Windows 7. Biblia

Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Wi - pdf za darmo

5 downloads 44322 Views 1MB Size

Recommend Stories


Windows 7 Dienste
Forum Dr. Windows News, FAQ & Downloads Windows Anleitungen und FAQ Windows 7 DiensteThema: Windows 7 - pdf za darmo

Story Transcript


Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172×245, stron: 1000

Poznaj wszystkie mo¿liwoœci systemu Windows 7 • W pe³ni wykorzystuj potencja³ Windows 7 • Sprawnie zarz¹dzaj sprzêtem za pomoc¹ nowych narzêdzi • Wygodnie personalizuj system Jeœli uwa¿asz, ¿e programy z rodziny Windows s¹ zwykle proste w obs³udze, a najciekawszy sposób nauki to eksperymentowanie, z pewnoœci¹ masz racjê. W tak postawionej tezie tkwi¹ jednak dwie niedoskona³oœci. Po pierwsze Windows 7 nie tylko poprawia dotychczasowe niedoci¹gniêcia systemów z tej rodziny, ale i wprowadza szereg nowoœci. Po drugie mo¿esz utkn¹æ nad rozwi¹zaniem jakiegoœ problemu, a wówczas niezbêdn¹ i najszybsz¹ pomoc znajdziesz w³aœnie w tej ksi¹¿ce. Jej zawartoœæ i uk³ad treœci, a tak¿e sposób przekazywania informacji sprawiaj¹, ¿e jest to niezast¹piony podrêcznik, wspomagaj¹cy samodzielne uczenie siê przez eksperymentowanie. Ksi¹¿ka „Windows 7 PL. Biblia” to wyczerpuj¹cy poradnik, napisany przez eksperta z firmy Microsoft. Znajdziesz tu szczegó³owe informacje na temat mo¿liwoœci tego systemu, a tak¿e najlepsze sposoby rozwi¹zywania problemów podczas jego u¿ytkowania. Dziêki temu przewodnikowi poznasz wszystkie nowe funkcje Windows 7, nauczysz siê konfigurowaæ system, zarz¹dzaæ plikami, korzystaæ z metadanych i tworzyæ bezpieczn¹ sieæ domow¹. Dowiesz siê, w jaki sposób uzyskaæ szybki dostêp do programów za pomoc¹ nowych list wyboru oraz jak synchronizowaæ urz¹dzenia sprzêtowe i poprawiaæ wydajnoœæ pracy komputera. • Obs³uga systemu • Wspó³dzia³anie i zabezpieczanie za pomoc¹ kont u¿ytkownika • Kontrola rodzicielska • System pomocy i rozwi¹zywanie problemów • Blokowanie w³amañ za pomoc¹ zapory • Zwalczanie z³oœliwego oprogramowania • Automatyczne aktualizacje • Programy i akcesoria — instalacja i u¿ytkowanie • Internet i multimedia • Zarz¹dzanie plikami i folderami • Poprawianie wydajnoœci Wszystko, co trzeba i warto wiedzieæ o nowym systemie Windows 7!

Spis treci O autorach ....................................................................................................... 27 Wstp ............................................................................................................... 29

Cz I Na pocztek bezpieczestwo ........................................... 33 Rozdzia 1. Co nowego w Windows 7 ............................................................... 35 Pasek zada i usprawnienia penoekranowe ........................................................................................35 Listy szybkiego dostpu ......................................................................................................................36 Nowe metody pracy z systemem Windows .........................................................................................37 Internet Explorer 8 ..............................................................................................................................38 Szybkie wyszukiwanie ..................................................................................................................38 Obiekty Web Slice ........................................................................................................................38 Akceleratory .................................................................................................................................39 Lepsza nawigacja ..........................................................................................................................40 Przegldanie InPrivate ..................................................................................................................41 Inne funkcje ..................................................................................................................................41 Windows Live .....................................................................................................................................42 Lepsze zarzdzanie urzdzeniami .......................................................................................................42 Grupa domowa ....................................................................................................................................43 Wydajno i czas pracy na baterii .......................................................................................................44 Wygld i funkcjonowanie ...................................................................................................................45 Alarmy i rozwizywanie problemów ..................................................................................................45 Udostpnianie muzyki i wideo ............................................................................................................46 …i wicej ............................................................................................................................................47 Podsumowanie ....................................................................................................................................47 Rozdzia 2. Obsuga systemu ............................................................................ 49 Terminologia wykonywanych czynnoci ............................................................................................50 Terminologia zwizana z mysz ...................................................................................................50 Terminologia dotyczca klawiatury ..............................................................................................52 Logowanie ..........................................................................................................................................53 Co znajdziemy na pulpicie ..................................................................................................................55 Uywanie menu Start ..........................................................................................................................57 Prawa strona menu Start ...............................................................................................................58 Pole wyszukiwania w menu Start .................................................................................................59 Przycisk zasilania ..........................................................................................................................60 Uywanie list szybkiego dostpu ........................................................................................................61

8

Windows 7 PL. Biblia Uywanie pulpitu ................................................................................................................................62 Ikony pulpitu .................................................................................................................................63 Porzdkowanie ikon pulpitu .........................................................................................................65 Uruchamianie programów ...................................................................................................................66 Okno aktywne ...............................................................................................................................68 Przeczanie midzy otwartymi programami ................................................................................68 Ukadanie okien programów .........................................................................................................71 Zmiana wielkoci okien programów .............................................................................................72 Przesuwanie okna programu .........................................................................................................76 Przesuwanie i zmiana wielkoci okien za pomoc klawiatury ......................................................77 Zamykanie programu ..........................................................................................................................78 Uywanie obszaru powiadomie ........................................................................................................79 Wywietlanie i ukrywanie ikon powiadomie ..............................................................................80 Reagowanie na komunikaty powiadomie ...................................................................................82 Uywanie pasków przewijania .....................................................................................................82 Uywanie przycisków Wstecz i Dalej ...........................................................................................84 System Windows — Zapraszamy .......................................................................................................85 Szybka pomoc dla pocztkujcych .....................................................................................................86 Wylogowanie i zamknicie systemu ...................................................................................................87 Co mona zrobi na swoim komputerze .............................................................................................88 Podsumowanie ....................................................................................................................................88 Rozdzia 3. Wspódzielenie i zabezpieczanie za pomoc kont uytkowników .................................................... 91 Logowanie i wylogowanie z konta uytkownika ................................................................................92 Gdzie teraz jestem? .......................................................................................................................93 Wylogowanie z konta ...................................................................................................................93 Tworzenie...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.