION nie ponoszą również iadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały

graficzne na okładce zostały wykorzystane 1.a zgodą iStockPhoto Inc.

Wydawnictwo HELION uJ. Kościuszki le. 44-100 GUWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: [email protected] WWW: lrttp:lllrelion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chces7. ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres lit tp:lll1elion.pll11serlopin ie?win7ke Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland.

Oczywiście

dla Karen. I dla Gypsy, Psa Spuszczonego ze Smyczy!

Podziękowania l'vlinęło już

ponad 18 lat (ojej~), odkąd zacząłem pisać książki informatyczne. To wystarczający okres, po którym można zrobić cokolwiek, lecz z pewności•} nie coś, co może tak przećwiczyć wiekowe już szare komórki, jak przygotoW)"N
zachowywanie entuzjazmu towarzysz
Spis treści O autorze ...................................................................................................... 21

Wprowadzenie ....................•................................•....................................... 23 Część

I

Dostosowywanie systemu Windows 7 ............................ 29

Rozdział

1.

Dostosowywanie programu Eksplorator Windows „„ ...... „ .. „ .. „ .....• „ .•. „ 31 Przywracanil' menu w ich właściwe miL·jsi.:e . „ .. „ .. „ .. „ .............. „ „ „ ...... „ .. „ .......... „ .. „ .. „ ... „ .. „ .. 32 7.1niana widoku ....... „ .................................................................•.• „ .............. „ .. „ .... „ ....... „ .......... 3.1 \'l/ys\victlanit' dodatkowy1..·h własi.:iwośd „ .. „ ...............................•............... „ .................. „ .. „ .. J4 Wy~wietlanie rozszerzl'1i plików ............................. „ .......... „ ... „ .. „ .. „ .. „ ... „ .. „ ..... „ ....... „ . „ . „ „ „ .16 Rczygnmvanil· / pot\vierdzania operacji muwania ......... „ . „ „ „ „ . „ ... „ . „ . „ „ „ .. „ .. „ . „ .. „ ... „ „ „ . . .18 Uruchamianie Eksploratora \\"indows w trybie pełnoekranowym . „ . „ . „ „ . „ .. „ „ „ . „ .. „ . „ .„. ·I I t )111ówienic opcji widoku .... „ .. „ . „ „ . „ .. „ .... „ ..... „ .. „ .. „ „ „ „ „ .. „ . „ „ „ „ „ . „ . „ „ ...... „ . „ . „ „ „ „ . „ „ „ „ . „ . ·I I Pr1e1wszl'nie katalogt'1w UŻ)1kownika „ .. „ ... „ .. „ . „ .. „ ...... „ ... „ . „ .......... „ .... „ .. „ „ .. „ ..... „ .. „ .. „ ... „ ·l'.i Przl'jmowanie prawa właśddda plih1w użytkownika „ „ .. „ . „ •.. „ . „ .. „ ...... „ . „ „ „ „ „ .. „ ... „ . „ „ ..• I(, Wykonywanie n icsta11dard1n,·ych opl'racj i wyszukiwania ............ „ „ .. „ ...... „ „ „ „. „ „ „ .. „. „ „ .. ·I H Zastosowanil' funkc_ji Advanc~·d tiul'ry Syntax do wyszuki\vania właśdwos1..·i „ . „ .. „. -19 Zastosowanie zapyta ii w ,it,~zyku naturalnym . „ ...... „ .. „ . „ .. „ •. „ .. „ . „ ... „ .. „ .. „ .. „ . „ „ „ ... „ „ „ .. :; I

Rozdział

2.

Dostosowywanie programu Internet Explorer .. „„„.„.„„„ .. „„.„.„.„„„ •. „ 55 VVy~wil'tlanii:' opcji internetowych ................................................... „ .............. 57 KontrolowaniL' buforu .~tron \VWW . „ .................. „ „ ..... „ . „ •.•. „ ..•. „ .. „ ................. „ .. „ .. „ .• „ „ ••.• 57 Konllgurowanie historii stron \VWW .. „ . „ „ „ „ „ . „ „ .. „ .. „ . „ . „ . „ „ .. „ .. „ ......... „ ... „ . „ .. „ . „ ... „ .. „ ... 59 Dodawanie wyszukiwarl'k do programu Internet Explor~·r . „ „ . „ . „ ...... „ ...... „ „ „ .. „ . „ „ „ „ „ „ .. 60 Użyi:i1..·
Rozdział

3.

Dostosowywanie systemu plików ... „„.„„ ..... „„„„„„.„„.„„„„.„„ .. „„ ..... „ 77 Typy plików „ •. „ ..................•.....•.•........••.•..• „ ..............•..• „ .. „ ..•.. „ .„. „ ...... „ •......................... „ .••.... 78 Typy plików i kh rozszerzenia „ ....... „ ..... „ ....... „ ... „ ..... „ . „ •.• „ „ „ ................. „ ........... „ •. „ .... 79 Typy plikó\V i rejestr ... „ ........••..••............. „ .. „ . „ ... „ ....... „ ..... „ .................•..... „ „ ..........••••....• 80 Praca z istnil'_iącymi łJ1)ami plików .. „ .............. „ ..• „ ......... „ .•• „ ....................... „ ........ „ . „ „ „ .... „. 82 Okrdlanie domy~lnej akcji .... „ .... „ „ „ „ .. „ .......................••• „ ...••........• „ . „ ..•....•............•.....•. 82 Tworzenil' dla tJ1m pliku nowej akc,ii .............. „ ..... „ .... „ ........................... „ .. „ . „ . „ . „ ... „ •... 8J Przykład. Otwieranie okna intl'rpretera polcce1l. dla bieżącego katalogu ... „ . „ .....• „ .•.. 85 Ukrywanie rozszerzenia typu pliku „ •.............. „ ......... „ ....................... „ . „ .......... „ .. „ ... „ .... 86 Puwi:}Zanie rozszerzenia z inną aplikac_iq ........... „ .......... „ . „ „ ................ „ ............. „ ...... „ „ 87 Kojarzenie aplikac_ii /. widoma t)vami plików . „ . „ .. „ .. „ „ „ ..... „ „ „ „ „ „ .. „ ........... „ . „ •. „ ..• „. 89

Tworzenie no"'·ego typu pliku ................................................................................................... 90 Powiązanie dwóch lub większej liczby rozszerzeń z pojedynczym typem pliku ................ 91 L1osloso\'v;.'wanie ntn,•ego nienu ............................................................. „ ................... „ •... „ .. „ .. 91 Dodawanie typów plików do menu Nowy ......... „ . „ ....... „ . „ ....... „ „ ... „ ... „ ......... „ .......•.. „ . 92 Usuwanie typ<'nv plików z menu Nowy ......... „ ... „ . „ .........• „ ...•...... „ .. „ .. „ ..... „ ... „ ........... „ . 93 Dostosowywanie okna dialogowego Otwieranie za pomocą systrmu Windows 7 ........... 93 Otwieranie dokun1entu przy użyciu niesko.iarzoncj aplikac.ii „ .• „ ....... „ „ ....•..... „ .......... 94 Opis działania polecenia Otwórz za pomocą ........ „ ...............•.... „ ............. „ ....... „ ......•. „ . 95 Usuwanie dla typu pliku aplikac,ii z menu Otwórz za pomoq .. „ ...... „ ..••.......... „ . „ ...... 96 Usuwanie programu z listy polecenia Otwórz za pomrn..:•1 . „ . „ ... „ . „ ..... „ .............. „ .. „ .... 96 Dodawanie programu do listy polecenia Otwórz 1.a pomoq ...... „ ......... „ .. „ .......•............... 97 \Vyl•)czanie polecenia Otwórz za pomocą .......... „ .......... „ •.•................... „ .................. 97 „ •••.

Rozdział 4.

Dostosowywanie procesów uruchamiania i zamykania .......................... 99 Dostosowywanie uruchamiania za pomocą danych konfiguracy_inych rozruchu . „ .. „ .... 100 Użycie okna dialogowego Uruchamianie i odzyskiwanie do modyfikacji magazynu BCD . „ .......... „ ......•.............. „ •...... „ .......... „ .......... „ . „ ....... „ 102 Zastosowanie narz~dzia Konfiguracja system...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.