WYKLAD 1 - METODOLOGIA

M. Jullien / P. Rossello – M. Sadler/I. Kandel - dwa sposoby myślenia o porównawczych badaniach oświatowych dr D - pdf za darmo

9 downloads 54657 Views 1MB Size

Recommend Stories


hla wyklad 1
History of English Literature Paulina Surniak WSJO 2011 The Middle Ages Renaissance 17th century The - pdf za darmo

wyklad 1 organizacyjny [tryb zgodnosci]
Dr Anita Szwed Biomedyczne podstawyBiomedyczne podstawy rozwoju i wychowaniarozwoju i wychowania You - pdf za darmo

Story Transcript


Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

M. Jullien / P. Rossello – M. Sadler/I. Kandel - dwa sposoby myślenia o porównawczych badaniach oświatowych

dr Dobrochna Hildebrandt-Wypych Wydział Studiów Edukacyjnych UAM Poznań

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Punkt wyjścia – dwa stanowiska metodologiczne

dążenie do odkrywania tego co wspólne w celu wyjaśnienia badanych problemów edukacyjnych oraz uniwersalizacji najlepszych rozwiązań praktyki oświatowej (Jullien, Rossello) Noah & Eckstein

poszukiwanie tego, co swoiste, indywidualne i uwikłane w kontekst społeczno-kulturowy badanych krajów w celu zrozumienia badanych problemów edukacyjnych (Sadler, Kandel, Schneider) Bereday

King

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Próby odkrywania ogólnych prawidłowości i zasad edukacji Twórca koncepcji pedagogiki porównawczej jako dyscypliny naukowej – Marc-Antoine Jullien de Paris (XIX wiek)‫‏‬ Pierwsza próba systematyzacji wiedzy o zagranicznych systemach oświatowych – „Szkice i przesłanki do pracy o wychowaniu porównawczym” (E squisse d'un ouvrage sur l'education comparée) z 1817 roku Cel: gromadzenie, porządkowanie i porównywanie faktów oświatowych po to, aby sformułować zbiór zasad i praw – najlepszych i uniwersalnych metod nauczania w Europie

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Próby odkrywania ogólnych zasad edukacji - Pedro Rossello 1925 r. - powołanie do życia przy Lidze Narodów w Genewie Międzynarodowego Biura Oświaty (współcześnie: UNESCO/ONZ, OECD, EURYDICE/UE) Istnienie obiektywnych praw rozwoju oświaty Podstawą jego teoretyczno-metodologicznych założeń była filozofia pozytywistyczna, zakładająca możliwość i konieczność wykrywania praw rozwoju w naukach społecznych: przedmiotem nauki są fakty dostępne w bezpośrednim doświadczeniu prawdziwa i wartościowa wiedza o rzeczywistości może być osiągnięta tylko za pomocą metod empirycznych rzeczywistość przyrodnicza, społeczna, ludzka może być badana za pomocą metod modelu pochodzącego z nauk fizyczno-matematycznych

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

http://www.ibe.unesco.org/en.html

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

http://www.oecd.org (Directorate for Education)

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Badanie charakteru narodowych systemów oświaty na tle kontekstu społeczno-kulturowego Michael Sadler (1861-1943): trzy zasadnicze założenia porównawczych badań systemów oświatowych: 1. każde zjawisko oświatowe należy rozpatrywać na tle kontekstu społeczno-kulturowego 2. zdarzenia obserwowane poza szkołą jako systemem mają donioślejsze skutki dla systemu wychowania aniżeli to, co rozgrywa się w samej szkole 3. korzyścią z porównawczego badania zagranicznych systemów oświatowych jest lepsze zrozumienie własnego systemu i jego problemów

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Badanie charakteru narodowych systemów oświaty na tle kontekstu społeczno-kulturowego – I. Kandel (1881-1965)‫‏‬

cel badań porównawczych w oświacie: ustalenie znaczenia edukacji (na różnych jej szczeblach: szkoły podstawowej, średniej, etc.) w świetle sił – politycznych, społecznych, ekonomicznych I kulturowych, określających specyfikę narodowych systemów oświaty (Comparative Education, 1933)‫‏‬

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Badanie charakteru narodowych systemów oświaty na tle kontekstu społeczno-kulturowego – I. Kandel (1881-1965)‫‏‬ • 

problemy i cele oświaty są w większości krajów podobne, a wielość rozwiązań spowodowana jest różnicami w tradycji i kulturze

• 

Kandel postulował badanie poszczególnych rozwiązań tych samych problemów w "sześciu oświatowych laboratoriach świata - Anglii, Francji, Niemczech, Rosji, Włoszech i USA" z punktu widzenia kultury i tradycji każdego kraju

• 

szukać podobieństw i formułować uogólnienia można dopiero wówczas, gdy pozna się różnice, stanowiące o unikalności każdego systemu edukacyjnego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Niemiecka pedagogika porównawcza – Schneider i Hilker “Siły napędowe” systemów edukacyjnych, kształtujące ich “charakter narodowy”: - 

warunki geograficzne

- 

sytuacja ekonomiczna

- 

kultura

- 

religia

- 

poziom rozwoju nauki

- 

struktura społeczna

- 

system polityczny

- 

umiędzynarodowienie edukacji

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Niemiecka pedagogika porównawcza – Schneider i Hilker

Metody badawcze w pedagogice porównawczej – pierwsze próby łączenie podejścia ilościowego i jakościowego: 1. szeroka baza empiryczna - 

gromadzenie i opis faktów

- 

interpretacja i zestawienie danych ilościowych

2. analiza jakościowa - 

wartościowanie zgromadzonej wiedzy

- 

analiza indywidualnych czynników

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Badania interdyscyplinarne w pedagogice porównawczej – G. Z. F. Bereday Zadaniem pedagogiki porównawczej jest analiza praktyki oświatowej w różnych krajach, stosując metody badawcze z różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych. 1. 

2.

Studium monograficzne (przygotowanie do prowadzenia badań porównawczych: -

faza opisowa

-

faza wyjaśniająca

Studium porównawcze: -

faza opisowa

-

faza wyjaśniająca

-

jukstapozycja (zestawienie danych w celu ustalenia płaszczyzn porównania)

-

porównanie

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Procedura porównawcza w interdyscyplinarnych badaniach edukacyjnych – podejście indukcyjne G. Z. F. Bereday’a 1. 

określenie badanego problemu (pytanie badawcze)

2. 

gromadzenie i porządkowanie danych, dotyczących badanego problemu w wybranych krajach

3. 

interpretacja danych za pomocą wiedzy i umiejętności z wybranych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, dzięki którym możliwe jest zrozumienie badanego problemu

4. 

jukstapozycja interpretowanych danych – ustalanie płaszczyzn porównań

5. 

sformułowanie hipotez w ramach analizy porównawczej

6. 

weryfikacja hipotez w toku analizy porównawczej

7. 

sformułowanie wniosków końcowych

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Propozycje metodologiczne dla pedagogiki porównawczej – podejście etnograficzne E. Kinga 1)  metody i strategie badawcze zależą od celu i charakteru badań; 2)

badania porównawcze powinny być ukierunkowane na pomoc tym, którzy podejmują decyzji i działania w ramach polityki oświatowej;

3)

badania powinny uwzględniać kontekst kulturowy, w którym występują interesujące zjawiska;

4)

„obiektywność” w badaniach porównawczych w pedagogice jest niemożliwa do osiągnięcia; nasze własne uwarunkowania kulturowe powodują niemożność wejścia w pełni w inną kulturę; zewnętrzny obserwator vs. wewnętrzny uczestnik;

5)

predykcje oraz prawa w pedagogice porównawczej są wątpliwe ze względu na dynamiczny charakter kultury przejawiającej się w nieskończenie różnych formach i poddanej ciągłym zmianom.

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Podejście neopozytywistyczne w metodologii międzynarodowych badań porównawczych - Noah & Eckstein 1)  wyjaśnienie obserwowanych zjawisk w edukacji i społeczeństwie możliwe jest dzięki zastosowaniu metod ilościowych stosowanych w naukach społecznych; 2)

studia porównawcze powinny być oparte na systematycznych, kontrolowanych i empirycznych badaniach edukacyjnych, na podstawie sformułowanych hipotez;

3)

kluczowe znaczenie międzynarodowych danych porównawczych z badań przekrojowych;

4)

„obiektywność” w badaniach porównawczych w pedagogice jest możliwa do osiągnięcia dzięki zastosowaniu wnioskowania dedukcyjnego: problem – hipoteza – pojęcia i wskaźniki – zbieranie danych – interpretacja

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika porównawcza – próba definicji Pedagogika porównawcza jest dyscypliną pedagogiczną, zajmującą się analizą i porównywaniem systemów wychowania i oświaty w różnych krajach w powiązaniu z ich rozwojem polityczno-ekonomicznym i społeczno-kulturalnym [w:] Okoń W. (1992), Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa Pedagogika porównawcza – cechy konstytutywne: –  interdyscyplinarność –  zróżnicowanie porównawczych badań edukacyjnych –  nawiązywanie do makroteorii społecznych –  porównanie jako metoda badawcza – wielość podejść metodologicznych –  wykorzystywanie międzynarodowych statystyk i taksonomii edukacyjnych

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wielość podejść metodologicznych w pedagogice porównawczej • 

opisywanie, wyjaśnianie, rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o systemach oświatowych oraz ideach i problemach edukacji w świecie; [w:] Prucha J. (2004), Pedagogika porównawcza, Warszawa, s. 24-51.

• 

wyjaśnianie powiązań między edukacją (systemem kształcenia i wychowania) a społeczeństwem (stanowisko I. Kandela)

• 

działalność badawcza nastawiona na szczegółowe udokumentowanie narodowych systemów oświatowych (stanowisko P. Rosello; przykład: Eurydice OECD) określanie tendencji rozwojowych w systemach edukacyjnych wybranych państw (globalizacja, europeizacja, profesjonalizacja zawodu nauczyciela, standaryzacja kształcenia, etc.)

• 

•  • 

porównywanie systemów oświatowych z perspektywy pozytywistycznej („obiektywne” spojrzenie na oświatę, pozytywna rekonstrukcja „zewnętrznego obserwatora”) porównywanie systemów oświatowych z perspektywy humanistycznej (hermeneutyczna krytyka, wzbogacenie analizy o własną interpretację badacza, będącego „wewnętrznym uczestnikiem”)

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Literatura M. Debesse, Co to jest pedagogika porównawcza?, Kwartalnik pedagogiczny 1960/1 T. Wiloch, Wprowadzenie do pedagogiki porównawczej, 1970 R. Pachociński, Pedagogika porównawcza, 1991 R. Leppert (red.), Edukacja w świecie współczesnym, 2000 J. Průcha, Pedagogika porównawcza, 2004...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.