Windows 7. Ilustrowany przewodnik

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Katalog online • Dodaj do koszyka • Zamów cennik • Zamów - pdf za darmo

4 downloads 27654 Views 5MB Size

Recommend Stories

Story Transcript


Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek ISBN: 978-83-246-2428-7 Format: A5, stron: 224

• Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online

Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: [email protected] © Helion 1991–2010

Siódme okno na œwiat • Poznaj nowe funkcje, mo¿liwoœci i udogodnienia • Dopasuj system do swoich wymagañ i potrzeb • Zobacz, jak system pomaga oszczêdzaæ energiê • Naucz siê korzystaæ z pe³ni oferowanych mo¿liwoœci Lepsze jest starszym bratem dobrego Niecierpliwie oczekiwany system Windows 7 wreszcie zawita³ pod strzechy. Teraz, kiedy i Ty masz ju¿ ten siódmy cud œwiata na swoim komputerze, pewnie chcia³byœ móc wykorzystaæ wszelkie jego mo¿liwoœci i sprawdziæ, ile jest prawdy w reklamie? Z myœl¹ o tym przygotowaliœmy dla Ciebie przewodnik, który g³adko i bezboleœnie przeprowadzi Ciê przez wszelkie meandry pracy z now¹ wersj¹ systemu. Ponadto zestaw prezentowanych tu ilustracji u³atwi Ci wykonywanie kolejnych poleceñ. Windows 7 wyposa¿ony zosta³ w ca³y arsena³ nowych mo¿liwoœci, które sprawi¹ Ci mnóstwo frajdy, kiedy tylko nauczysz siê ich u¿ywaæ. Ten podrêcznik poka¿e Ci, jak sprawnie zarz¹dzaæ ca³ym dostêpnym centrum multimedialnym, tworzyæ dokumenty tekstowe czy pliki graficzne. Dowiesz siê, jak dopasowaæ system do swoich wymagañ. Poznasz zarówno zagadnienia podstawowe, jak i te nieco bardziej zaawansowane. Zrozumiesz, jak dzia³a poprawiony modu³ bezpieczeñstwa oraz funkcja oszczêdzania energii. Doœwiadczysz nowych mo¿liwoœci przegl¹darki Internet Explorer 8 oraz aplikacji Media Player i Media Center. Otrzymasz szczegó³owe i jasne instrukcje obs³ugi. • Obs³uga folderów i plików • Praca z poczt¹ elektroniczn¹ • Korzystanie z przegl¹darki internetowej • Funkcje zabezpieczenia i prywatnoœci • Odtwarzanie wideo i ogl¹danie obrazów • Konfigurowanie drukarki • Dodawanie i usuwanie programów • Zabezpieczenia systemu Ta ksi¹¿ka sprawi, ¿e odkryjesz wszystkie przyjemnoœci pracy z Twoim komputerem!

Spis treści Wstęp ������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 Co nowego? ��������������������������������������������������������������������������������������������������6 Wymagania ��������������������������������������������������������������������������������������������������12 Dostępne wersje ��������������������������������������������������������������������������������������������12

Rozdział 1. Witaj w świecie Windows 7 ��������������������������������������� 14 Pierwsze uruchomienie ��������������������������������������������������������������������������������17 Ochrona konta hasłem ��������������������������������������������������������������������������������20 Pulpit ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������24 Pasek zadań ��������������������������������������������������������������������������������������������������30 Windows znaczy okna ����������������������������������������������������������������������������������32 Kończenie pracy z systemem ����������������������������������������������������������������������33

Rozdział 2. Obsługa folderów i plików ����������������������������������������� 35 Operacje na plikach ������������������������������������������������������������������������������������36 Operacje na folderach ��������������������������������������������������������������������������������42 Informacje dodatkowe ��������������������������������������������������������������������������������52

Rozdział 3. Pulpit, czyli porządki na biurku ��������������������������������� 56 Ikony pulpitu ��������������������������������������������������������������������������������������������������58 Wygaszacz ekranu ����������������������������������������������������������������������������������������60 Kompozycje ��������������������������������������������������������������������������������������������������62 Konfigurowanie skrótów ������������������������������������������������������������������������������67

Rozdział 4. Aplikacje i akcesoria ������������������������������������������������� 72 WordPad ��������������������������������������������������������������������������������������������������������72 Notatnik ��������������������������������������������������������������������������������������������������������82 Kalkulator ������������������������������������������������������������������������������������������������������86 Paint ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������91 Tablica znaków ������������������������������������������������������������������������������������������100 Informacje o systemie ��������������������������������������������������������������������������������102 Narzędzie Wycinanie ����������������������������������������������������������������������������������104 Gry ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������107

3

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik

Rozdział 5. Windows 7 w krainie sieci ��������������������������������������� 110 Zacznijmy od definicji ��������������������������������������������������������������������������������110 Instalowanie sieci ����������������������������������������������������������������������������������������114 Udostępnianie zasobów ����������������������������������������������������������������������������119 Poczta ����������������������������������������������������������������������������������������������������������124 Kontakty systemu Windows ������������������������������������������������������������������������143

Rozdział 6. Internet Explorer 8 — sieć WWW ujarzmiona ��������� 148 Wyświetlanie stron WWW ����������������������������������������������������������������������������150 Paski narzędzi ����������������������������������������������������������������������������������������������151 Wyszukiwanie informacji ����������������������������������������������������������������������������153 Historia ����������������������������������������������������������������������������������������������������������158 Dostosowywanie ustawień przeglądarki ��������������������������������������������������161 Ulubione ������������������������������������������������������������������������������������������������������164 Funkcje zabezpieczenia i prywatności ������������������������������������������������������167

Rozdział 7. Funkcje multimedialne ��������������������������������������������� 170 Windows Media Player ������������������������������������������������������������������������������170 Windows Live Movie Maker ������������������������������������������������������������������������183 Windows Media Center ������������������������������������������������������������������������������193

Rozdział 8. Drukowanie ������������������������������������������������������������� 203 Konfigurowanie drukarki ����������������������������������������������������������������������������205 Wybór opcji drukowania ����������������������������������������������������������������������������209 Drukowanie obrazu ������������������������������������������������������������������������������������216 Udostępnianie drukarek ����������������������������������������������������������������������������219

4

Rozdział 5 Windows 7 w krainie sieci

System Windows 7 czuje się w sieci jak ryba w wodzie. Może to być mała sieć osiedlowa, sieć dużej firmy lub sieć rozległa — każda z nich z otwartymi ramionami powita komputer z systemem Windows 7. I ta miłość od pierwszego wejrzenia jest w pełni odwzajemniona. Windowsy kochają sieci, a sieci kochają Windowsy.

Połączenie lokalne jest tworzone automatycznie dla każdej wykrytej karty sieciowej. Jeśli więc zainstalowałeś na komputerze kartę sieciową, to podczas uruchamiania komputera system ją wykryje i automatycznie utworzy połączenie lokalne. Skoro wszystko jest takie piękne, zastanawiasz się pewnie, po co w ogóle piszę ten rozdział — w końcu wystarczy podłączyć kabel sieciowy do karty sieciowej i gotowe. I tak, i nie. W końcu chcesz być świadomym użytkownikiem swojego komputera, prawda? Dlatego musisz się dowiedzieć, „co w sieci piszczy”.

Zacznijmy od definicji Z pewnością mądre techniczne głowy poczują niesmak, czytając taką ubogą definicję, ale powiem, że sieć to co najmniej dwa komputery połączone ze sobą w taki sposób, aby mogły współdzielić zasoby. I już? Już! Jeśli Twój komputer ma podłączoną drukarkę, a żona chce drukować na niej dokumenty ze swojego laptopa — podłącz laptop żony do swojego komputera, a staniesz się szczęśliwym posiadaczem sieci komputerowej. Twoja sieć komputerowa będzie miała na pewno cechy wspólne z siecią rozległą wielkiej korporacji. Niektóre z nich przedstawiam poniżej.

110

Windows 7 w krainie sieci

vv Karty sieciowe — mogą być standardowe (wymagają podłączenia kabla, który służy jako medium przesyłające informacje pomiędzy kartami) lub bezprzewodowe (komunikują się z innymi urządzeniami w sieci za pomocą fal radiowych). Karty sieciowe to urządzenia, które potrafią przełożyć to, co mówi Twój komputer, na język zrozumiały przez inne urządzenia w sieci (komputery, routery itp.). vv Routery — gdy łączysz ze sobą dwa komputery, wystarczy Ci kabel, ale gdy jest ich więcej — potrzebny Ci będzie router, który dba o prawidłowe dostarczanie informacji pomiędzy podłączonymi do niego urządzeniami. Pozwala on nie tylko połączyć kilka komputerów w jedną sieć, ale również łączyć sieci pomiędzy sobą (np. jeśli zechcesz podłączyć swoją domową sieć do sieci WWW, będzie Ci potrzebny router). vv Okablowanie — przez długi czas kable był...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.